Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

— en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01

Sociala faktorer främsta orsaken till doktorandavhopp

Mot bakgrund av att många doktorander inte slutför sina studier har Högskoleverket och Delegationen för jämställdhet i högskolan genomfört en enkätundersökning bland dem som påbörjade forskarstudier läsåren 1999/2000 och 2000/01, men som år 2009 inte hade avlagt någon examen på forskarnivå.

Drygt en tredjedel av doktoranderna anger främst sociala skäl till varför de avbryter forskarutbildningen innan de har avlagt examen, tätt följt av forskarutbildningen i sig. Det visar Högskoleverkets rapport "Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen".

De sociala skälen handlar framför allt om att man inte trivdes med studierna och svårigheter att kombinera utbildningen med familjelivet. Bland kvinnor och äldre är även sjukdom en social orsak som bidragit till avbrutna studier.

Majoriteten (72 procent) hoppade av studierna innan de gått hälften av utbildningen. Var tionde doktorand var klar med 80 procent eller mer när de avbröt sina studier. Orsakerna uppges då bland annat vara sjukdom och svårighet att kombinera studier med familjesituation. Bland dem som slutade sent i utbildningen finns en överrepresentation av äldre doktorander.
 
Rapporten publiceras bara i elektronisk form.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se