Dekorationsbild
2012-09-25

ENQA:s granskning av Högskoleverket klar

ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) är en europeisk organisation som bildades år 2000 med syfte att främja samarbete inom kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa. Sverige har redan från början varit en aktiv medlem i organisationen.

Som medlem blir Högskoleverkets utvärderingsverksamhet granskat vart femte år. ENQA har nyligen avslutat en granskning. Den 14 september fattade organisationen beslut om att Högskoleverket i dagsläget inte uppfyller alla kriterier för medlemskap och att verket får två år på sig att rätta till bristerna.

— Högskoleverket beklagar att ENQA funnit att Högskoleverket inte tillfredsställer medlemsvillkoren. Sveriges utvärderingssystem är en konsekvent del av Bolognareformen som vi tror kan bidra till den europeiska debatten om kvalitetssäkring. ENQAs styrelse bekräftar också i sitt beslut att det är förenligt med Standars and Guidelines att utvärdera mot de mål som en examen leder till. Högskoleverket, och dess efterföljare Universitetskanslersämbetet, kommer fortsättningsvis delta i olika ENQA-sammanhang och vi vill fortsätta det europeiska samarbetet med hjälp av andra nätverk och de kontakter som etablerats inom internationell kvalitetssäkring av högre utbildning, säger universitetskansler Lars Haikola.

Utgångspunkt för granskningen är Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), som fastställdes 2005 vid ett ministermöte inom ramen för Bolognaprocessen. Dessa kriterier togs fram i syfte att säkerställa att kvalitetssäkringsorganisationer har tillförlitliga peer review-system. För fortsatt medlemskap krävs att Högskoleverket anpassar sitt utvärderingssystem till ENQA:a kriterier inom två år.

Högskoleverket kommer att fullfölja den pågående utvärderingscykeln fram till 2014. Ansökan om fullvärdigt medlemskap kommer således att baseras på nästa kvalitetsutvärderingssystem.

Högskoleverket har inte för avsikt att överklaga beslutet från ENQA.

Läs hela beslutet från ENQA »PDF

Se även Högskoleverkets självvärdering av utvärderingsverksamheten »

Till ENQA:s webbplats (nytt fönster) »

ENQA:s information om ESG (nytt fönster) »

Utbildningsdepartementet kommenterar beslutet


– Den övergripande inriktningen på vårt utvärderingssystem, med fokus på studenternas resultat, ligger fast. Det kan dock bli aktuellt att komplettera systemet. Universitetskanslersämbetet ska arbeta med att utveckla systemet så att vi inom två år uppfyller ENQA:s riktlinjer, säger statssekreterare Peter Honeth.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats »

Senast uppdaterad: 2012-09-25
Kontaktperson: Lars Haikola, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se