Kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker

Kompletterande utbildningar för utländska studenter kartlagd

Utländska studenter är ofta motiverade och lyckas med kompletterande högskoleutbildningar under förutsättning att utbildningen individualiseras och att studenternas förkunskaper utreds. När studenterna inte fullföljer studierna beror det ofta på bristande kunskaper i svenska men också sociala och ekonomiska problem.
 
Högskoleverket har under 2012 haft i uppdrag att kartlägga och analysera kompletterande utbildning för utländska akademiker samt beskriva i vilken utsträckning studenterna fått ett arbete som är relevant för utbildningen alternativt fortsatt att studera.  Kartläggningen "Kompletterande utbildningar för utländska studenter" visar att dessa utbildningar främst består av tre grupper. Den första är utbildningar av jurister, lärare, läkare, sjuksköterskor och tandläkare som ges inom ramen för regeringens integrationssatsning. Den andra gruppen är aspirantutbildningar som ges på eget initiativ vid två lärosäten. Utbildningar som ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen under namnet Korta vägen utgör den tredje gruppen.

Högskoleverket anser att lärosäten bör följa upp de studenter som deltagit i kompletterande utbildning. Uppföljningen ska besvara frågan om utbildningen gjort att studenterna förbättrat sin situation på arbetsmarknaden i förhållande till motsvarande svenska eller svenskutbildade grupp.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se