Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014

Sammanfattning

Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera högskoleutbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Utvärderingarna genomförs av externa sakkunniga där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Det underlag som de grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala och kan utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen.

De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får sitt examenstillstånd ifrågasatt. Efter ett år följer Högskoleverket upp ifråga-sättandet och kan då besluta att återkalla examenstillståndet.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE