www.hsv.se

Studentstöd är viktigt för både studenter och högskolan

Corren
2007-05-08
Studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård är viktiga stödfunktioner för att landets studenter ska ha en bra studiemiljö. I och med expansionen av högskolan är dessa funktioner kanske viktigare än någonsin. Dessvärre är det lätt att den här typen av stöd hamnar i skymundan. Högskoleverket har därför utvärderat hur stödet fungerar på universiteten och högskolorna.

Många stödområden behöver utvecklas


Resultaten visar att det finns flera områden som behöver utvecklas. Högskoleverkets bedömargrupp kan konstatera att både utformning och kvalitet varierar stort såväl mellan som inom lärosätena.  Ledningarnas engagemang och ansvarstagande är ofta otillräckligt och måste öka, formerna för kvalitetssäkring behöver utvecklas och informationen förbättras. Det är också mycket tveksamt om det är rimligt att välja bort medicinsk kompetens inom studenthälsovården som några lärosäten har gjort.
 
Inom vissa högskolor finns stora variationer i den studievägledning som ges. Detta är oacceptabelt. Varje student ska kunna räkna med en miniminivå när det gäller såväl studievägledning som karriärvägledning och studenthälsovård, oavsett var man väljer att studera. Förutom att studentstödet självfallet är viktigt för den enskilde studenten ligger det också i linje med lärosätenas ekonomiska intressen; nöjda studenter som mår bra presterar bättre vilket gagnar ekonomin.

Linköping i topp


Bedömarna har funnit att några lärosäten har en särskilt bra verksamhet; bäst är Linköpings universitet. Där finns en helhetssyn på studentstödet och universitetets ledning är engagerad i både ord och handling. Mål och strategier för verksamheterna följs upp och ligger till grund för utvecklingsarbetet.
 
Utvärderingen ger en nationell överblick och analys av högskolornas verksamheter samt lyfter fram goda exempel på fungerande studentstöd för att stimulera högskolornas fortsatta utveckling och arbete med detta.
 
Om tre år ska utvärderingen följas upp och vi förväntar oss då att högskolorna har använt sig av resultaten från studien för att komma till rätta med de problem som finns. Allt i syfte att ge studenten goda förutsättningar för en bra studietid och ett bra utträde på arbetsmarknaden.

Sigbrit Franke, universitetskansler och chef för Högskoleverket
Elin Rosenberg, ordförande SFS

Kommentera debattartikeln:

Senast uppdaterad: 2008-11-05
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se