Etableringen på arbetsmarknaden — examinerade läsåret 2007/08

Sammanfattning av rapporten

Högskoleverket har ända sedan läsåret 2001/02 publicerat rapporter över hur examinerade i grundutbildningen etablerat sig på arbetsmarknaden ett till ett och ett halvt år efter examen. Uppgifterna har hämtats från Statistiska centralbyråns (SCB) olika register. Uppgifter om inkomster, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studier med mera sammanställs av Prognosinstitutet på SCB och används för att ge en bild av olika gruppers ställning på arbetsmarknaden. Uppgifter om yrke har tagits från SCB:s yrkesregister. De examinerade som fortsätter att studera eller flyttar till andra länder ingår inte i denna undersökning.

Rapporten följer upp hur det gått med etableringen på arbetsmarknaden 2009 för olika grupper som tog examen under läsåret 2007/08. Det finns också uppgifter om andelen etablerade i olika examensgrupper uppdelat på vid vilket lärosäte examen avlagts.

År 2009 hade 78,2 procent av de 42 000 personer som fanns i uppföljningen etablerat sig på arbetsmarknaden. Andelen etablerade var drygt fyra procentenheter högre bland män än bland kvinnor, 81,3 mot 76,8 procent. Etableringen var inte oväntat något lägre för 2009 jämfört med uppföljningen 2008 (79,7 procent) eftersom konjunkturen blivit sämre mellan de två mättillfällena. Skillnaden i etablering mellan könen var även den lägre 2009 än vid rapporteringen året innan. Etableringen har ökat mest inom lant- och skogsbruk och den största minskningen fanns inom området konst. Andelen etablerade inom juridik och samhällsvetenskap samt medicin och vård var lika hög 2009 som 2008 men för alla andra grupper har etableringen gått ner. Som en jämförelse kan nämnas att det för samma period var 97 procent av de examinerade i undersökningen som hade haft vad som i dagligt tal kallas jobb. Kraven för att inbegripas i termen att ha jobb är lägre bland annat vad gäller både omfattningen av anställningen såväl som inkomsten.

Personer med examina inom ämnesområdena teknik, medicin, odontologi och vård var de som har haft lättast att etablera sig på arbetsmarknaden 2009. Grupper med minst 90 procent eller mer etablerade inkluderar tandläkar-, läkar- och civilingenjörsexamen. Drygt 13 procent av alla examinerade tillhörde en examensgrupp som hade etablerats till minst 90 procent eller mer. En stor majoritet av de examinerade (76 procent) hade avlagt en examen som låg i etableringsintervallet mellan 70 och 89 procent.

Inom det för året specialstuderade konstnärliga området varierade etableringen mellan 16 procent för en examen i konst, till 38 procent för examina i musik och teater/film/dans, och slutligen 57 procent för övrig konstnärlig utbildning.

Av de examinerade som etablerat sig på arbetsmarknaden och som hade en uppgift om yrke för 2009 hade en majoritet yrken som var nära kopplade till examensinriktningen. För de med generella examina gäller vanligen att de etablerade återfinns inom en hel rad olika yrken. Detta är grupper som vanligen har svårare än grupper med yrkesexamina att etablera sig.

Det vanligaste yrket för någon med examina inom en sammanslagning av konstnärliga examina uppdelade i olika konstformer var gymnasielärare men lite beroende på vilken konstform som beaktas.

Mer än 90 procent av alla examinerade som var etablerade 2007/08 och hade en yrkesuppgift fanns i yrken med krav på högskoleutbildning. 56 procent fanns i yrken med krav på ledande befattning eller lång högskoleutbildning medan 40 procent fanns i yrken med krav på kortare högskoleutbildning.

Andelen företagare är totalt sett liten, 1 procent, i årets uppföljning. Bland gruppen som bestod av en sammanslagning av konstnärliga examina är den särskilt stor 13 procent. Den totala andelen av alla examinerade som är kombinatörer, det vill säga som kombinerar en anställning med företagande, är knappt 8 procent.

Vid jämförelser i etablering mellan lärosäten visade det sig att tre specialhögskolor hade bland de högsta etableringsandelarna. Andra var lärosäten med företrädesvis utbildningar inom enbart teknikområdet, lärarområdet eller inom vårdområdet. Skillnader i etablering mellan lärosäten bör tolkas med försiktighet på grund av komplexiteten i de möjliga förklaringarna. Vilket utbildningsutbud olika lärosäten har spelar roll, liksom den lokala arbetsmarknaden..

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE