Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-02-29

Sociala faktorer orsak till doktorandavhopp


Drygt en tredjedel av doktoranderna anger främst sociala skäl till varför de avbryter forskarutbildningen innan de har avlagt examen, tätt följt av forskarutbildningen i sig. Det visar Högskoleverkets rapport "Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen".
Läs pressmeddelandet
2012-02-28

Studenter på yrkesexamensprogram trogna sina högskolor


Få studenter som börjat på ett yrkesexamensprogram väljer att byta lärosäte och därefter fortsätta på samma program. Bara 6 procent av nybörjarna bytte till en annan högskola under programmets gång. Det visar en ny analys av Högskoleverket.
Läs mer i analysenPDF
2012-02-24

Högskoleverkets experter på antagningsregler åker på turné


Högskoleverket kommer att informera om antagningsregler på flera orter under våren;
  • Malmö, 28 februari,
  • Örebro, 29 februari,
  • Umeå 5 mars,
  • Göteborg 16 mars,
  • Östersund 21 mars,
  • Gävle 23 mars,
  • Stockholm den 29 mars och
  • Skövde 23 maj.

- Det kan finnas utrymme för att informera på ytterligare någon ort, säger Leif Strandberg, en av Högskoleverkets experter på antagningsregler.

Vid vissa av tillfällena passar studieinformatörerna på att visa upp nya studera.nu med "Sök och jämför utbildning".


Se mer information om turnén i Högskolenytt för vägledare nr 2, 2012 »
Läs mer om antagningsregler »
Till Sök och jämför utbildning på studera.nu (nytt fönster) »
2012-02-24

Universitet borde informerat mer om förändringar


Under 2011 infördes en ny ordning för examination av examensarbeten på juristprogrammet vid Stockholms universitet. I en anmälan till Högskoleverket ifrågasattes hur förändringarna hade genomförts. Högskoleverket anser att juridiska institutionen borde ha lämnat mer information till de berörda studenterna om förändringarna. Universitetet kritiseras också för att lärosätets egna bestämmelser inte har följts vid utformningen av den nya kursplanen för examensarbeten.
Läs mer i beslutetPDF
2012-02-24

Vad händer i Högskolesverige?


I det nya numret av nyhetsbrevet "Högskolans omvärld - nationell omvärldsbevakning för högskoleområdet" kan du bland annat läsa om debatten kring "odemokratisk" styrning av högskolan, respektive om förhandlingarna kring tidsbegränsade anställningar inom högskolan. Numret innehåller också notiser om till exempel småspråkens ställning vid Göteborgs universitet och om fusionsidéer i både Stockholm och Borås. Tanken med nyhetsbrevet är att ge exempel på aktuella frågor inom högskoleområdet, med länkar till vidare läsning.
Läs mer i senaste numret av Högskolans omvärld
2012-02-22

Uppdaterat faktablad och ny sammanställning av områdesbehörigheter


Högskoleverket och VHS har uppdaterat ett faktablad. Det gäller faktabladet om antagningsregler till högskolan för de elever som tar examen från gymnasieskolan (Gy11). Nu finns även en överskådlig tabell över områdesbehörigheterna.
Till faktabladet PDF
Till övriga faktablad och mer information på studera.nu (nytt fönster)

Till tabell över områdesbehörigheter (pdf, nytt fönster)


2012-02-21

Så många vill skriva högskoleprovet


Den sista mars är det dags för vårens högskoleprov. Cirka 65 500 personer har anmält sig till provet. Det är minskning med 6.5 procent mot i fjol då intresset för högskoleprovet nådde en rekordnivå som inte noterats sedan 1998.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-02-16

Nya högskolemyndigheter otillräckligt dimensionerade


Budget och dimensionering räcker inte till för att de nya myndigheterna inom högskolesektorn ska kunna fullgöra sina uppdrag. Det anser Högskoleverket i sitt remissvar till betänkandet Tre blir två! från utredningen om de nya myndigheterna — en för service och en för granskning. De nya myndigheterna ska bildas den 1 januari 2013 och ersätter då Högskoleverket, Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice.
Läs mer i remissvaretPDF
2012-02-15

Yttrande om "Specialist i allmänmedicin ..."


Högskoleverket har lämnat ett kortfattat yttrande över Socialdepartementets promemoria "Specialist i allmänmedicin — en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik". Där påpekar Högskoleverket bland annat att förslaget kan få konsekvenser för synen på den svenska läkarutbildningens längd.
Läs mer i Högskoleverkets yttrandePDF
2012-02-15

Fortsatt snedrekrytering men på annat sätt


Det är vanligare att de som har högutbildade föräldrar går vidare till masternivå än de som inte har föräldrar med högskoleutbildning. Det gäller också i Sverige. Det framgår av rapporten Eurostudent IV.
Läs mer i Nyheter & Debatt nr 1PDF
2012-02-15

Sista dag för anmälan till högskoleprovet


I dag är det sista anmälningsdag för vårens högskoleprov. Du anmäler dig via webben.

Läs mer om högskoleprovet och anmäl dig på studera.nu2012-02-14

Högskolan Dalarna får examinera socionomer


Högskoleverket beslutade i dag att Högskolan Dalarna får tillstånd att examinera socionomer. Högskolan kan därmed starta socionomutbildning.
Läs beslutet och bedömarnas yttrandePDF
2012-02-14

Tre utbildningsmässor i Norrland


Högskoleverket och studera.nu möter blivande studenter på Nolia utbildning och rekrytering i Piteå, Umeå och Sundsvall i mitten av februari.
Läs mer om mässorna på studera.nu
2012-02-13

Allvarligt missgrepp ta bort omvärldsanalys


Högskoleverket har en viktig uppgift i att bedriva omvärldsanalys. Sverige har en alarmerande svag förmåga att ge översikt och analys av hela högskolesektorn. Betydelsen av utbildning och forskning betonas allt mer och förändringstakten är hög. Att i det läget minska ambitionerna till kunskapande om högskolan i Sverige och i världen är ett allvarligt missgrepp. Det skriver Lars Haikola.
Läs ledaren under Universitetskanslern tycker
2012-02-10

Mässor och högskoleprov


Studera.nu åker på tre olika mässor i Norrland under februari. På studera.nu finns ett nytt interaktivt högskoleprov som består av uppgifterna från höstens prov. Sista dag för anmälan till högskoleprovet är den 15 februari. Det är några av de nyheter som finns i årets andra nummer av Högskolenytt för vägledare.
Läs mer i Högskolenytt för vägledare nr 2
2012-02-08

Rekordmånga ansöker om lärarexamen


Sedan lärarlegitimation infördes har antalet personer som ansöker om en lärarexamen ökat stort. Samtidigt har intresset för att utbilda sig till lärare minskat — nybörjarna på lärarutbildningen var 15 procent färre höstterminen 2011 mot hösten dessförinnan.
Till analysenPDF
2012-02-06

"Det krävdes en fördjupning"


Uppsala universitet har förbättrat sina kurser för forskningshandledare med ett fördjupat jämställdhetsperspektiv. I en rapport har man bland annat samlat konkreta tips på vad handledare kan tänka på. Läs en intervju med Ulrike Schnaas som står bakom rapporten.
Läs intervjun
Läs mer om Delegationen och projekten
2012-02-03

Revidering av systemet för kvalitetsutvärdering


De tio första utvärderingsprojekten börjar närma sig sitt slut. Högskoleverket har tagit del av de sakkunnigas preliminära bedömningar. Till följd av detta kommer Högskoleverket att revidera systemet för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Förändringen innebär att endast de utbildningar där det finns minst fem självständiga arbeten från de senaste tre åren, ska ingå i systemet.
Läs mer om revideringenPDF
2012-02-03

Ny högskolekonferens i maj


Den 30 maj till den 1 juni är det dags för en ny högskolekonferens, denna gång under rubriken "Kunskapssamhället — en illusion?". Två av många talare är utbildningsminister Jan Björklund och Hans Rosling, professor i folkhälsovetenskap. Konferensen kommer att hållas vid Göteborgs universitet. Anmälan som görs på hsv.se öppnar under vecka 11.
Mer om konferensen
2012-02-02

Underlag till regeringens resursfördelningssystem


Enligt ett riksdagsbeslut ska tilldelningen av resurser till landets lärosäten (för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) från och med år 2013 delvis ske på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat. I detta brev till landets universitet och högskolor beskrivs hur Högskoleverket kommer att genomföra sitt uppdrag att lämna underlag till en sådan fördelning av resurser. Utgångspunkten blir antalet utfärdade examina inom de utvärderade utbildningarna.
Läs mer om underlagetPDF
2012-02-01

Pedagogikutbildningar inte längre ifrågasatta


På grund av brister som framkom vid en granskning under 2010 ifrågasatte Högskoleverket sammanlagt fem pedagogikutbildningar som gavs vid Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Högskoleverket har nu följt upp granskningen och ifrågasätter inte längre utbildningarna i Gävle och Göteborg eftersom man nu uppfyller kvalitetskraven. De ifrågasatta utbildningarna i Dalarna och vid Mittuniversitetet har emellertid lagts ned sedan granskningen.
Till beslutet och bedömargruppens yttrandePDF