www.hsv.se
Högskoleverkets tillsyn

Viktigare beslut 2008-2009

Viktigare tillsynsbeslut 2008-2009

Högskoleverkets tillsyn utgår till stor del från anmälningar som främst studenter och studentkårer skickar in till verket. I rapporten  presenteras viktiga beslut som i de flesta fall grundas på sådana anmälningar och som innehåller frågor av allmänt intresse.  Avsnitten som ingår är antagning, examination, allmänt om högskoleutbildning, utbildning på forskarnivå, allmän förvaltningsrätt, avgifter i högskolan, högskolan och omvärlden samt övrigt.
 
Ett axplock ur besluten:

Begränsning av antalet examinationstillfällen vid verksamhetsförlagd utbildning


Högskoleverket har funnit att anmälaren enligt kursplanen hade rätt till ytterligare ett examinationstillfälle.

Oklarheter vid antagning


Högskoleverket har riktat kritik mot att en högskola har använt sig av ett antagningsförfarande som inte har stöd i högskoleförfattningarna.

Vad som händer när utbildningstiden för en doktorand inte förlängs


Högskoleverket har konstaterat att en doktorands rätt till handledning inte upphör automatiskt.

Kostnader för egenterapi


Högskoleverket har ansett att det finns stöd i riksdagsuttalanden för att låta studenter på psykologprogrammet betala en del av kostnaderna för egenterapi själva.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se