Jämställdhet i högskolan nr 6, 2010

25 augusti 2010

Ny rapport om jämställdhet och utbildning i Europa


I en nyligen publicerad raport från Europeiska kommissionen beskrivs bristen på jämställdhet inom utbildningssystemet i de europeiska länderna och hur man försöker lösa den. I undersökningen ingår 29 länder (EU-länderna utom Bulgarien samt Island, Liechtenstein och Norge). Undersökningens huvudresultat är följande.
  • Med få undantag har eller planerar alla länder jämställdhetsstrategier inom utbildning. Huvudsyftet är att bryta ner traditionella könsroller och stereotypa könsmönster.
  • Några få länder arbetar med pojkars sämre skolresultat som en politisk prioritering.
  • Jämställdhetsinriktad yrkesvägledning finns för närvarande i hälften av de europeiska länderna. Den inriktas oftare på flickor än på pojkar och syftar vanligtvis till att uppmuntra flickor att välja tekniska och naturvetenskapliga yrken.
  • Omkring två tredjedelar av länderna har jämställdhetsstrategier inom den högre utbildningen. Nästan alla dessa strategier och projekt inriktas främst på att öka antalet kvinnor inom matematik, naturvetenskap och teknik.
  • Omkring en tredjedel av länderna har infört konkreta strategier för att åtgärda problemet med den vertikala segregeringen inom högre utbildning, dvs. att andelen kvinnor sjunker för varje etapp i befordringsgången.

Rapporten Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe kan laddas ner på
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

 

Så kan jämställdheten inom vetenskapliga organisationer förbättras


Projektet genSET är ett projekt inom EU:s sjunde ramprogram och behandlar jämställdhet som kvalitetsdrivande för europeisk forskning. Över hundra europeiska vetenskapsorganisationer är engagerade i projektet och Högskoleverket står som en av samarbetspartnerna. Nu har genSET utarbetat rekommendationer om hur genus och expertis om jämställdhetsintegrering kan integreras i europeiska vetenskapliga organisationers verksamhet.
Rapporten Recommendations for Action on the the Gender Dimension on Science kan laddas ner på http://www.genderinscience.org/index.html

Pojkars förhållningssätt till skolan förklaring till varför de presterar sämre...


Tre forskarrapporter om orsaker till könsskillnader i skolprestationer har nyligen publicerats av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). I rapporten Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker (SOU 2010:51) har Inga Wernersson, professor i pedagogik, sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar. En direkt orsak till detta förefaller finnas i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt. Enligt rapporten lägger flickor ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet och har mer effektiva arbetssätt.

Rapporten kan laddas ner på
http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/149137

 

...och grundorsaken är traditionella föreställningar om manlighet


I den andra rapporten från DEJA Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" diskuterar författaren Michael Kimmel, en av världens främsta företrädare för den kritiska mansforskningen, hur fenomenet att pojkar som grupp tenderar att prestera sämre i skolan ska förstås, och vad man kan göra åt saken. Kimmel påpekar att samhällen i industrialiserade världen har genomgått stora förändringar under de senaste 50 åren. Men föreställningarna om vad det innebär att vara man har inte ändrats i samma takt. Kimmel diskuterar problemen med pojkars och unga mäns lägre deltagande och sämre resultat i utbildning. Han menar att detta och även vissa beteendeproblem i skolan ytterst beror på traditionella föreställningar om manlighet. Rapporten har också publicerats i originalversionen på engelska, med titeln Boys and School: A Background Paper on the "Boy Crises" (SOU 2010:53).

Rapporten kan laddas ner på
http://www.regeringen.se/sb/d/12469/a/149462

 

... eller handlar det ytterst om biologiska skillnader?


I den tredje rapporten från DEJA Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (SOU 2010:52) belyser Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, biologiska faktorer som kan bidra till att förklara att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar. Av rapporten framgår att det finns genomsnittliga skillnader mellan könen avseende kognitiv funktion, emotionell reglering (känsloreglering) och mognadstakt. Förmågan till koncentration och uppmärksamhet utvecklas tidigare hos flickor. Pojkar har också en senare språkmognad än flickor. Enligt rapporten gynnas flickor av skolans tidiga introduktion av moment som kräver hög grad av självständigt arbete.

Rapporten kan laddas ner på http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/149148

Avslutningskonferens för Delegationen för jämställdhet i högskolan


Den 20 oktober 2010 arrangerar Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) en nationell konferens om jämställdhet i högskolan. Senast den 1 januari 2011 ska DJ lämna sitt slutbetänkande till regeringen och konferensen är ett led i arbetet med att formulera förslag till åtgärder. Konferensen, som är kostnadsfri, kommer att äga rum i Stockholm. Närmare information kommer att distribueras i början av september.
 
Läs mer på
http://www.jamstalldhetiskolan.se/bazment/dj/sv/kalendarium.aspx?CurrentPage=2

 

Läraren vägrar bära burka


Studentföreningen vid Aliah University, det första muslimska universitetet i Västbengalen i Indien, har beordrat de kvinnliga studenterna och lärarna vid universitetet att bära den heltäckande klädseln burka. En av lärarna som vägrat följa påbudet har hindrats av studenterna att undervisa så länge hon inte är "anständigt" klädd. Trots att universitetet inte har några klädesregler har universitetsledningen valt att ligga lågt och föreslagit läraren att byta till ett annat campus. Läraren har dock fått stöd från lärarnas fackförbund All Bengal University Teachers Association (ABUTA) som påpekar att burka inte är obligatoriskt i andra delar av världen, inte ens i muslimska länder, och menar att lärarens grundläggande rättigheter har kränkts. Facket uppmanar också universitetet och regeringen att ingripa och värna de berörda lärarnas rättigheter.   

Läs mer på
http://www.international.to/index.php?option=com_content&view=article&id=543:indian-lecturer-barred-from-teaching-by-students-for-refusing-burka-&catid=50:dr-om-prakash-sudrania&Itemid=78
 

Könsskillnader i arbetstillfredsställelse inom amerikanska universitet


Enligt en studie av Collaborative on Academic Careers in Higher Education (COACHE), en sammanslutning av ca 150 amerikanska universitet och 4-åriga colleges, finns det könsskillnader i arbetstillfredsställelse hos universitetslärarna. Generellt är männen mer tillfredsställda med sitt arbete än deras kvinnliga kollegor och skillnaden är mest signifikant inom samhällsvetenskap. Skillnaderna gäller bl.a. attityder till anställningsmöjligheter, antalet undervisningstimmar, tiden för forskning och möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

Läs mer på
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic436591.files/COACHE_AnalysisByAcademicAreaAndGender_PressRelease.pdf
Studien kan laddas ner på
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic436591.files/COACHE_AnalysisByAcademicAreaAndGender_2010.pdf

 
Stort lönegap mellan kvinnliga och manliga professorer i Kanada
Manliga professorer vid kanadensiska universitet tjänar i genomsnitt mer än sina kvinnliga kollegor — och vid vissa universitet är löneskillnaderna mellan könen påfallande stora. Det visar nya siffror från den nationella statistikbyrån Statistics Canada. Störst var lönegapet vid University of Toronto och University of Calgary där de manliga professorerna tjänade i genomsnitt över 20 000 dollar mer per år än sina kvinnliga kollegor. Enligt företrädare för universiteten beror löneskillnaderna på att man tidigare hade anställningsförfaranden som gynnade män, men också på att kvinnor främst finns inom ämnesområden där löneläget är relativt lågt.

Läs mer på
http://www.montrealgazette.com/business/Report+reveals+gender+university+professor+salaries/3382088/story.html

 

Kvinnor i majoritet bland chilenska studenter


2009 utgjorde kvinnorna för första gången en majoritet av de studerande i Chile, med 51 procent. Chile följer därmed samma trend som redan finns inom OECD. Enligt vissa bedömare beror den ökade andelen kvinnliga studerande på att det numera är mer accepterat för kvinnor att arbeta utanför hemmet och på att löneskillnaderna mellan könen har minskat. Det är också fler familjer än tidigare som satsar på att utbilda sina döttrar.

Läs mer på
http://en.mercopress.com/2010/08/10/since-last-year-chilean-women-are-a-majority-in-higher-education-and-increasing

 

Fler kvinnliga professorer vid schweiziska universitet


Enligt ny statistik från den centrala statistikbyrån Bundesamt für Statistik i Schweiz har andelen kvinnliga professorer vid landets universitet ökat från 8,4 procent 2000 till 16,4 2009.

Läs mer på http://www.bielertagblatt.ch/News/Schweiz/180787

Redaktör: Aleksandra Sjöstrand, tfn 08-563 087 76, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2010-08-25
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se