Vad gör Högskoleverket?

Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Här kan du läsa en kortfattad sammanfattning av vad vi gör. Klicka på rubrikerna nedan för att komma till de olika avsnitten.

Högskoleverket:

Kontrollerar högskoleutbildningarnas kvalitet


Vi granskar utbildningar vid universitet och högskolor för att kontrollera kvaliteten. Därför utvärderar vi samtliga utbildningar som leder till generella examina och yrkesexamina samt forskarutbildning. I det här arbetet ingår att granska universitetens och högskolornas examenstillstånd. Utifrån granskningarna ger vi återkoppling till högskolorna samt publicerar rapporter.

Läs mer om kvalitet »

Utfärdar examenstillstånd


Vi prövar också ansökningar om examenstillstånd. Högskolor som inte har generellt examenstillstånd ansöker om det hos oss och vi bedömer om utbildningen uppfyller kvalitetskraven.

Läs mer om examenstillstånd »

Analyserar arbetsmarknaden för högskoleutbildade


Vi  undersöker hur det går på arbetsmarknaden för personer som har utbildat sig inom olika områden. Vi analyserar också arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade.

Se vilka publikationer som handlar om arbetsmarknaden (nytt fönster) »

Bevakar studenternas rättssäkerhet


Vi följer upp och granskar hur universitet och högskolor tillämpar lagar och förordningar. Det gör vi bland annat för att bevaka studenternas rättssäkerhet.

Läs mer om regler och tillsyn »

Följer upp högskolans verksamhet


Vi följer upp och analyserar universitetens och högskolornas verksamhet. Syftet är främst att ge riksdag och regering underlag så att de kan fatta beslut i frågor om universitet och högskolor.  

Läs mer om våra analyser »

Sök bland publikationer »

Sammanställer statistik om högskolesektorn


Vi ansvarar för officiell universitets- och högskolestatistik. Vi beslutar om vilka uppgifter som ska samlas in och hur de ska bearbetas. Bland annat samlar vi in statistik om:
  • antal studenter på olika utbildningar
  • ålders- och könsfördelning på högskolornas lärare
  • högskolans ekonomi

Vi analyserar och publicerar statistiken löpande i Högskoleverkets NU-statistikdatabas, statistiska analyser och meddelanden och i en årsrapport varje vår.

Läs mer om statistik »
Till NU-statistikdatabasen »

Värderar utländska utbildningar


Vi bedömer personers utländska högskoleexamina, det vill säga hur utländska examina motsvarar svensk utbildning. Vi informerar också universitet, högskolor och arbetsgivare om hur utländsk utbildning erkänns i Sverige.

Läs mer om värdering av utländsk utbildning »

Informerar om och uppmuntrar till studier


Vi informerar om högskolestudier genom webbplatsen studera.nu och olika tryckta broschyrer.

Vår webbplats doktorandhandboken.nu riktar sig till den som funderar på att börja doktorera, men även till den som redan har påbörjat dina forskarstudier.

Vi arbetar också med attitydpåverkan för att öka andelen högskolestudenter från studieovana hem och med annan etnisk bakgrund än svensk.

Till studera.nu (nytt fönster) »

Till doktorandhandboken.nu (nytt fönster) »

Bevakar högskoleutbildning i andra länder


Vi bevakar utvecklingen inom universitets- och högskoleområdet, främst i Europa och USA, men även i resten av världen. Aktuell information publicerar vi bland annat i ett särskilt nyhetsbrev.

Läs mer om den internationella utvecklingen inom universitets- och högskoleområdet »

Senast uppdaterad: 2011-06-15
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se