www.hsv.se
2011-09-20

Tre myndigheter blir två

Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheterna på högskoleområdet.  Översynen berör Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Utredningsuppdraget innebär att föreslå hur en ny myndighetsstruktur ska genomföras — inte om.
I uppdraget anges att en ny granskande myndighet ska omfatta kvalitetssäkring och tillsyn samt svara för statistik, analys, utredning och uppföljning inom sitt område. En annan nyuppsatt service- och samordningsmyndighet ska, förutom de uppgifter som idag ligger inom VHS, svara för information till sökande och studenter, tillträdesfrågor inklusive högskoleprovet och bedömning av utländsk högskoleutbildning — d.v.s. verksamhet som idag ligger inom Högskoleverket. Därtill ska också denna myndighet svara för viss statistik, analys, utredning och uppföljning inom sitt ansvarsområde. Utredaren ska också överväga om någon uppgift kan överföras till lärosätena eller helt tas bort. Att ge namn åt de nya myndigheterna ingår i utredningsuppdraget. Den nya myndighetsorganisationen eftersträvar inte i första hand en ekonomisk rationalisering utan är en anpassning till de nya — mer självständiga — villkor under vilka lärosätena idag arbetar.

De funktioner som idag finns inom de tre myndigheterna kommer i allt väsentligt att finnas även efter omorganisationen — men i en ny ram.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag i två etapper — en analysetapp med rapport 16 jan 2012 och en genomförandeetapp med rapport 31 augusti 2012. Slutrapport ska avges 1 januari 2013. De nya myndigheterna ska verka från 1 januari 2013. Utredare är Birgitta Böhlin, f.d. generaldirektör för Försvarets materielverk och tidigare koncernchef för Samhall, och utredningssekreterare Magnus Hjort, tidigare avdelningschef på Högskoleverket. Utredaren ska samarbeta med de tre berörda myndigheterna och, förstås, med lärosätena och SFS.

Svårigheter att lösa


Direktiven följer ideologin att tydligt skilja kontroll från främjande. Högskoleverket har tidigare haft flera uppgifter att främja utveckling inom högskolan men dessa har efterhand blivit färre. För mindre än ett år sedan ströks uppgiften att främja kvalitetsutveckling i svensk högskola ur Högskoleverkets instruktion. Utvecklingen mot renodlad utvärdering och tillsyn har alltså varit entydig. Jag är inte övertygad om att det är nödvändigt att genomföra utvärdering och utvecklingsfrämjande uppgifter i olika myndigheter — några länder bygger tvärtom samman dessa uppgifter idag — men det är helt konsistent med regeringens sätt att styra myndigheterna. Med en ny myndighetsindelning fullföljer regeringen sin omstrukturering av styrsystemet inom den svenska högskolan. Direktiven medger inte många alternativa lösningar, men det finns några knäckfrågor att lösa. Till dessa hör var statistikansvaret för högskolan ska ligga, vem som kan utfärda föreskrifter och hur resultat från utvärderingar ska överföras från utvärderingsmyndigheten till servicemyndigheten för att bli underlag i studenters studieval. Den svåraste nöten att knäcka är hur peer review-modellen inom utvärdering ska kunna upprätthållas i en myndighet med utpräglade kontrolluppgifter.

Under tiden fram till 1 januari 2013 kommer Högskoleverket att lösa sina nu gällande uppgifter med full kraft.

Lars Haikolas signatur
Lars Haikola
Universitetskansler
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-13
Kontaktperson: Lars Haikola, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se