Generell vägledning för självvärdering i Högskole­verkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014

Steg för steg — vägledning inför arbetet med självvärderingen

Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Underlagen för utvärderingarna är studenternas självständiga arbeten, lärosätets självvärdering, alumnenkäter och studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna.

Den här rapporten är en vägledning till universiteten och högskolorna inför deras arbete med självvärderingen. Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena.
 
Syftet med den andra delen är att redovisa förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen.

I den tredje delen finns möjlighet att redovisa andra förhållanden  som kan anses vara särskilt betydelsefulla för att bedöma den aktuella utbildningen. Det kan till exempel vara lokala mål för utbildningen eller de självständiga arbetenas roll i utbildningen.

Självvärderingen för de generella examina bör inte överstiga 20 A4-sidor. Eftersom yrkesexamina innehåller fler mål är det rimligt att även självvärderingen blir större. Självvärderingar som avser yrkesexamen bör dock inte överstiga 30 sidor.

Rapporten finns även översatt till engelska »

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se