www.hsv.se
Dekorationsbild

Internationellt om högskolan nr 36, 2011

2 december 2011

Kina drar ned på utbildning som inte ger jobb


Det kinesiska utbildningsministeriet kräver att landets lärosäten minskar antagningen till utbildning där de som tagit examen inte får arbete. Kriteriet är att mindre än 60 procent av två årskullar examinerade fått arbete. I sådana fall ska antalet platser minskas eller så ska utbildningen läggas ner helt. Kravet på lärosätena ska ses mot bakgrund av att arbetslösheten bland universitetsutbildade fortfarande är oacceptabelt hög — enligt officiell statistik är den i år 25 procent. Enligt inofficiella beräkningar är arbetslösheten dock betydligt högre, troligen omkring en tredjedel av alla examinerade, även om situationen har blivit något bättre jämfört med förra året. Enligt den officiella nyhetsbyrån Xinhua förväntas det totala antalet som tar examen nå 6,8 miljoner år 2012, vilket är en ökning med 200 000 jämfört med i år.
 
Enligt en studie från the National University of Singapore varierar etableringen på arbetsmarknaden en hel del mellan olika ämnen. Lättast att få jobb verkar det vara för dem som examinerats inom ingenjörs- och redovisningsområdena. Betydligt svårare är det inom juridik, språk och företagsekonomi som varit mycket populära ämnesområden bland studenterna. Att peka ut vilka ämnen som stunderna bör läsa är enligt vissa bedömare mycket svårt. Så har t.ex. bioteknik varit populärt bland studenterna, men efterfrågan på examinerade inom denna sektor har fortsatt att vara liten.
 
Läs om etableringen på den kinesiska arbetsmarknaden i University World News
 

Längre studietider och högre arbetslöshet i Danmark


Det är bättre att vara student och arbeta vid sidan om studierna än att gå arbetslös. Så resonerar ett ökande antal studenter på masternivå i Danmark, enligt en undersökning som DJÖF — en facklig organisation för jurister, ekonomer och samhällsvetare — gjort. Av de 700 som deltog i undersökningen övervägde 40 procent att förlänga sina studier pga. den höga arbetslösheten bland nyexaminerade. Undersökningen visade också att hela 80 procent av dem som studerade på masternivå hade ett arbete, ofta i linje med deras utbildning. Enligt Per Christian Andersen, studiechef vid Syddansk Universitet, är det i en del branscher en stor nackdel att ha varit arbetslös en tid efter examen, jämfört med att ta längre tid på sig för att slutföra studierna. Samtidigt kan det bli problem för dem som fortsätter att studera eftersom det finns en gräns för hur många kurser man får räkna in i sin examen.
 
Att arbetslösheten drabbar också de mest välutbildade har uppmärksammats i den danska debatten. Den kraftiga ökningen av antalet forskarutbildade måste hejdas anser bland annat den fackliga organisationen Akademikernes Centralorganisation. Därifrån uppmanar man politiker och universitet att dra ned på antalet doktorander. Mellan åren 1999 och 2009 har antalet forskarutbildade ökat med 70 procent, men ingen vet säkert hur många av dessa som nu är arbetslösa. Tidigare i år kritiserade den danska Rigsrevisionen ansvariga myndigheter för att de inte hade undersökt om det finns behov av det ökande antalet forskarutbildade.

Läs om förlängda studietider i nättidningen Information.

Läs om kritiken mot det ökande antalet forskarutbildade i nättidningen Information
 

Brittiska lärosäten lägger ned 5 000 kurser


Omkring 5 000 av de kurser som erbjuds via den brittiska antagningsmyndigheten Ucas läggs ned inför hösten 2012. Totalt handlar det om en nerdragning med 12 procent jämfört med innevarande läsår. Enligt tidningen Daily Mail gäller det de minst populära kurserna, s.k. soft subjects, som inte erbjuder så goda utsikter på arbetsmarknaden. Ett exempel på sådana kurser sägs vara Carribean Studies. Vissa lärosäten, t.ex. London Metropolitan, skär bort 60 procent av sina kurser. Också ämnen som filosofi, konstnärlig utbildning och historia drabbas. Vid the University of East Anglia lägger man ned sin musikhögskola som startades på 1960-talet, med stöd av kompositören Benjamin Britten.
 
Nedläggningarna beror troligen till stor del på den oro som finns för minskat antal sökande. De senaste uppgifterna från Ucas visar att antalet hittills har minskat med drygt 15 procent jämfört med samma tid förra året. Samtidigt påpekar myndigheten att sista dag för ansökan inför hösten 2012 inte är förrän den 15 januari, och att de tidiga uppgifterna ofta har visat sig mindre pålitliga. Dessutom var antalet sökande extremt högt förra året, sannolikt beroende på informationen om att avgifterna skulle höjas hösten 2012. Den nedgång som man nu ser gäller inhemska sökande liksom sökande från övriga länder i EU och från tredje land. För vissa utbildningar, t.ex. till läkare, tandläkare och veterinär som hade 15 oktober som sista dag för ansökan, var nedgång i antal sökande mindre — bara 0,8 procent.
 
Läs om nedläggning av kurser i Daily Mail

Läs om minskat antal sökande i Times Higher Education
 

Få fattiga bland studenter i Afrika


I Ghana och Tanzania är fattiga studenter kraftigt underrepresenterade vid universiteten. Trots att fattiga utgör en majoritet av befolkningen i båda länderna har högst 10—12 procent av studenterna låg socioekonomisk status, oavsett program och studiernas nivå. Situationen är också densamma oavsett studenternas kön och trots att de undersökta universiteten hade särskilda antagningskvoter för sökande från fattiga omständigheter. Orsaken till den låga andelen är bristen på socialt kapital bland de fattiga, samt de hinder som studieavgifter innebär. Dessutom finns många fattiga i områden där det saknas grundläggande utbildning. Det säger Louise Morley vid University of Sussex, som är ansvarig för studien: “The urban middle classes know about universities and have the networks and experience [to access them], .... It's very similar to studies in the UK ... Just as we find in this country, higher education is captured by the middle classes."

Forskarna samlade in data från ett offentligt och ett privat universitet i Ghana respektive Tanzania. Varje lärosäte bedömdes i fråga om tillträde till högre utbildning, andel avhopp och andel som fullföljde sina program. Dessutom intervjuades 200 studenter och 200 lärare och beslutsfattare. Förutom de socioekonomiska aspekterna visar studien också det hårda tryck som kvinnliga studenter utsätts för. De avkrävs sexuella tjänster för att få bra betyg och förväntas ofta tvätta, städa och laga mat till de manliga studenterna.   

Läs om fattiga studenter i Afrika i Times Higher Education
 

Politiserad institution kan komma att stängas


Den statsvetenskapliga institutionen vid Ben Gurion University i Israel är politiskt snedvriden. Det säger en internationellt sammansatt kommitté som tillsatts av landets myndighet för högre utbildning. Om institutionen inte tar tag i de problem som kommittén pekar ut bör den stängas. Enligt Yedioth Ahronoth, en av de största dagstidningarna I Israel, anses flera av institutionens forskare vara vänsterradikala. Vissa av dem har t.ex. uppmanat till ekonomisk, politisk och kulturell bojkott av landet pga. dess "apartheid-regim".

Den internationella kommittén, under ledning av professor Thomas Risse från Freie Universität Berlin, uttrycker oro för att institutionens politiska engagemang kan skapa vad man kallar en obalans mellan personalens åsikter och kursplanerna: "The political science professors must note that the opinions they are expressing are personal...so that the students will be exposed to alternative viewpoints." skriver kommittén. Den noterar också att det råder enighet bland studenterna om att de kurser som erbjuds är politiskt snedvridna.
Professor Dani Filc, som är ansvarig för institutionen, säger att “most of the report's claims are based on empirical mistakes" och att rapporten ingår i en “campaign aimed at hurting the most popular department in Israel." Universitetets rektor, Rivka Carmi, anser att institutionen är välkänd over hela världen och att granskningsrapporten är "much ado about nothing."
 
Läs om kritiken mot Ben Gurion University i webbtidningen Ynetnews.com
 

Nyheter i korthet


Studenter i Bahrain bör få återuppta studierna
Hundratals studenter som stängts av från sina studier bör få återuppta dessa. Det säger en oberoende kommission som har undersökt de politiska protester som ägde rum tidigare i år. De studenter som berörs är de som inte har åtalats för kriminella aktiviteter, men som stängts av pga. av att de figurerat på bilder från demonstrationerna. Kommissionen tillsattes av kung Hamid bin Isa Al Khalifa och består av representanter från länder i väst och i Mellanöstern. Läs om de avstängda studenterna i Bahrain i University World News

Anslagen till mobilitet i Europa ska öka med 70 procent
EU ska avsätta omkring 19 miljarder euro (180 miljarder SEK) för mobilitet bland studenter i högre utbildning och yrkesutbildning under perioden 2014 till 2020.
Målet är att dubblera antalet studenter som deltar i mobilitet inom EU. Förslagen från kommissionen möts dock med skepsis, bl.a. från the European Students´ Union. Där befarar man att det program för studielån till studenter på masternivå som ingår i förslaget inte kommer att gynna studenter från fattiga omständigheter. Läs om det nya programmet Erasmus for All
 
Inga norska universitetskurser har granskats de senaste sex åren
Det nationella norska organet för kvalitetsgranskning av högre utbildning, Nokut, hinner inte granska utbildningen vid universitet och högskolor: "Vi har overhodet ikke mulighet til dette nå", säger direktør Terje Mørland. I ett brev till Kunnskapsdepartementet skriver Nokut att den situation som man tidigare har varnat för nu har inträffat. Orsaken är att resurserna helt och hållet har gått åt till att behandla ansökningar om examensrätt av lärosäten samt bedömning av enskilda personers utländska utbildning. Läs om norska problem med kvalitetsgranskning i studenttidningen Universitas

Kurs om dryckenskap och nattliv vid prestigeuniversitet i USA
En kurs i "nightlife culture" ges vid det högt ansedda Yale University i USA. Kursen innehåller bl.a. föreläsningar om arbete som Disc Jockey, fältstudier i New Yorks nattliv och ett seminarium med titeln "Looks, Doors and Guest Lists: Getting Past the Velvet Rope." Läraren — en doktorand — säger att "... it's not just about getting drunk. It's about the history of it; the Harlem cabarets, understanding race, gender, sex, prohibition and the law". Läs om kursen i nattliv i Daily Mail

Sök bland äldre nyhetsbrev (från och med 2004)

Sök efter:  
Senast uppdaterad: 2011-12-02
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se