Utvärdering av forskarskolor för lärare

Majoriteten är positiva

Högskoleverket har utvärderat regeringens satsning på forskarskolor för lärare. Detta har gjorts genom att deltagarna, de arrangerande forskarskolorna och berörda skolhuvudmän via enkäter har beskrivit hur satsningen har fungerat.

Av utvärderingen framgår att majoriteten är positiva till satsningen på forskarskolor för lärare, som är en mycket generös åtgärd från regeringen. Mer problematiskt är att bara ungefär hälften av de deltagande lärarna uttryckligen planerar att fortsätta arbeta som lärare, samt att det inför satsningen knappast förts någon diskussion mellan forskarskolorna och skolhuvudmännen om kompetensbehoven i skolan. Dessutom har det varit mycket få deltagande lärare per kommun. Syftet att i förlängningen uppnå en bättre måluppfyllelse för elever i skolan kan därmed ifrågasättas. Särskilt finns det anledning att diskutera satsningens resurseffektivitet.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se