Dekorationsbild

Jämställdhet i högskolan nr 3, 2012

20 april 2012

Livslångt lärande en realitet — framför allt för kvinnor


Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier. Det visar en ny rapport från Högskoleverket om studiemönster och studietider (2012:2 R). Av alla som varit nybörjare i högskolan under tjugoårsperioden 1978/79 till 1997/98 återvände 40 procent till nya studier efter en avslutad studieperiod. Bland kvinnorna återkom hälften, bland männen en tredjedel.

Rapporten visar att männen oftare koncentrerade studierna till en sammanhängande period, medan kvinnorna inte läste lika länge under sin första studieperiod. Däremot visar statistiken att kvinnorna gärna återvände till högskolan senare i livet, och det både en och flera gånger. Kvinnorna visade sig lika benägna att komma tillbaka till högskolan oavsett om de tidigare hade tagit ut en examen eller inte. Så var det inte för männen. Bland dem var det vanligare att börja studera igen om man inte hade tagit en examen under första studieperioden.

Läs hela rapporten om studiemönster och studietider här »

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare


Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men där färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna behöver få utbildning i genus och stöd från ledningen. Det är några av slutsatserna i rapporten Lärarutbildning, jämställdhet och genus som har fått stöd av Delegationen för jämställdhet. För Maria Hedlin, forskare vid Linnéuniversitet som tillsammans med forskarkollegan Magnus Åberg genomfört studien, var det oväntat att det mest grundläggande var oklart för några av lärarutbildarna. Om lärarutbildarna inte har kunskaper om genus förstår de inte heller varför det är viktigt att genusfrågan vävs in i undervisningen, säger Maria Hedlin i en intervju med Högskoleverket.

Läs hela intervjun på Högskoleverkets webbplats »
Ladda ner rapporten Lärarutbildning, jämställdhet och genus här »

Satsa på doktoranders psykosociala arbetsmiljö för ökad jämställdhet


Projektet En jämställd forskarutbildning har genomförts av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Sveriges universitetslärarförbund (SULF). SFS och SULF menar att doktoranders situation ofta är extra sårbar då de är både studenter och anställda och därmed lättare riskerar att hamna mellan stolarna. Det berättar projektledaren Johan Tumpane i en intervju med Högskoleverket.

Inom projektet har man uppmärksammat att utsorteringsmekanismerna av kvinnor tar sin början redan vid övergången till forskarstudier och inte längre fram i den akademiska karriären. SFS och SULF menar därför att jämställdhetsarbetet måste börja på forskarutbildningsnivå.

I slutrapporten presenteras flera konkreta idéer som syftar till att främja jämställdheten i högskolan; som att större tonvikt måste läggas vid de forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö och att ansvarsfördelningen mellan handledaren, avdelningschefen och examinatorn behöver förklaras tydligare.

Inom ramen för projektet genomfördes en turné med en workshop, Genus, normer och maktstrukturer inom forskarutbildningen, på ett tiotal lärosäten. Workshoppen gav deltagarna verktyg för att driva jämställdhetsfrågor och för att kunna reflektera, kommunicera och konstruktivt använda ett genusperspektiv i sitt påverkansarbete.

Läs hela intervjun på Högskoleverkets webbplats »
Ladda ner rapporten En jämställd forskarutbildning här, pdf »

Jämställdhetsportal på SCB:s webbplats


Statistiska centralbyrån (SCB) fick 2010 regeringens uppdrag att föreslå indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken och statistik inom områdena sysselsättning, företagande och utbildning. Nu har SCB samlat resultatet av sitt uppdrag på en jämställdhetsportal på sin webbplats. Där finns idag 200 tabeller inom området jämställdhet.

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Genom jämställdhetsportalen kan man nu få tillgång till aktuell statistik kopplad till regeringens mål för jämställdhetspolitiken. De övergripande målen har brutits ner i fyra områden; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla områden. Det innebär att statistiken inte enbart ska vara könsuppdelad utan också relatera till de jämställdhetsfrågor som finns i samhället. Därför finns det på SCB:s hemsida tre fördjupningsområden med aktuell jämställdhetsstatistik för områdena utbildning och forskning, entreprenörskap och företagande samt i och utanför arbetskraften.

Ta del av jämställdhetsstatistiken på SCB:s hemsida »

Pojkar vill hellre ses som smarta än ambitiösa


Unga män i gymnasieskolan vill gärna uppnå bra studieresultat och samtidigt verka som om de inte ansträngt sig. Det framgår av en ny avhandling i utbildningssociologi, Att synas och lära utan att synas lära, som Anne-Sofie Nyström lagt fram vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker hon privilegierade unga mäns underprestation och deras identitetsförhandlingar i gymnasieskolan genom att studera unga mäns och kvinnors förhållningssätt till skolarbete. Resultaten från studien pekar på att föreställningar om maskulinitet knyts till att kunna prestera utan ansträngning. Intressant är att detta gäller unga män som inte identifierades som ”problemelever” utan snarare som ”idealelever”.

Undersökningen lämnar bidrag till en pågående debatt bland forskare och politiker om hur det kommer sig att pojkar och unga män överlag har lägre utbildningsresultat än flickor och unga kvinnor. Ett svar på frågan verkar vara att ungas föreställningar om maskulinitet inte är förenliga med disciplinerat skolarbete.

Läs hela pressmeddelandet här »
Ladda ner avhandlingen här »

Ny sajt hjälp i jakten på kvinnliga ingenjörer


Fler kvinnliga ingenjörer ska bli effekten av den nya sajten Womengenieer.se som startades av tre kvinnliga ingenjörsstudenter på Kungl. Tekniska högskolan (KTH), rapporterar nyhetssajten NyTeknik.se. De tre blivande civilingenjörerna tror att en anledning till att så få söker till ingenjörsyrket är att det är oklart för många, vad en ingenjör arbetar med. Förra året visade Högskoleverkets statistik att endast 27, 9 procent av alla utexaminerade civilingenjörer var kvinnor. Den nya sajten vill bidra till att locka studenter i allmänhet – och kvinnor i synnerhet – till att utbilda sig till ingenjörer.

På sajten kan man i intervjuer med yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer och studenter läsa vad en ingenjör gör och hur utbildningen ser ut. Det finns också en förteckning över samtliga svenska högskolor och universitet som utbildar ingenjörer.

Läs hela artikeln på NyTeknik här »

Så klarar sig världens flickor i skolan och kvinnor på arbetsmarknaden


OECD (Ogranisation for Economic Co-operation and Development) publicerar numera månatliga korta notiser baserade på EAG-data (Education at a Glance). Marsnumret av det nya nyhetsbrevet, Education Indicators in Focus, ägnas åt att ge en lägesrapport om hur det går för flickor i skolan och för kvinnor på arbetsmarknaden världen över.  

Sammanställningen nämner 2009 års PISA-studie som visar att flickor ligger före pojkar när det gäller läskunskaper. I OECD-länderna ligger flickor före med i genomsnitt 39 poäng, vilket motsvarar ett års skolundervisning. Å andra sidan visar PISA-studien att pojkar uppnår högre resultat i matematik.

Uppskattningsvis 66 procent av de unga kvinnorna i OECD-länderna förväntas påbörja universitetsstudier någon gång under sin livstid, jämfört med 52 procent av de unga männen. Ändå är det mer sannolikt att en man avlägger en forskarexamen. Och 74 procent av alla som tar examen inom området teknologi (engineering, manufacturing and construction) är män.

Läs hela marsnummer av Education Indicators in Focus här, pdf »

Kvinnor ska öka konkurrenskraften i tysk forskning


Den tyska staten och dess delstater har kommit överens med fem stora forskningsorganisationer (däribland Max-Planck-institutet) om att öka anslagen till forskningen. Mellan 2011 och 2015 kommer totalt 4,9 miljarder euro (43 miljarder kronor) extra att anslås. Ett villkor är att forskningsorganisationerna förpliktar sig till att öka konkurrenskraften för tysk forskning. Det ska ske genom ett intensivare utnyttjande av den potential som redan finns, i första hand genom att öka antalet kvinnor inom vetenskap och forskning.

Läs mer på Max-Planck-institutets webbplats (på tyska) »

g12 - nationell genusforskningskonferens i Göteborg i höst


Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund bjuder in till den nationella genuskonferensen g12 som äger rum i Göteborg den 28 – 30 november 2012. Under konferensen kommer bland annat ämnen som aktivism, genusteori, exkludering, gränsernas politik och akademins förändrade roll att diskuteras.

Läs mer om konferensen här »

Europeisk konferens om jämställdhet inom högre utbildning i Norge


Mellan den 29 och den 31 augusti 2012 anordnar universitetet i Bergen, Norge, den sjunde europeiska konferensen om jämställdhet inom högre utbildning (European Conference on Gender Equality in Higher Education). Fokus för årets konferens är jämställdhet i en föränderlig högskolevärld särskilt mot bakgrunden av den pågående finansiella krisen i Europa.

Läs mer om konferensen här »

Redaktör: Andrea Amft, tfn 08-563 086 88, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2012-06-21
Kontaktperson: Andrea Amft, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se