Nya rapporter

Högskoleverkets arbete presenteras i vår rapportserie som funnits sedan Högskoleverkets bildades 1995.

Forskarutbildade på arbetsmarknaden
Statistisk analys och...


2012:29 R
I denna rapport analyseras etableringen och sysselsättningen för samtliga fors-karutbildade på den svenska arbetsmarknaden 2007 —...

Läs mer om rapporten

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av...


2012:28 R
Denna rapport redovisar resultaten av Högskoleverkets andra granskning av kurser på högskolenivå som inte omfattas av...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012


2012:27 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och...

Läs mer om rapporten

Andra året med studieavgifter — lärosätenas erfarenheter


2012:26 R
För andra året i rad följer Högskoleverket upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid universitet och högskolor. En del av...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets uppföljning av kursklassificering vid univer...


2012:25 R
Tilldelningen av anslagsmedel till universitet och högskolor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgår ifrån antalet...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets tillsyn — viktigare beslut 2010—2011


2012:24 R
Högskoleverkets tillsyn utgår till stor del från de anmälningar som studenter och studentkårer skickar in till verket. Besluten har...

Läs mer om rapporten

Kontaktiviteter – högskolornas verksamheter för utbildningars...


2012:23 R
Högskoleverket har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av lärosätenas arbete med arbetsmarknadsanknytning av...

Läs mer om rapporten

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden


2012:22 R
Rapporten är en redovisning av det uppdrag som regeringen gett Högskoleverket att informera universitet och högskolor om...

Läs mer om rapporten

Från granskning och bedömning av kvalitetsarbete till...


2012:21 R
Utvecklingen av kvalitetsutvärdering i svensk högre utbildning
Stora förändringar har skett under de år som utvärdering har varit en...

Läs mer om rapporten

Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta?


2012:20 R
I Högskoleverkets rapport Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta? (2012:20R) redovisas bedömningsverksamhet under 2011.

...Läs mer om rapporten

Årsrapport om universitet och högskolor


Högskoleverket har i uppdrag att sammanställa statistiska uppgifter för alla landets universitet och högskolor. Det gör vi i en årsrapport för universitet och högskolor.
Läs mer om årsrapporterna
Senast uppdaterad: 2012-02-29
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se