www.hsv.se

Jämställdhet i högskolan nr 2, 2011

7 april 2011

DJ:s rapporter finns nu hos Högskoleverket


Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) har slutfört sitt uppdrag. DJ:s rapporter hittar du i fortsättningen på Högskoleverkets webbplats under fliken Publikationer. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor utvecklas till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar fr.o.m. den 1 januari 2011. Högskoleverket ska även under perioden 2011—2013 ta emot slutredovisningar från de jämställdhetsprojekt som fått medel från DJ. I uppdraget ligger även att sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheter av delegationens samlade projektverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2014.

Läs mer om Delegationen för jämställdhet i högskolan »

Forskardag om genus


Den 16 mars anordnade universiteten i Linköping, Uppsala och Örebro samt Mittuniversitetet GenusFokus, en forskardag om genus. Mer än 25 forskare gjorde kortare presentationer av sin forskning på seminariet, som ägde rum i Kulturhuset i Stockholm. Presentationerna handlade om allt från historiska och kulturella perspektiv på genus till maskulinitet hos män och genus i skolan. Bland annat diskuterades minoritetsgrupper och kön, sexuella minoriteter, folkhälsofrågor, kvinnor och politisk makt, maskulina stereotyper samt genus och rehabilitering.  

Läs mer om GenusFokus här »

Varför ska studentkårerna arbeta med jämställdhet?


I en ny rapport summerar Sveriges förenade studentkårer (SFS) intrycken av en turné till 17 olika lärosäten under hösten. Turnén gick under namnet Equalizer och behandlade jämställdhetsfrågor. SFS fann att kårernas jämställdhetsarbete dragits ner i samband med avskaffandet av kårobligatoriet. Erfarenheterna redovisas i rapporten Varför ska studentkårerna arbeta med jämställdhet?.

Läs rapporten här »

Göteborgs universitet får kritik för utvärdering av forskning


Göteborgs universitet har för första gången låtit göra en extern utvärdering av sin forskning. Utvärderingen kritiseras dock av Agnes Wold, professor vid Sahlgrenska akademin, som menar att utvärderingen inte håller måttet och att det dessutom saknas ett jämlikhetsperspektiv. I utvärderingen görs en faktabaserad jämförelse samt en granskning av självvärderingar som universitetets 44 institutioner har gjort. Enligt Agnes Wold baseras dock slutsatserna i för hög grad på självvärderingarna, som inte alltid stämmer överens med den faktabaserade delen. Det innebär att det inte går att dra några relevanta slutsatser av utvärderingen. Agnes Wold menar också att det saknas ett jämlikhetsperspektiv i utvärderingen, trots att det framgår av flera policydokument att genusperspektivet ska utvärderas.

Läs mer om kritiken mot Göteborgs universitet på Expressens webbplats »

Pojkar diskrimineras inte vid betygsättning


Pojkar får sämre betyg än flickor i gymnasieskolan — men det beror inte på diskriminering vid betygssättningen. Det visar en studie som genomförts av forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet, IFAU. I de nationella gymnasieproven i svenska får flickor i genomsnitt 15 procent högre betyg än pojkar. Forskarna vid IFAU kontrollrättade 1 700 prov från 94 skolor och jämförde sedan resultaten med lärarnas rättning. Det visade sig att könsskillnaden kvarstod och att både pojkar och flickor fick bättre betyg av lärarna än av kontrollrättarna. Proven var anonymiserade och skrevs om i ordbehandlare för att handstilen inte skulle ge forskarna någon information om könstillhörighet.

Läs mer om rapporten på IFAU:s webbplats »

Ladda ner rapporten här »

Mannens karriär bestämmer flytten


När par flyttar till en annan ort beror det oftare på mannens karriär än på kvinnans. Det visar en annan rapport från IFAU, där forskarna har undersökt mer än 600 000 svenska par under åren 1998-2007. I studien undersöks hur paren har flyttat och hur kvinnans respektive mannens karriärmöjligheter har påverkat beslutet att flytta. Resultatet visar att par där mannen har ett yrke där det finns stor lönespridning flyttar oftare än par där mannen har ett yrke med låg löneutveckling. Lönespridningen i kvinnans yrke verkar dock inte påverka paren att flytta. Enligt författarna till rapporten tyder detta på att paren tar större hänsyn till mannens än till kvinnans karriär. Det finns dock undantag — familjer där någon har ett högt kvalificerat yrke flyttar oftare oavsett om det är mannen eller kvinnan som har ett sådant yrke.

Läs mer om rapporten på IFAU:s webbplats »

Forskning om djur påverkas av könsroller bland människor


Forskningen om djurs och växters beteende vid könskonflikter påverkas av ett mänskligt synsätt och brister därmed i objektivitet och bredd. Det menar biologiforskarna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian i en ny studie vid Lunds universitet. I studien har de två forskarna undersökt hur djurs och växters beteenden i könskonflikter beskrivs i forskningen. Undersökningen visar att det i litteraturen är vanligt att beskriva hannens beteende som aktivt och grundat i egenintresse. Honans beteende beskrivs däremot ofta som mer passivt och som en reaktion på hannens agerande. Forskarna menar att dock att en könskonflikt alltid har en negativ effekt på partnern medan de egna intressena gynnas. Därför riskerar forskare att feltolka konflikten om de inte är medvetna om sina egna könsuppfattningar.

Läs mer om studien på Lunds universitets webbplats »

Ny rapport om innovation och gender


Svenska och norska företag kan vinna internationell konkurrenskraft genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt innovationsarbete. Det är en av slutsatserna i rapporten Innovation & Gender som ges ut i samarbete mellan tre myndigheter i Sverige och Norge: Innovasjon Norge, Tillväxtverket och Vinnova. I rapporten konstateras det att den globala konkurrensen innebär utmaningar för länder som Sverige och Norge. För att kunna hävda sig i konkurrensen behövs det effektiva innovationsprocesser — och innovation underlättas om det finns mångfald när det gäller t.ex. kön, etnicitet, erfarenheter och nätverk. I skriften ges flera goda exempel på hur företag kan bli mer konkurrenskraftiga genom att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i sin innovationsverksamhet. Ytterst handlar det om att dra nytta av hög kompetens och marknadsmöjligheter.

Läs mer om rapporten på Vinnovas webbplats »

Ladda ner rapporten här »

Män som studerar till sjuksköterska är inte otraditionella


Manliga sjuksköterskestuderande i Norge har ungefär samma inställning till arbete och familj som män på mansdominerade civilingenjörsutbildningar. Det är alltså inte männen som är otraditionella — bara deras yrkesval. Det framgår av en doktorsavhandling av Hilde Karlsen vid Högskolan i Oslo. Avhandlingen visar att män på sjuksköterskeutbildningar är lika intresserade av att umgås med familjen och lika intresserade av att nå ledande positioner på sin arbetsplats som manliga ingenjörsstudenter. Däremot skiljer sig de manliga sjuksköterskestudenterna i vissa avseenden från de kvinnliga. De är till exempel mindre angelägna än de kvinnliga studenterna att arbeta deltid och tillbringa mycket tid med familjen. Detta kan bidra till att förklara varför manliga sjuksköterskor gör karriär i högre grad än sina kvinnliga kollegor. En annan förklaring kan vara att manliga sjuksköterskor oftare väljer att arbeta inom områden där det finns bättre karriärmöjligheter — till exempel inom psykiatrin och på sjukhus — och mer sällan inom till exempel äldreomsorgen.

Läs mer om studien här »

Dålig respons på jämställdhetssatsning i Norge


Förra året lovade den norska regeringen att betala 300 000 kr till universitet och högskolor för varje kvinna som fick fast anställning inom matematik, naturvetenskap och teknik. Kunskapsdepartementet hade avsatt 10 miljoner norska kronor för satsningen. Responsen blev dock sämre än väntat och departementet lyckades bara göra av med drygt hälften pengarna. Lärosätena rapporterade in 17 nyanställda kvinnor under 2010 — ungefär hälften så många som det fanns pengar för. Universitet i Oslo hade anställt flest kvinnor (sex stycken) följt av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim (NTNU) med fem nyanställda kvinnor.

Läs mer om utfallet av jämställdhetssatsningen här »

Kvinnliga lärare ger studenter bättre självförtroende


Ny forskning från University of Massachusetts i USA visar att studenter inom naturvetenskap, teknik, civilingenjörsutbildning och matematik gynnas av att ha kvinnliga lärare på de inledande matematikkurserna. Lärarens kön hade särskilt stor betydelse för de kvinnliga studenterna. Det visade sig bland annat att de kvinnliga studenterna blev allt mer aktiva på lektionerna under kursens gång om de hade en kvinna som lärare. På kurser med manliga lärare fortsatte däremot de kvinnliga studenterna att svara på frågor mer sällan än manliga studenter. Även manliga studenter blev mer aktiva på lektionerna om de hade en kvinnlig lärare, men effekten var inte var lika stor som för de kvinnliga studenterna. Könsskillnaden i aktivitet på de lektioner som hölls av manliga lärare kunde inte förklaras med att de kvinnliga studenterna var sämre pålästa än de manliga — det förhöll sig snarare tvärtom. Forskarnas tolkning är istället att de kvinnliga studenter som hade en manlig lärare inte upplevde att de hörde hemma i sitt ämnesområde och att de därmed fick sämre självförtroende. Resultaten visar enligt forskarna att det är viktigt att både kvinnor och män undervisar på introduktionskurser inom utbildningar i naturvetenskap, teknik, civilingenjörsutbildning och matematik.

Läs mer om studien på Inside Higher Eds webbplats »

Stipendier införs för vita män i USA


En grupp har bildats vid Texas State University i USA som ska samla in pengar för stipendier till vita män. Gruppen kallar sig The Former Majority Association for Equality och har som mål att bistå unga amerikaner som vill studera vid högskolan men som har svårt att få stipendier från andra organisationer eftersom de tillhör "fel" kön och har "fel" etnisk tillhörighet. Enligt gruppen finns det många stipendier som är öronmärkta för kvinnor och olika minoritetsgrupper medan det däremot saknas stipendier avsedda för vita män. Detta vill gruppen råda bot på.

Läs mer om initiativet på The Austin American-Statesmans webbplats »

Få indiska kvinnor skriver antagningsprov till handelshögskolor


Kvinnor är underrepresenterade vid de flesta handelshögskolor i Indien och det är också få kvinnor som skriver det antagningsprov som sökande behöver klara av för att kunna antas till utbildningar inom handel och ekonomi. Indien skiljer sig därmed tydligt från Kina, där allt fler kvinnor skriver antagningsprovet och antas till handelshögskolor världen över. I Indien var 24 procent av provskrivarna kvinnor 2010, vilket kan jämföras med 63 procent kvinnor bland provskrivarna i Kina. En anledning till att så få indiska kvinnor skriver provet kan vara att de förväntas gifta sig och bilda familj tidigt. I Indien är kvinnor också underrepresenterade inom högre utbildning i stort.

Läs mer på Times of Indias webbplats »

Redaktör: Aleksandra Sjöstrand, tfn 08-563 087 76, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2011-04-08
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se