Mått för genomströmning

i utbildning på grund- och

avancerad nivå

Metod att mäta genomströmning måste utvecklas

I rapporten konstaterar man att de mått som sedan länge använts för att mäta genomströmning är dels examensfrekvensen efter ett antal år, dels brutto- och nettostudietider i examen. Med utgångspunkt i dessa och de tolkningsproblem som ofta uppstår konstaterar man att måtten är meningsfulla att använda bara för yrkesexamina. För generella examina och fristående kurser anser Högskoleverket att måtten måste utvecklas.
 
Verket har undersökt examensfrekvensen för samtliga yrkesexamina. Undersökningen visar bland annat att kvinnor tar examen i större omfattning och de tar den på kortare tid. Av studenter som varit registrerade på generella program och fristående kurser klarar kvinnorna fler poäng än männen.
 
Dessutom visar rapporten att de flesta som lämnar en yrkesutbildning gör det relativt tidigt i utbildningen. För kvinnor är orsaken oftast att de byter utbildning medan männen lämnar högskolan.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se