Jämställdhet i högskolan nr 2, 2010

5 mars 2010

Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar


Enligt SCB:s analys kommer kvinnor att dominera många traditionellt manliga utbildningar på eftergymnasial nivå fram till år 2030. Däremot ökar inte männen i samma utsträckning i de kvinnodominerade utbildningarna. Den förändrade sammansättningen i utbildningarna börjar nu även märkas på arbetsmarknaden. För många yrken som kräver eftergymnasial kompetens ses en klar könsförskjutning. I dag är männen i majoritet i äldre åldersgrupper medan kvinnorna dominerar i de yngre. Detta gäller exempelvis inom yrkena agronom, ekonom, jurist och läkare.
Läs mer på
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288166.aspx

Positiv bild av EU:s jämställdhetsarbete


Av avhandlingen Gendered Interests in the European Union: The European Women's Lobby and the Organisation and Representation of Women's Interests undersöker Sofia Strid, forskare vid Örebro universitet, om de politiska strukturerna inom EU möjliggör eller hindrar kvinnor att organisera sig och agera för jämställdhet. I avhandlingen framgår att EU haft en positiv effekt för jämställdhetsarbetet. Detta sker framför allt genom att EU finansierar både kvinnoorganisationer inom området och andra bredare organisationer som driver kvinnors intressen på EU-nivå och på nationell nivå.
Läs mer på http://www.oru.se/Nyheter/Forskningsnyheter/Orebroforskning-ger-positiv-bild-av-EUs-jamstalldhetsarbete/
Avhandlingen kan laddas ned på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-8633

Praktiskt jämställdhetsarbete i högskolan  


Den 16, 18 och 23 mars inbjuder Göteborgs universitet, Malmö högskola respektive Örebro universitet, tillsammans med Delegationen för jämställdhet i högskolan, till tre konferenser om praktiskt jämställdhetsarbete i högskolan. Varje konferens har ett särskilt tema: grundutbildningen, arbetsorganisationen respektive kompensförsörjningen.
Läs mer om program och anmälan på
http://www.jamstalldhetihogskolan.se/bazment/dj/sv/kalendarium.aspx#delredovisning
 

Jämställdhetsforskning ska förändra räddningstjänsten


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har avsatt medel till ett fyraårigt forskningsprogram om arbetsliv och jämställdhet. Åtta miljoner kronor vardera går till forskning vid Karlstads universitet respektive Luleå tekniska universitet. Syftet är att förändra räddningstjänsten från en traditionellt manlig verksamhet till en mer jämställd organisation som speglar övriga samhället.
Läs mer på
http://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Jamstalldhetsforskning-ska-forandra-raddningstjansten---MSB-satsar-16-miljoner/
 

Finländska avhandlingar i ny databas


Den första databasen för doktorsavhandlingar inom genusforskning har nyligen lanserats av det finländska Centret för jämställdhetsinformation. I databasen har man samlat finländska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning och dessutom andra avhandlingar med fokus på jämställdhetsfrågor. För tillfället innehåller databasen drygt 230 avhandlingar publicerade år 2000 eller senare. Databasen kommer senare att innehålla även avhandlingar som publicerats tidigare.
Läs mer på
http://www.nikk.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1035

Belöning ska öka andelen kvinnor


Andelen kvinnor på höga akademiska poster inom matematik, naturvetenskap och teknik ska öka. Det anser den norska regeringen som har avsatt tio miljoner NOK för att påskynda processen. Pengarna ska användas för att belöna de universitet och högskolor som under 2010 ökar andelen kvinnliga professorer och universitetslektorer inom de prioriterade vetenskapsområdena.

Läs mer på
http://kvinneriforskning.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=68739
 

Kritik mot oklara ansökningsprocedurer i Tyskland


Ansökningsprocedurer till professorstjänster var temat för ett seminarium som nyligen organiserats av fyra tyska universitet. Under seminariet togs upp problemet med den allmänt förekommande bristen på riktlinjer och rutiner vid tillsättningar av professorstjänster vid de tyska lärosätena. Ett annat problem är att det saknas tydliga, från början fastställda urvalskriterier. Ofta tillkommer nya kriterier under själva anställningsprocessen. Det blir därför oklart hur tillsättningar går till. Enligt föredragshållarna har detta en konserverande effekt och bromsar den vetenskapliga dynamiken. Detta missgynnar framför allt kvinnor eftersom utnämningar blir ett slags "Old Boys Networks". Under seminariet framfördes också att dessa mansanpassade, kaotiska och lekmannamässiga anställningsprocedurer går helt emot principen att tillsättningar ska ske enligt kriteriet "högsta excellens".   
Läs mer på
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Berufung-Professoren-Hochschulen;art304,3026930

Anslag ska underlätta för forskare med barn


Bara ca 20 procent kvinnliga forskare i Polen når höga akademiska poster. En viktig anledning till den låga andelen är att många kvinnor avbryter sin vetenskapliga karriär efter att ha fått barn. För att behålla dessa kvinnor inom högskolan har Stiftelsen för polsk vetenskap, Polens största icke statliga finansieringsorganisation för vetenskaplig utveckling, nyligen startat ett "överbryggningsprogram". Syftet är att underlätta för forskare med barn, både kvinnor och män, att kombinera vetenskaplig karriär med familjeliv. Under den första fasen kommer stiftelsen att fördela 4 miljoner PLN, drygt 10 miljoner SEK. Bland annat kommer disputerade med barn som har avbrutit sin vetenskapliga karriär kunna ansöka om anslag för finansiering av egna projekt.
Läs mer på
http://www.fnp.org.pl/programmes/overview_of_programmes/grants_and_scholarships/parent_bridge_programme
 

Stipendier för kvinnoforskning


Den arabiska kvinnoorganisationen har utlyst fem forskarstipendier för unga forskare i kvinnostudier och ett pris för forskning med koppling till kvinnofrågor. Den arabiska kvinnoorganisationen bildades 2003 i syfte att öka de arabiska kvinnornas makt och inflytande. 16 länder är medlemmar i organisationen.
Läs mer på
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2010021212420360&mode=print
 

Kreativitet i pojkars språk


Generellt sett presterar flickor bättre än pojkar på språktest i brittiska skolor. Pojkar visar däremot sin språkliga styrka när de kommunicerar via dator. Online uppvisar de ofta en sorts sofistikerad språklig lekfullhet som vanligtvis associeras med kreativa skribenter. Det visar Angela Goddards forskning. Angela Goddard är gästprofessor i engelska vid Högskolan Väst. Hon är prisbelönt för sitt arbete med att förnya lingvistikämnet. Huvudfokus i hennes forskning på senare tid har varit språklig kommunikation med nya hjälpmedel som e-post, chatt och sms. Angela Goddard menar att det är viktigt att använda den moderna kommunikationsteknologin i skolan, inte minst därför att pojkar presterar bra i detta sammanhang.
Läs mer på
http://www.hv.se/extra/news/?module_instance=1&id=6695
Redaktör: Aleksandra Sjöstrand, tfn 08-563 087 76, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/nyhetsbrev/jamstalldhetihogskolan.

Senast uppdaterad: 2010-03-05
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se