www.hsv.se

Seminarium E


Sociala innovationsbegreppet

Under de senaste decennierna har vi bevittnat dramatiska förändringar då det gäller tekniska innovationer, ekonomiska och politiska skiften, globalisering m.m.  Dessa förändringar har bidragit till förbättringar för många människor. Till exempel har användandet av internet förändrat sättet att leva, arbeta och kommunicera. Likaså skapar globaliseringen nya möjligheter för framsteg och innovation.

Samtidigt har denna utveckling än så länge inte lyckats hantera de stora utmaningar som exempelvis klimatförändringar, fattigdom, hälsoproblem och en alltmer åldrande befolkning innebär. Internationellt ökar intresset för att finna nya vägar att hantera dessa problem, där man tar fasta på många människors engagemang och vilja, snarare än ett mer top-down styrt förändringsarbete. Här kombineras arbetsmetoder och erfarenheter hämtade både från näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

För närvarande förs en livlig debatt om hur social innovation ska definieras. Ofta sägs att begreppet rör nya idéer (produkter, tjänster och modeller) som svarar mot samhällsbehov på ett mer effektivt sätt än rådande lösningar och samtidigt skapar nya relationer och samarbetsmöjligheter. En social innovation ska vara bra för samhället och även stödja samhällets förmåga att hantera förändringsarbete.

Det finns relativt litet forskning inom området om man jämför med forskning rörande innovationer inom till exempel det vetenskapliga området eller näringslivet.

Eva Engquist

Eva Engquist


Eva Engquist är vice rektor vid Malmö högskola med specialansvar för samverkan och innovation. Tidigare har hon bland annat varit VD för den organisation som byggde upp forskningsparken i Uppsala. Hon var även VD för Teknopol i Lund med uppgift att ta affärsidéer med koppling universitet och högskolor till en marknad.
Jan Sturesson

Jan Sturesson


Jan Sturesson är partner inom PricewaterhouseCoopers  och global leader för “Global Government & Public Services Industries". Innan dess var han global leader för PricewaterhouseCoopers  strategiska satsning "Cities of the Future Network" som finns etablerat i ett 50-tal länder.

Globe Award är ett världstäckande evenemang med stöd från näringsliv och offentlig sektor likväl som från akademi och enskilda individer. Jan Sturesson leder juryn för Globe Award- kategorin "Hållbar stad". Jan har skrivit ett femtontal böcker med inriktning mot strategisk utveckling, styrning och ledarskap.

Louise Pullford

Louise Pulford


Louise Pulford, PhD, works at the Young Foundation. Since 2009 she  has coordinated SIX  - a global community of 3000 individuals and organisations  involved in social innovation. She is responsible for running the network and its two associated websites  {www.socialinnvoationexchange.org} and Social Innovator {www.socialinnovator.info}; running large international events and supporting the global community. SIX also leads a European consortium which is setting up a Social Innovation Pilot Initiative for Europe.
Outside of the Young Foundation, Louise is involved in many community activities.
Senast uppdaterad: 2011-04-01
Kontaktperson: Johanna Sigalit, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se