2010-08-24

Överfulla universitet och högskolor i höst

Universiteten och högskolorna kommer inte att ha några problem med att fylla sina platser i höst. De räknar med en mycket stor studentvolym under året och nästan alla högskolor kommer att förbruka sina anslag. Det visar en ny analys från Högskoleverket.
Högskoleverket har tagit del av de prognoser som flertalet universitet och högskolor har lämnat över studentvolymer och hur stor del av regeringens anslag som kommer att komma till användning under 2010. Lärosätena räknar med att den kraftiga ökningen av antalet helårsstudenter från förra året fortsätter även under 2010. Årets studentvolym vid berörda lärosäten kommer därmed att vara större än någonsin tidigare, knappt 306 000. Det innebär en ökning med sju procent jämfört med det tidigare toppåret 2009.
 
Totalt disponerar universiteten och högskolorna 20 miljarder kronor i så kallade takbelopp. Takbeloppet anger den maximala ersättningen som varje lärosäte kan få från regeringen för sina studenter och deras avklarade poäng.

Störst ökning vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola


Vid mer än hälften av lärosätena beräknas antalet helårsstudenter öka med minst fem procent under 2010. Kraftigast är ökningarna vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola där antalet beräknas öka med 20 respektive 17 procent. För Mittuniversitetets del innebär detta att antalet helårsstudenter, på bara två år, kommer att ha ökat med 2 700, vilket motsvarar 40 procent. Den genomsnittliga ökningen för samtliga lärosäten under perioden 2008-2010 beräknas bli 15 procent.

Hela anslaget går åt
För perioden 2010-2011 har regeringen tillfälligt utökat takbeloppen för 25 universitet och högskolor för att möta den förväntade efterfrågan på utbildningsplatser. Det handlar om sammanlagt 70 miljoner, vilket ska motsvara 10 000 högskoleplatser. Trots den tillfälliga ökningen beräknas studentvolymen vid flera av lärosätena bli betydligt högre än årets takbelopp kan ersätta. Många lärosäten kan dock använda outnyttjat takbelopp från tidigare år. Flera lärosäten uppger också önskemål om att utökningen av takbeloppen blir permanent.

Se tabell med prognoser per lärosäte (tabellen finns även i analysen, se länk nedan).

  Takbelopps-uppföljning     Antal helårsstudenter    

Lärosäte

Takbelopp 2010, mkr

Prognos total ersättning* 2010, mkr

Prognos utfall av takbelopp 2010, %

Antal helårs-studenter 2009

Prognos helårs-studenter 2010

Prognos förändring 2009-2010

Universitet            
Uppsala universitet 1 385,2 1 350,2 97% 21 967 23 053 5%
Lunds universitet 1 736,0 1 885,0 109% 27 453 28 889 5%
Göteborgs universitet 1 761,1 1 827,9 104% 25 605 27 576 8%
Stockholms universitet 1 594,9 1 561,4 98% 28 632 31 303 9%
Umeå universitet 1 189,8 1 241,5 104% 16 703 17 466 5%
Linköpings universitet 1 293,0 1 330,1 103% 17 742 18 685 5%
Karolinska institutet 619,4 577,4 93% 5 594 5 746 3%
Kungl. Tekniska högskolan 1 079,3 1 138,5 105% 13 344 14 158 6%
Chalmers tekniska högskola 792,1 824,2 104% 9 664 9 600 -1%
Luleå tekniska universitet 602,2 564,1 94% 6 622 7 000 6%
             
Karlstads universitet 594,7 618,0 104% 8 168 8 900 9%
Linnéuniversitetet 945,6 993,3 105% 14 235 15 700 10%
Örebro universitet 662,4 668,0 101% 9 179 9 920 8%
Mittuniversitetet 521,0 585,6 112% 7 820 9 373 20%
             
Högskolor med vetenskapsområde            
Blekinge tekniska högskola 302,4 307,8 102% 3 964 4 235 7%
Malmö högskola 810,2 803,1 99% 11 917 12 436 4%
Mälardalens högskola 590,7 544,7 92% 7 495 7 745 3%
             
Övriga högskolor            
Gymnastik- och idrottshögskolan 51,3 54,8 107% 438 410 -6%
Högskolan i Borås 447,6 482,0 108% 6 507 6 735 4%
Högskolan Dalarna 435,3 443,4 102% 7 380 7 422 1%
Högskolan på Gotland 136,7 146,1 107% 2 535 2 500 -1%
Högskolan i Gävle 411,6 429,9 104% 5 884 6 440 9%
Högskolan i Halmstad 368,4 382,7 104% 5 797 6 065 5%
Högskolan Kristianstad 343,9 346,0 101% 4 952 5 262 6%
Högskolan i Skövde 315,7 339,0 107% 4 381 4 900 12%
Högskolan Väst 341,2 338,8 99% 4 827 5 114 6%
Södertörns högskola 373,1 373,4 100% 6 277 7 313 17%
             
Konstnärliga högskolor            
Danshögskolan 48,1 49,5 103% 154 151 -2%
Dramatiska institutet 81,8 81,8 100% 156 160 3%
Konstfack 129,1 131,8 102% 609 614 1%
Kungl. Konsthögskolan 58,4 59,2 101% 215 210 -2%
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 111,7 118,7 106% 639 653 2%
Operahögskolan i Stockholm 17,2 16,8 98% 39 37 -5%
Teaterhögskolan i Stockholm 28,4 28,8 102% 70 69 -1%
             
Totalt 20 179 20 644 102% 286 964 305 840 6,6%
*) Faktiskt utfall av helårsstudenter och helårsprestationer, exklusive decemberprestationer

Mer information


Läs analysen »PDF

Kontaktpersoner


Marie Kahlroth, tfn 08-563 085 49
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Lennart Ståhle, tfn 08-563 087 73
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se