www.hsv.se

Överklaga anställningsbeslut

Om du anser att Högskoleverket har gjort ett felaktigt anställningsbeslut kan du överklaga det (enligt förvaltningslagen (1986:223).

Överklaga skriftligen


Den som vill överklaga Högskoleverkets anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Adress


Överklagandet ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till

Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm

Ange vad du vill överklaga


Ange vilket beslut det är du vill överklaga och vilken ändring i beslutet du begär. Överklagandet ska ha kommit in till Högskoleverket inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen sattes upp på verkets anslagstavla.

Handläggs av Statens överklagandenämnd


När vi har fått din överklagan handläggs den av Statens överklagandenämnd.
Senast uppdaterad: 2011-09-19
Kontaktperson: Per Lindroth, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se