Högskolans omvärld nr 1, 2011


- nationell omvärldsbevakning för högskoleområdet

18 januari 2011

Aktuell debatt

Studenter och professorer kritiserar ”autonomireformen”


Uppsala studentkår är kritisk till autonomireformen som trädde i kraft vid årsskiftet. Studentkåren undrar varför inte studenters rättssäkerhet anses viktig nog att reglera i lag. Man efterlyser jämförbara, transparenta och förutsägbara regler för kurs- och utbildningsplaner, tillgodoräknanden, examina och plagiat. Statsvetarprofessorn Sverker Gustavsson skriver i Upsala Nya Tidning (UNT) om en annan aspekt av reformen – konflikten mellan den akademiska friheten och linjeorganisationen. Ytterligare kritik kommer från professor Thomas Kaiserfeld vid Lunds universitet, som menar att svenska lärosäten aldrig tidigare varit så i händerna på externa finansiärer som nu.

Emil Paulsrud och Fatma Aksal, Uppsala studentkår, i UNT
Sverker Gustavsson, Uppsala universitet, i UNT
Thomas Kaiserfeld, Lunds universitet, i Sydsvenskan
SUHF rekommenderar tre steg i karriärsystem i Universitetsläraren nr 18/10
Stockholms universitets Universitetsnytt har tema ”autonomi”

Vilken forskning leder till ”excellens”?


Strax före jul presenterade Delegationen för jämställdhet i högskolan en forskarrapport, ”Hans excellens”, där professor Ulf Sandström, professor Agnes Wold och fil. dr Birgitta Jordansson konstaterar att excellenssatsningar inom forskningspolitiken varit förödande för jämställdheten och i princip utgör ett hinder för forskningens förnyelse. Strax efteråt skrev utbildningsminister Jan Björklund en artikel om regeringens vilja att ”satsa på spets”. Både SULF och TCO pekar på att ministerns inlägg rimmar illa med rapportens slutsatser. Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) delar inte rapportens uppfattning att deras bedömningsmetod missgynnar kvinnor, men ska låta en oberoende institution undersöka urvalsprocessen.

Avslutande rapporter från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ)
Regeringens pressmeddelande om DJ-rapporten
Jan Björklunds debattartikel i DN
SULF-bloggen
TCO-bloggen
Stiftelsen för Strategisk Forskning
University World News
Rapportförfattaren Ulf Sandströms blogg Forskningspolitik

Jan Eliasson kritiserar beslutet om studieavgifter


Förre utrikesministern Jan Eliasson (S) ansluter sig till kritikerna av det system med avgifter för utländska studenter som tas i bruk till hösten. Regeringens vilja är att Sverige ska konkurrera med kvalitet och inte med avgiftsfri utbildning. Men Eliasson menar att systemet bör omarbetas, alternativt avgifterna sänkas. Han skriver att landet kommer att mista ett nätverk av Sverige-intresserade personer i en tid av växande ömsesidigt beroende. Karin Markides och Pam Fredman, rektorer för Chalmers respektive Göteborgs universitet, menar att Västsverige riskerar att missa viktig kompetens. Eva Åkesson, prorektor vid Lunds universitet, berättar i en intervju att Lunds universitet lägger 10 miljoner kronor på rekrytering, men ändå räknar med en halvering av antalet ansökningar.

Regeringen om studieavgifterna
Jan Eliasson på DN Debatt
Västsvenska företrädare i GP
Eva Åkesson i intervju på E24.se
Ekot Special, SR-inslag
Sulf-bloggen

Granskning klar: Erikssons befordran omprövas inte


I höstas ifrågasattes befordran av Lunds universitets rektor Per Eriksson till professor. Den oberoende granskning som Lunds universitet låtit juristen Anders Stening, expert på högskolejuridik, göra av befordringsprocessen har visat att det inte finns någon anledning för universitetet att ompröva beslutet. Utredaren skriver så här om de två sakfel som förekom i ansökan: De ”kan inte ha påverkat utgången av ärendet och kan på inga villkor föranleda en omprövning. Felen är till sin karaktär försumbara och ursäktliga."  

Lunds universitet
Per Erikssons egna kommentarer
Artiklarna i Sydsvenskan
Studenttidningen Lundagård

CSN svarar på kritik


Kerstin Borg Wallin, CSN:s generaldirektör, svarar i SvD på kritiken från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) om hur myndigheten genomför det uppdrag man fått av regeringen att minska de felaktiga utbetalningarna inom studiestödet. Hon skriver att CSN haft ett tydligt rättsligt stöd och även stöd av regeringen men att hon välkomnar ett tydligare samarbete med högskolorna i frågan. ”CSN:s uppgift är att realisera de lagar som våra politiker beslutar om. Det är en grundbult för svensk statsförvaltning”, skriver Borg Wallin.

Sveriges förenade studentkårer i SvD
Kerstin Borg Wallin, CSN i SvD
Studenttidningen Ergo

Saco: ”Anställ utlandsforskarna!”


Om lärosätena anställde forskare före resa till annat land skulle vi slippa problemet att de hamnar utanför det sociala skyddsnätet när de återvänder. Särskilt skulle fler kvinnor våga ta ¬steget, skriver Anna Ekström, Anna Götlind och Karin Ehnbom-Palmquist på fackförbundet Saco och uppmanar lärosätena att förhandla med finansiärerna. Stipendier kvalificerar inte för sjukpenning, föräldrapenning eller arbetslöshetsersättning. Arbetsskadeförsäkring saknas och stipendier är inte heller pensionsgrundande, påpekar de.

Sacos debattinlägg

Högskoleverket: ”Kvalitetssystemet har fokus på resultat”


Michel Silvestri, universitetslektor och programdirektör vid Karolinska institutet, ställer sig i ett inlägg i Universitetsläraren tvivlande till att det nya nationella kvalitetssäkringssystemet ska falla väl ut, med tanke på tidsbrist och budget. Speciellt efterlyser han granskning av verksamhetsförlagd utbildning. Magnus Hjort och Maria Sundkvist, chefer för Högskoleverkets utvärderingsavdelning, svarar att de resultat som är frukten av verksamhetsförlagd utbildning med allra största sannolikhet kommer att ingå i bedömningen.  

Debattartikel av Michel Silvestri i Universitetsläraren 18/10   
Högskoleverkets svar i Universitetsläraren 20/10

Högre utbildning och utbildningspolitik

Extra ansökningstillfälle om lärarexamina


Högskoleverket fattade i mitten av december beslut om tillstånd att utfärda yrkeslärarexamina, förskollärarexamina och grundlärarexamina. Nyss kom även beslutet om ämneslärarexamen. Då universiteten och högskolorna har haft ont om tid på sig att ansöka, kommer Högskoleverket att genomföra en extra bedömning under komprimerad tid. Lärosäten som kommer in med en ansökan senast den 1 mars 2011 får ett beslut senast den 15 juni (för ämneslärarexamen senast 15 oktoner). Bedömningen kommer dock att ske enligt samma krav som alla bedömningar om examenstillstånd. Många medier har tagit upp de effekter som beslutet får för lärarutbildningen i norra Sverige och i Stockholmsregionen.

Högskoleverkets pressmeddelande I
Högskoleverkets pressmeddelande II  
Högskoleverkets pressmeddelande III
Högskoleverkets brev till berörda högskolor och universitet (pdf)PDF
Intervju med universitetskansler Lars Haikola i  Lärarnas nyheter
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
respektive Umeå universitet

Stor skillnad vad distans- och campusstudenter presterar


Att studera på distans har blivit väldigt populärt. Men det finns stora skillnader mellan distansstudenterna och campusstudenterna i fråga om avklarade högskolepoäng. De som läser på distans tar betydligt färre poäng. En anledning är att många redan har en examen och studerar för att vidareutbilda sig. Det kan också handla om att studenten överhuvudtaget inte börjat på kursen, men ändå inte har blivit avregistrerad. Höstterminen 2009 studerade drygt 80 000 studenter på distans, vilket är fyra gånger fler än för tio år sedan. Högskolan på Gotland har störst andel distansstudenter, 79 procent.

Högskoleverkets pressmeddelande
Studenttidningen Studentliv
Nyhetsportalen helagotland.se

Påverkas utbytet av studieavgifter?


Högskoleverket ska följa upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid landets lärosäten, med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz. Det är en av de nya uppgifterna i regeringens uppdrag till Högskoleverket i 2011 års regleringsbrev.
Sök bland regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats

Fusion gav ny dramatisk högskola i Stockholm


Den 1 januari 2011 bildade Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet en ny gemensam högskola - Stockholms dramatiska högskola (StDH). Motivet till en gemensam organisation var att den kan ge större handlingskraft, en mer dynamisk miljö för utbildning och forskning, en plattform för dialog med arbetsmarknaden och möten över yrkes- och mediegränser. Rektor är Bo-Erik Gyberg, tidigare rektor för Nyckelviksskolan. Verksamheten vid StDH bedrivs i samma lokaler vid Gärdet i Stockholm där de båda tidigare högskolorna haft campus.

Stockholms dramatiska högskola
Om fusionsprocessen
Rapportering i media

Många tar inte ut examen — trots en fullföljd utbildning


Var tionde student som inte tagit ut sin examen har ändå gått klart ett helt yrkesexamensprogram. Den vanligaste motiveringen är att ingen efterfrågar examensbeviset när studenten söker jobb. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket och Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Högskoleverkets pressmeddelande

Pengar till utbildning och universitetsforskning


Riksdagen sa före jul ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011. Regeringen föreslår en rad särskilda insatser, till exempel: lärarpaket med bland annat fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare, satsning på lärlingsutbildning, utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov.

Länkar till dokumentet finns på riksdagen.se

Högskolan och arbetsmarknaden

Högskoleutbildade etablerar sig lätt på arbetsmarknaden


Det lönar sig att studera på högskolan, det visar Högskoleverkets rapport om etableringen på arbetsmarknaden. Åtta av tio som tog examen 2006/07 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2008. Allra lättast var det för bland annat ingenjörer, veterinärer och yrkeslärare. Rapportförfattaren Örjan Hemström förklarar att Högskoleverket definierar ”etablerad på arbetsmarknaden” som att inte bara ha fått jobb, utan även att inte ha varit arbetslös under året. Därmed finns ingen motsats mellan Högskoleverkets och SLU:s statistik, vilket ett pressmeddelande från SLU givit intryck av.

Högskoleverkets pressmeddelande  
SLU:s pressmeddelande

Rekrytering av studenter

Fortsatt stor snedrekrytering till högskolan


Studenter med välutbildade föräldrar är överrepresenterade på flera högskoleutbildningar, allra mest på läkar-, arkitekt- och psykologprogrammen. Det visar Högskoleverkets och SCB:s rapport om hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera på högskolan. Christoffer Ivarsson vid studentkårerna i Lund, ett av de lärosäten där snedrekryteringen är som störst, menar att arbetet med breddad rekrytering har prioriterats ner till förmån för alla stora reformer.

SCB:s pressmeddeland
Studenttidningen Lundagård

Sökande med äldre betyg får också meritpoäng


Som ett svar på kritiken mot att sökande med betyg utfärdade före 2003 inte kan få meritpoäng håller antagningsreglerna på att justeras. I ett första steg kommer från och med antagningen till höstterminen 2011 alla personer med bokstavsbetyg, det vill säga betyg utfärdade 1997 eller senare, att kunna tillgodoräkna sig de värdefulla meritpoängen. Sökande med äldre betyg får dock vänta på meritpoäng till tidigast hösten 2012.

Högskoleverkets pressmeddelande
Fackförbundet Unionens tidning Kollega

Kampanj för att få fler lärarstudenter


Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Högskoleverket genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. Syftet med kampanjen är att attrahera ungdomar och unga vuxna med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till lärar- och förskolläraryrkena. Speciellt vill regeringen öka andelen högpresterande sökande till lärar- och förskollärarutbildningen.

Regeringens pressmeddelande

Forskning och forskningspolitik

SUHF har antagit etiska riktlinjer för externa bidrag


En arbetsgrupp inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har sett över etikfrågor som aktualiseras i samband med forskningsbidrag till universitet och högskolor. Syftet är att främja en gemensam policy inom högskolesektorn. Arbetet är en uppföljning av det ståndpunktspapper (SP 2009:1) som tidigare antagits.

SUHF:s rekommendationer och ståndpunkter

Sverige och Danmark fördjupar samarbetet om ESS


ESS AB är det bolag som ska bygga den stora europeiska materialforskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Före jul blev den danska staten delägare i bolaget. Danska staten äger nu en dryg fjärdedel av aktierna. 16 länder finns med i styrgruppen för ESS och allt eftersom slutförhandlingar sker om varje lands ekonomiska deltagande kommer fler länder att köpa aktier i ESS AB.  

Regeringens pressmeddelande
SR:s rapportering om ESS

Forskningsråden ska föreslå områden för förstärkt samarbete med Kina


Regeringen har givit sex forskningsråd och myndigheter i uppdrag att gemensamt föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Vinnova ska samordna utförandet av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2011.

Regeringens pressmeddelande
Vinnova

Konferenser och seminarier

Högskolekonferens den 14-16 mars 2011


Högskoleverket anordnar - i samarbete med Lunds universitet och Malmö högskola - en högskolekonferens på temat "Högre utbildning formar individ och samhälle". Perspektivet kommer att vara såväl regionalt och nationellt som globalt. Allt ifrån Kunskapstriangeln till antagningsfrågor kommer att tas upp dels på föreläsningar, dels på ett tjugotal seminarier. Nu har anmälan öppnat.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på hsv.se

Nya rapporter

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011- 2014


I det nya kvalitetsutvärderingssystemet som infördes den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de uppfyller kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Utbildningen bedöms på en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet, bristande kvalitet.

Läs rapporten

Eurostudent - om svenska studenter i en europeisk undersökning

  

Läs pressmeddelande och rapport

Doktorsexaminerade etablering


Två av tre med doktorsexamen jobbar inom offentlig sektor. Betydligt färre finns ute i näringslivet.

Läs pressmeddelande och rapport

Mer nytt från Högskoleverket


Certifiering:


Bolognaprocessen omfattar nu 47 europeiska länder, som gått ihop för att främja rörligheten över gränserna. Vid ett möte i London 2007 beslutade utbildningsministrarna att varje land ska certifiera sin nationella referensram (National Qualifications Framework, NQF) för examina. Högskoleverket har utsett den expertgrupp som ska ansvara för certifieringen av den svenska referensramen till år 2012.

Läs mer om certifieringen
och om Bolognaprocessen

Beslut:


Högskoleverket återkallar tillståndet att utfärda masterexamen i internationella museistudier vid Göteborgs universitet.

Läs mer i Högskoleverkets beslut (pdf)

Se även www.hsv.se för fler nyheter.

Till sist

Science slam i Lund


I december 2010 genomfördes Sveriges första Science Slam i Lund, rapporterar universitetets tidning. Sex forskare tävlade om vem som presenterade sin forskning bäst. Publiken satte sedan poäng. Lovisa Brännstedt som forskar om antikens kultur och samhällsliv konstaterade: ”Här gäller det att renodla sitt budskap eftersom man bara har tio minuter på sig. Det är väldigt roligt, men en märklig känsla att höra publiken efteråt sitta och prata om min prestation.” Lingvistprofessor Sven Strömqvist segrade och är därmed Sveriges förste mästare i Science Slam.

Lunds universitets webbplats

Högskolans omvärld är ett digitalt nyhetsbrev som distribueras via e-post. Redaktör: Lena Hed, tfn 08-563 086 14, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se. För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen.
Senast uppdaterad: 2011-05-10
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se