Tillsynsbesöket vid Operahögskolan i Stockholm 2011

Operahögskolan i Stockholm granskat genom tillsynsbesök

Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken tas bland annat stickprov av olika handlingar.

I rapporten från besöket vid Operahögskolan konstaterar Högskoleverket bland annat följande:

  • Studentkåren är väl representerad i Operahögskolans beslutande organ, men inte i de beredande organen, rektorns ledningsgrupp och högskolans planeringsgrupp. Reglerna om samråd behöver göras mer kända på högskolan.
  • Det har funnits få studentärenden att granska. Hanteringen av antagningsärenden har varit muntlig och några skriftliga beslut i dessa ärenden fanns inte. Några överklagade studentärenden fanns inte heller.
  • I utbildningsplanerna anges att de sökande antas genom antagningsprov, men det framgår inte att proven är ett urvalskriterium.
  • Handläggningstiderna för examensbevisen är föredömligt korta.
  • Sammanställningar av kursvärderingar saknas, men Operahögskolan har förklarat att sammanställningar nu kommer att göras på samtliga kurser.
  • Högskoleverket uppmanar högskolan att snarast ser över rutinerna för ärenden om bland annat antagning, studieuppehåll och betyg.
  • Efter tillsynsbesöket har Operahögskolan uppgett att vissa av bristerna redan har åtgärdats och att högskolan arbetar vidare med rapporten som stöd i sitt kvalitetsarbete.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se