Tillsynsbesöket vid Kungl. Konsthögskolan 2012

Kungl. Konsthögskolan granskat genom tillsynsbesök

Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken granskar verket, bland annat genom stickprovskontroller, hur reglerna för verksamheten tillämpas.

Besöket vid Kungl. Konsthögskolan visar bland annat att det finns ett gott samarbete mellan högskolan och studentkåren och att studentkåren är väl representerad i högskolans beredande och beslutande organ.  Däremot är Högskoleverket negativ till att utbildningsprogrammen inte bedrivs i form av kurser. Det är inte förenligt med högskoleförordningens regler.

Vidare konstaterar verket att sammanställningar av kursvärderingar har gjorts för ett urval av moment som bland annat krävs för att få använda maskiner och utrustning. Däremot saknas sammanställningar för övriga utbildningsmoment.

Kungl. Konsthögskolans handläggningstider för de granskade ärendena om utfärdande av examensbevis, tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll är föredömligt korta.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se