Det behövs en gemensam definition av e-lärande!

Högskoleverket och European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), arrangerade en workshop om utvärderingar av e-lärande i Sigtuna den 7—8 oktober. Utvärderingsorganisationer och experter inom e-lärande diskuterade allt från integration i nationella utvärderingssystem till ökat samarbete mellan EU-länderna.
Min förhoppning är att kontakter knyts mellan utvärderarna och experter inom e-lärande. I framtiden kommer en mer internationaliserad utbildning ställa höga krav på kurser som ges av flera universitet i olika länder. Då måste vi ta hänsyn till andra länders system för utvärdering, sägerPer Westman, projektledare för konferensen på Högskoleverket.
 

E-lärandets utmaningar


I seminariet Challenges for quality assurance associations, diskuterades hur utvärderare av e-lärande bör integrera sina utvärderingskriterier i nationella kvalitetssäkringssystem. De måste även attrahera experter inom e-lärande som kan göra kvalificerade bedömningar, menar Fred Mulder, från NVAO (Nederländernas ackrediteringsorganisation). Det är också viktigt att utvärderarna utbildas och håller sig à jour med e-lärandeutvecklingen, anser Esther Huertas Hidalgo från AQU (utvärderingsbyrån vid universitetet i Katalonien).
 

Underlättar för studenterna


Studenterna är en viktig resurs i utvärderingsarbetet. Men hur gynnas studenterna av ett väl fungerande utvärderingssystem? Panelen var överens om att bättre utvärderingar leder till förbättringar i utbildningen och underlättar för studenterna när de ska välja högskoleprogram. Studenterna vill vara delaktiga i utvärderingarna av e-lärande och efterfrågar samma höga kvalitet som traditionella utbildningar erbjuder.
 

Framtida samarbete


Det sista diskussionstemat handlade om hur ett europeiskt samarbete och kunskapsutbyte kan byggas upp mellan utvärderingsorganisationer, e-lärandeexperter och andra intressenter. Carl Holmberg från International Council for Open and Distance Education (ICDE) talade bland annat om svårigheterna att arbeta med global ackreditering. Utvärdering av e-lärande är för komplext och det är därför inte önskvärt att ha internationella ackrediteringsorgan. Carl Holmberg hänvisade till UNESCO som anser att det är en nationell angelägenhet. Här fick han mothugg av Love Hansson från European Students´ Union som menar att det borde gå att göra utvärderingar på global nivå.
 

Vad är e-lärande?


Love Hansson och Achim Hopbach från GAC (German Accreditation Council) pekade båda på behovet av en gemensam och sammanhängande definition av e-lärande för att kunna diskutera ämnet på europeisk nivå. Det behövs en tydligare bild av vad e-lärande är och vad som utmärker lärandeformen. Vissa ser bara distansstudier, medan andra ser möjligheter till ämnesöverskridande studier. E-lärande kan definieras som formell eller icke-formell utbildning och behöver inte heller bara tillämpas på ekonomistudier.
 

Konferensens slutsatser


Achim Hopbach avslutade konferensen med tre kommentarer:
  1. Det är viktigt att mötas och diskutera utvärdering på europeisk nivå och mellan olika instanser i utbildningssektorn
  2. Det behövs en gemensam definition av e-lärande för att tala samma "språk" (se ovan)
  3. E-lärande måste vara en integrerad del av högre utbildning och utvärderingarna bör täcka alla aspekter av e-lärande. För det behövs rätt expertis hos utvärderarna.

Läs fler artiklar i nya numret av Nyheter & Debatt.PDF

Senast uppdaterad: 2009-10-16
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se