Tillsynsbesöket vid Sveriges lantbruksuniversitet 2011

Sveriges lantbruksuniversitet granskat genom tillsynsbesök

Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken tas bland annat stickprov av olika handlingar.

I rapporten från besöket vid Sveriges lantbruksuniversitet konstaterar Högskoleverket bland annat följande:

  • Studentrepresentanterna vid universitetet anser att det finns ett fungerande studentinflytande för de organ som är direkt kopplade till utbildningen men att de inte bjudits in att delta i vissa organ, såsom institutionernas ledningsgrupper.
  • Sammanställningar av kursvärderingar har enbart gjorts i 16 av 20 granskade kurser. Högskoleverket förutsätter därför att universitetet vidtar åtgärder för att kursvärderingar ska genomföras och sammanställas för samtliga kurser.
  • Handläggningstiden för utfärdande av examensbevis är föredömligt kort.
  • Rättning av tentamen har skett skyndsamt och vid en av universitetets institutioner finns en riktlinje om att rättning ska ske inom 15 arbetsdagar, vilket Högskoleverket är positivt till.
  • Vad gäller utbildning på forskarnivå behöver de allmänna studieplanerna uppdateras då de hänvisar till inaktuella dokument. Även i de individuella studieplanerna finns brister.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se