Jämställdhet i högskolan nr 7, 2010

27 september 2010

Nationell jämställdhetskonferens i Karlstad


Nu är det dags att anmäla sig till årets nationella jämställdhetskonferens för universitet och högskolor. I år arrangeras konferensen av Karlstads universitet den 23-24 november. Konferensen vänder sig till högskolepersonal, forskare och studenter med intresse för jämställdhetsfrågor, men även till jämställdhetsrepresentanter från andra organisationer.

Läs om konferensen på Karlstads universitets webbplats »

SFS inleder en nationell jämställdhetskampanj


Sveriges förenade studentkårer, SFS, har inlett jämställdhetsprojektet Equalizer — SFS on tour. Under september till november kommer man att besöka 20 lärosäten, från Malmö i söder till Luleå i norr. Med hjälp av teater, workshops, debatter och en utställning förs en diskussion om jämställdhet i högskolan. Enligt SFS fyller studentkårerna idag en viktig roll i lärosätenas jämställdhetsarbete, men det finns en risk för att detta arbete försvåras i och med att kårobligatoriet avskaffas. Tanken med projektet Equalizer är att motivera kårerna i deras fortsatta jämställdhetsarbete.

Mer information om Equalizer finns på SFS webbplats »

Het debatt om genuscertifiering


Debatten om genusmärkning och genuscertifiering vid Uppsala och Lunds universitet fortsätter. Kritikerna menar att förslagen riskerar att begränsa den akademiska friheten och att det är problematiskt att genus får företräde framför andra perspektiv. Kritiken tillbakavisas av Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, som menar att förslaget innebär en möjlighet att arbeta med genusfrågor, inget tvång. Certifieringen ska inte heller styra forskningens innehåll utan det är utbildningen som är i fokus. Förslaget att införa genuscertifiering presenterades vid Lunds universitet 2008 och innebär att de institutioner eller fakulteter som väljer att arbeta med genusfrågor får en märkning som visar att de är medvetna om frågorna. År 2009 följde Uppsala universitet Lunds exempel och diskuterade ett förslag om genusmärkning. Båda förslagen väckte starkt motstånd. Vid Uppsala universitet har genusmärkning lagts på hyllan, men vid Lunds universitet fortsätter arbetet på de institutioner som har anmält intresse.

Läs mer om debatten i nyhetsbrevet Genusperspektiv (pdf) »

Fler kvinnor studerar på Chalmers


Fler kvinnor än tidigare har påbörjat en ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskola i år. Andelen kvinnor uppgår numera till 30 procent på arkitekt- och civilingenjörsprogrammen, vilket är de högsta siffrorna på tio år. Det kan jämföras med 2005, då andelen kvinnor var som lägst på 23 procent. Den största ökningen har skett på byggingenjörsprogrammet, där andelen kvinnor har gått upp från 30 till 51 procent. Men kvinnorna har också blivit fler på utbildningar som länge har haft en mycket låg andel kvinnor, som Elektroteknik och IT. De program som för närvarande har flest kvinnor är Bioteknik, Ekonomi och produktionsteknik och Arkitektur. Där är andelen kvinnor över 60 procent. Datateknik är det program som har den lägsta andelen kvinnor med två procent.

Läs om kvinnor på ingenjörsutbildningar på Chalmers webbplats »

Ny bok om genusperspektiv i undervisningen


I den kommande boken Kön och genus inom medicinutbildningar diskuterar ett trettiotal författare hur man kan tillämpa ett genusperspektiv inom medicin. Det är Hälsouniversitetet i Linköping som har tagit initiativ till boken, som är tänkt att fungera som kurslitteratur och faktaunderlag i undervisningen. Boken är en antologi med bidrag från forskare inom flera discipliner som presenterar olika synsätt och tolkningar av kön och genus inom flera områden: teoretiska perspektiv, utbildning och arbetsliv, diskriminering, kränkningar och våld samt hälsa och ohälsa. Bokens bredd gör att den även kan användas inom andra ämnesområden än medicin. Boken kommer att släppas i samband med konferensen "Genus och medicin — ett växande kunskapsområde" som äger rum i Linköping den 30 september.

Läs mer om boken på Linköpings universitets webbplats »

"Flickiga" pojkar och "pojkiga" flickor osynliggörs i förskolan


Barn som bryter mot traditionella könsmönster får mindre uppmärksamhet av personalen i förskolan än barn som intar tydliga könsroller. Det visar Anette Hellman vid Göteborgs universitet i avhandlingen Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. Avhandlingen handlar om hur kön konstrueras bland barn i förskolans vardag. Ett resultat är att barn agerar på många sätt som inte kan kopplas till könsidentiteter. Vissa av dessa handlingar kategoriseras dock som typiskt "flickiga" och andra som typiskt "pojkiga" och blir därmed synliggjorda. De typiska pojkarna har låg status men får stor uppmärksamhet av pedagogerna — i verksamhetsplaneringen, gruppindelningen och pedagogernas samtal med varandra och med barnen. De pojkar som däremot inte beter sig som typiska pojkar — det vill säga aggressivt, dominant och med bristande självkontroll — blir osynliga i förskolan. De flickor som beter sig "pojkigt" och är "bråkiga" osynliggörs också och blir inte uppmärksammade och förstådda på samma sätt som pojkar med samma beteende.

Läs mer om avhandlingen på Göteborgs universitets webbplats »

Hela avhandlingen kan du läsa här (pdf) »

Feminin närhet och maskulin distans i tyska språket


I tyskan använder man den feministiska språkformen för att uttrycka närhet och sympati för de personer man talar om. Maskulina språkformer används däremot för att markera distans och ogillande. Det visar Magnus Pettersson vid Göteborgs universitet i avhandlingen Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen im Deutschen. Eine Referenz- und Relevanzanalyse an Textenavhandling. Enligt tyska språkregler är kvinnor språkligt feminina medan män är språkligt maskulina. Om en grupp består av både kvinnor och män är det däremot inte givet vilken språkform som ska användas. Alternativen är att använda maskulin form, neutral form eller en dubbelform med både den maskulina och feminina formen. Dubbelformen anses ofta vara politiskt korrekt eftersom den innebär att kvinnor synliggörs i språket. I avhandlingen studeras användningen av olika språkformer i framför allt feministiska magasin men också i andra samtida texter. Analysen visar att inte ens feministiska texter är konsekventa utan att språkbruket varierar beroende på om man vill markera avstånd eller närhet till en viss grupp av personer. Den maskulina språkformen används framför allt för grupper som feminister vill uttrycka ogillande inför medan dubbelformen markerar närhet och sympati. Dubbelformen används dessutom ofta vid tilltal där man är mån om att alla läsare ska känna sig inkluderade.

Läs om avhandlingen på Göteborgs universitets webbplats »

Bidra med lärandeexempel och vinn ett resestipendium


Kunskapsportalen kring jämställdhetsintegrering, www.jämställ.nu, som Jämi, SKL, Vinnova och Temagruppen Likabehandling ESF har tagit fram, efterlyser fler arbeten och erfarenheter som kan ingå i portalen. Alla som är med och bidrar med sina lärandeexempel är också med och tävlar om ett resestipendium på 10 000 kronor.

Läs mer om hur du kan bidra med lärandeexempel här »

Belöning för anställning av kvinnor vid danska universitet


Fakulteter som anställer fler kvinnliga professorer belönas med extra professorstjänster vid Köpenhamns universitet. Vid Århus universitet får de fakulteter som anställer kvinnor 100 000 kronor extra i forskningsmedel. Åtgärderna är ett led i universitetens strävan att nå upp till regeringens mål om fler kvinnliga forskare i Danmark. Metoderna har kritiserats av Dansk Industri, som varnar för att kvinnor anställs på grund av ekonomiska incitament istället för meriter. Vicerektorn vid Århus universitet menar dock att ansökningarna behandlas lika oavsett kön. Målet är att framför allt att få fler kvinnor att söka forskningstjänster.

Läs om belöning för anställning av kvinnor på Nytt från Öresund »

Inga extra poäng till män som vill läsa till sjuksköterska i Norge


Norge är ett av de länder i Europa som har lägst andel manliga sjuksköterskor. För att fler män ska börja studera till sjuksköterska har det norska sjuksköterskeförbundet (NNO) föreslagit att manliga sökande ska få extra poäng vid antagningen till sjuksköterskeutbildningen. Förslaget har bland annat fått stöd av den norska jämställdhets- och antidiskrimineringsombudsmannen. Utbildningsministeriet i Norge meddelar dock att det inte finns några planer på att genomföra förslaget. Anledningen är att erfarenheten visar att extra poäng vid antagningen endast har kortsiktiga effekter på könsfördelningen på olika utbildningar. För att åstadkomma långsiktiga förändringar är det nödvändigt att vidta flera olika åtgärder samtidigt menar Utbildningsministeriet. 

Läs mer om män och sjuksköterskeutbildning på Kjønnsbalanse i forskning »

Fler kvinnor än män disputerar i USA


Läsåret 2008/09 var det för första gången fler kvinnor än män som disputerade i USA, 28 962 kvinnor och 28 469 män. Störst andel nyblivna kvinnliga doktorer fanns det inom hälsovetenskap, utbildning och samhällsvetenskap. Att kvinnor numera utgör en majoritet av de disputerade kan ses som kulmen på en utveckling där kvinnorna under flera decennier har blivit allt fler i den högre utbildningen. På grundnivå och avancerad nivå var nästan två tredjedelar av de studerande kvinnor läsåret 2008/09. Kvinnornas numerära dominans i den högre utbildningen hänger i sin tur samman med att pojkar lyckas sämre än flickor i skolan och att de oftare hoppar av gymnasiet. Det är också fler män än kvinnor som satsar på en militär karriär istället för högskolestudier. Det återstår dock att se om den stora andelen kvinnliga disputerade också kommer att innebära en ökad andel kvinnor bland de fast anställda lärarna och forskarna, där kvinnorna fortfarande är i minoritet.

Läs mer om den ökade andelen kvinnliga doktorer i Washington Post »

Allt fler kvinnliga studenter i Nigeria


Antalet kvinnliga studerande i Nigeria har ökat dramatiskt sedan självständigheten 1960, då knappt åtta procent av studenterna var kvinnor. Läsåret 2008/09 var 45 procent av alla studerande kvinnor, och experter tror att kvinnorna snart kommer att vara i majoritet. Skillnaderna är dock stora mellan olika delar av landet. I sydöstra Nigeria har könsskillnaden nästan försvunnit helt, vilket delvis kan förklaras av att många föräldrar uppmuntrar sina söner att starta egna företag för att kunna försörja familjen. Döttrarna får däremot möjlighet att läsa vidare vid universitetet. Situationen är dock annorlunda i den norra delen av Nigeria, som är övervägande muslimskt. Där skickas sönerna till universiteten medan döttrarna blir bortgifta. Det innebär en hög andel män bland de universitetsstuderande.

Läs om kvinnliga studenter i Nigeria på University World News »

Stipendier avsätts för kvinnliga studenter i Zambia


I Zambia görs en stor satsning för att uppnå milleniemålen inom utbildningsområdet till 2015. Ett led i det arbetet är att öka andelen kvinnor som studerar vid universiteten. För att studiebegåvade flickor från fattiga hem ska ha möjlighet att studera vidare har regeringen infört särskilda stipendier för kvinnliga studenter. Vid University of Zambia har 25 procent av stipendierna avsatts för flickor.

Läs mer om satsningen på University World News »

Forskare bra förebild för flickor enligt brittiska föräldrar


Nobelpristagare var den näst populäraste yrkesförebilden efter läkare när brittiska föräldrar fick frågan om vilken förebild de önskade att deras dotter skulle ha. Däremot var det endast en mindre andel som önskade att dottern skulle välja en popstjärna som förebild. Det visar en undersökning som Royal Society har genomfört bland föräldrar i Storbritannien. På frågan om vilket konkret yrke de helst såg att döttrarna valde kom forskare på tredje plats, efter advokat och lärare. Pappor var något mer positiva till forskaryrket än mammor, men de flesta föräldrar var överens om att kvinnor är lika lämpade för forskning som män.

Läs om föräldrarnas önskemål om förebilder på IVA »

Redaktör: Aleksandra Sjöstrand, tfn 08-563 087 76, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2010-09-27
Kontaktperson: Magdalena Inkinen, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se