Områden du kan prenumerera på

Via vår prenumerationsfunktion kan du prenumerera på rapporter inom ett eller flera av nedanstående områden. Då får du information via e-post när en rapport publiceras inom det/de områden du valt att bevaka.

Starta prenumeration »

Du kan även söka efter publikationer inom respektive område i publikationssöktjänsten.

Akademiskt ledarskap


Ledarskapet är en kvalitetsaspekt inom den högre utbildningen. Högskoleverket driver ett nationellt chefs- och ledarskapsprogram. Programmet ska vara ett stöd för högskolornas ledningsorgan. Det ska också bidra till utvecklingen av ett professionellt akademiskt ledarskap och ledningsarbete.

Bedömning av utländsk utbildning


Området omfattar Högskoleverkets uppgift att bedöma avslutade utländska akademiska utbildningar samt att utfärda lärarbehörighet.

Bildning och livslångt lärande


Högskoleverket anser att bildning är en kvalitetsfråga inom utbildningen eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande och reflektion.

Examensrätt


En offentlig högskola som vill ha rätt att utfärda en examen ansöker om detta hos Högskoleverket som då gör en examensrättsprövning. Högskoleverket prövar också högskolornas examensrätter inom ramen för ämnes- och programutvärderingarna. Här samlar vi framför allt Högskoleverkets beslut och yttranden inom området.

Högskoleverket prövar även på uppdrag från regeringen om en högskola som inte är ett universitet ska tilldelas ett eller flera så kallade vetenskapsområden. Om en högskola tilldelas ett vetenskapsområde innebär det att högskolan får bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom detta område. Det är relativt sällsynt att Högskoleverket gör sådana prövningar.

Forskarutbildning


Högskoleverket ägnar speciell uppmärksamhet åt utbildningen på forskarnivå på olika sätt. Vi har ansvar för nationellt samordnad studieinformation inom området, vi samlar och analyserar statistik och genomför utredningar.

Högskoleprovet


Högskoleverket ansvarar för att genomföra och utveckla högskoleprovet. Inom området gör vi utredningar, samlar statistik och ger ut informationsmaterial.

Internationalisering


Ämnesområdet omfattar internationella jämförelser och omvärldsbevakning. Det omfattar också information om internationellt arbete som syftar till att förenkla erkännandet av utländska utbildningar inom Europa och i världen.

Juridisk tillsyn och studenternas rättssäkerhet


Högskoleverket utövar tillsyn över högskolorna. Det innebär att vi granskar hur de följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns inom området.

Studenterna har rätt att påverka sin utbildning. Högskolorna har skyldighet att se till att de får möjlighet till inflytande bland annat genom representation i olika organ och kursutvärderingar.

Jämställdhet


Högskoleverket har till uppgift att främja likabehandling mellan kvinnor och män inom högre utbildning. I den uppgiften ingår att driva projekt inom området och hitta perspektiv på jämställdhet som gäller högskolan.

Mångfald


Inom ämnesområdet mångfald ingår vårt arbete som rör social snedrekrytering, andel studenter med invandrarbakgrund i högskolan, funktionshindrade i högskolan etcetera.

Samverkan högskola samhälle/arbetsmarknad


Högskoleverket har ett uppdrag att analysera relationen högskoleutbildning och arbetsmarknad. Vi utreder och samlar statistik inom området.

Statistik och analyser om högskolan


Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om högskolesektorn. Statistiken omfattar uppgifter om verksamheten vid svenska universitet och högskolor och handlar bland annat om studenter, doktorander, personal och ekonomi.

Statistiken presenteras årligen i en årsrapport om universitet och högskolor. Högskoleverket gör även analyser utifrån det material som samlas in. Statistiska Meddelanden (SM) om högskolesektorn publiceras av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Högskoleverket.

Tillträde (behörighet, antagning och urval)


Högskoleverket utreder frågor som rör tillträde till högre utbildning, det vill säga frågor om sökandes behörighet och hur högskolorna gör urval till sina utbildningar. För att få tillträde till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Dessa förkunskapskrav kallas också behörighetskrav. Inom ämnesområdet "Tillträde" finns exempelvis rapporter och beslut.

Utbildningskvalitet: kvalitetsarbete


Högskoleverket arbetar för utveckling av högskolornas kvalitetsarbete, alltså det arbete de gör för att förbättra kvaliteten på utbildning och sådant som påverkar studenten på annat sätt. Vi har bland annat granskat universitetens och högskolornas kvalitetsarbete i två omgångar.

Utbildningskvalitet: ämnes- och programutvärdering


Högskoleverket genomför ämnes- och programutvärderingar för att granska kvaliteten på grund- och forskarutbildningen. Utvärderingarna görs på uppdrag av regeringen under perioden 2001-2006.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se