Högskoleverkets rapporter 2011

Uppföljning av Högskoleverkets ämnes- och...


2011: 1 R
Tidigast tre år efter publicerandet av en utvärderingsrapport  gör verket skriftliga uppföljningar av...

Läs mer om rapporten

The Swedish National Agency for Higher Education´s quality...


2011: 3 R
This report is a translation of a report named Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Högskolan Väst 2010


2011: 5 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Första antagningen med  de nya reglerna — en...


2011: 7 R
Högskoleverket har följt upp den första antagningen till högskolan med de nya antagningsreglerna som...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda...


2011: 9 R
Högskoleverket har granskat fem masterexamensansökningar från lika många högskolor. Två av...

Läs mer om rapporten

General Guidelines for Self-Evaluation in the Swedish...


2011:11 R
Detta är en engelsk översättning av rapporten Generell vägledning för självvärdering i...

Läs mer om rapporten

Certifiering av Sveriges nationella referensram för examina


2011:13 R
Inom ramen för Bolognaprocessen har varje medlemsland utarbetat en referensram för examina och...

Läs mer om rapporten

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna — hur kan...


2011:14 R
Skapa ett "lärarlyft" för modersmålslärare —  ett av många förslag från Högskoleverket 
I Europarådets...

Läs mer om rapporten

Etableringen på arbetsmarknaden — examinerade läsåret...


2011:16 R
Högskoleverket har sedan 2003 analyserat hur väl högskolestudenter lyckas etablera sig på...

Läs mer om rapporten

External Review of the Evaluation Activities of the Swedish...


2011:18 R
Högskoleverkets kvalitetssäkring av högre utbildning ska granskas av den europeiska organisationen...

Läs mer om rapporten

En ny psykoterapeutexamen


2011:20 R
Högskoleverkets utgångspunkt i rapporten är att psykoterapeutexamen bör följa strukturen för...

Läs mer om rapporten

Kartläggning av distans­verk­sam­heten vid uni­ver­sitet och...


2011: 2 R
Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga distansutbildningens förutsättningar...

Läs mer om rapporten

Generell vägledning för självvärdering i Högskole­verkets...


2011: 4 R
Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Underlagen för utvärderingarna...

Läs mer om rapporten

Forskarkarriär för både kvinnor och män? — statistisk...


2011: 6 R
Att kvinnor och män har lika möjligheter att göra karriär som forskare vid universitet och högskolor...

Läs mer om rapporten

Universitet och högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2011


2011: 8 R
I Högskoleverkets årsrapport får du en samlad bild av vad som har hänt det senaste året inom...

Läs mer om rapporten

Disciplinära åtgärder mot studenter


2011:10 R
Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur universitet och...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Örebro universitet 2010


2011:12 R
Handläggningstiden för rättning av prov vid Örebro universitet är i genomsnitt två och en halv vecka....

Läs mer om rapporten

Swedish Universities & University Colleges — Short...


2011:15 R
Higher education in Sweden is provided at some fifty universities, university colleges and other...

Läs mer om rapporten

Avgiftsreformen — lärosätenas första erfarenheter


2011:17 R
Till höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredjeland, det vill säga länder...

Läs mer om rapporten

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av...


2011:19 R
Rapporten redovisar resultaten av granskningen av ett urval av kurser som inte specifikt omfattas av...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Stockholms universitet 2010


2011:21 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten
Senast uppdaterad: 2012-02-28
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se