Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-12-22

Högskoleverket är kritiskt till hantering av anställningsbeslut


Högskoleverket är starkt kritiskt till Luleå tekniska universitets hantering av ett undanröjt anställningsbeslut. Ärendet gäller en person som överklagat ett anställningsbeslut. Trots att Överklagandenämnden har bifallit överklagan och undanröjt universitetets beslut, har Luleå tekniska universitet inte rättat sig efter det. En viktig förutsättning för rättsäkerheten och den enskildes förtroende för rättssystemet är att myndigheterna respekterar de beslut som fattas av de överklagandeinstanser som inrättas av riksdagen och regeringen.
Läs mer i beslutetPDF
2011-12-22

Stockholms universitet granskat genom tillsynsbesök


Vid ett tillsynsbesök av Högskoleverkets juridiska avdelning på Stockholms universitet konstaterade verket bland annat att universitetets handläggningstider för ärenden om studieuppehåll och anstånd är korta. Däremot tar handläggningen av en del ärenden gällande överklagande till ÖNH för lång tid. Det finns också vissa brister i hanteringen av kursvärderingarna.
Läs mer i rapportenPDF
2011-12-21

Första granskning av högskolornas "uddakurser" klar


Högskoleverket har granskat ett urval av högskolekurserna som inte omfattas av kursfordringarna för någon examen och som inte heller ingår i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering. Av de 22 särskilt utvalda kurser på grundnivå som granskats uppfyller 10 inte kraven som anges i högskolelagen.
Läs mer i pressmeddelandet
2011-12-20

Inget fel när KI anordnade uppdragsutbildning för prins Daniel


KI gjorde inte fel då lärosätet anordnade uppdragsutbildning för prins Daniel. Det konstaterar Högskoleverket i ett beslut. Ärendet inleddes efter att verket fick in anmälningar från flera personer tidigare i år.  Anmälningarna hänvisade till att prins Daniel inte är anställd av hovet och ifrågasatte därför om KI hade följt bestämmelserna om uppdragsutbildning.
Läs pressmeddelandet
2011-12-16

Årets sista nummer av Nyheter & Debatt


Farhågorna inför avgiftsreformen har besannats. Det skriver Lars Haikola i sin ledare i årets sista nummer av Nyheter & Debatt. I samma nummer kan du också läsa om att blivande studenter i Danmark kan få studievägledning sju dagar i veckan och att det ska finnas ett college i Sollentuna.
Till Nyheter & Debatt nr 8, 2011PDF
2011-12-15

Kvinnor presterar bättre än män i högskolan


Oavsett ålder, studieform, distans- eller campusstudier, presterar kvinnor bättre än män i högskolan. Kvinnorna står även för högst examensfrekvens, också på mansdominerade utbildningar. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats (nytt fönster)
2011-12-14

Högskoleverket starkt kritisk till KTH:s handläggningstider för överklaganden


Högskoleverket är starkt kritisk till KTH för hur de handlagt ett överklagande i ett anställningsärende. Det gällde en person som överklagat en anställning men där KTH inte skickade överklagan vidare till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Personen återkom senare med en överklagan till Högskoleverket och ÖNH. Överklagandet vidarebefordrades till KTH från ÖNH för handläggning, men KTH meddelade att tiden för överklagande gått ut och att man inte skulle hantera ärendet. Högskoleverket är mycket kritisk mot KTH för att de inte behandlat frågan korrekt. JO har i fler ärenden tidigare uttalat att myndigheter ska överlämna överklaganden till överinstansen utan dröjsmål, och att handläggningstiden inte bör överstiga en vecka. I det aktuella fallet hade handläggningstiden blivit flera år. Högskoleverket konstaterar att det är mycket viktigt för den enskildes rättssäkerhet att överklaganden av lärosätens beslut hanteras i enlighet med förvaltningslagens regler.

Högskoleverket har även tidigare konstaterat brister i KTH:s hantering av överklaganden, senast i samband med tillsynsbesök 2005. Därför kommer Högskoleverket närmare granska KTH i denna fråga under 2012.


Läs beslutet »PDF
2011-12-14

Första terminen med studieavgifter


Införandet av studieavgifter har inneburit stora förändringar för lärosätena. Ändå var det bara 1 350 avgiftsskyldiga studenter som började till studiestarten i höstas. Men för dem som börjar studera i Sverige har stödet ökat betydligt, exempelvis med hjälp att hitta bostad.
Till pressmeddelandet
2011-12-13

Högskoleverkets självvärdering av utvärderingssystemet


Högskoleverkets kvalitetssäkring av högre utbildning ska granskas av den europeiska organisationen European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Som medlem i organisationen ingår att regelbundet bli granskad. Högskoleverket har därför tagit fram en självvärdering av sin verksamhet. Nästa steg är att en bedömargrupp som är utsedd av ENQA ska besöka Stockholm i början av februari för ett platsbesök. Godkänns Högskoleverket så innebär det att vi kan fortsätta vara medlem i denna organisation, vilket innebär både legitimitet och en gemensam plattform för kvalitetssäkring av högre utbildning i ett europeiskt sammanhang. Högskoleverket har identifierat både styrkor och svagheter i självvärderingen utifrån ENQA:s kriterier. Eftersom ett nytt utvärderingssystem precis sjösatts så finns ännu inga resultat att redovisa.
Till rapportenPDF
2011-12-13

Rekordmånga examinerade från högskolorna


Läsåret 2010/11 examinerades cirka 59 400 personer från universiteten och högskolorna. Det är 15 procent fler jämfört med läsåret dessförinnan.
Till pressmeddelandet
2011-12-07

Svensk-engelsk ordbok uppdaterad med drygt 300 ord


Den webbaserade svensk-engelska ordboken, med termer inom området högre utbildning, finns nu tillgänglig i en ny version. Under hösten har vi fått stort gensvar från lärosäten och systermyndigheter, som deltar i arbetet som remissinstanser.

Version 5 av ordboken innehåller drygt 300 nya ord, jämfört med den förra versionen. De termer som varit ute på remiss var bland annat hämtade från det nya kvalitetsutvärderingssystemet samt från området "fusk". Forskningsämnen hämtade från "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011" utgör den största delen av nytillskotten. Nytt är också att alla så kallade reglerade yrken finns med. Ansvarig myndighet för ett reglerat yrke ansvarar också för översättning av respektive yrkesbenämning.

Arbetet med uppdatering pågår ständigt och du kan lämna synpunkter och önskemål genom kontaktformuläret.


Lämna synpunkter på ordboken »
Till ordboken »
Läs mer om ordboken »

Representanter i referensgrupp för svensk-engelsk ordbok hösten 2011 »PDF

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 »PDF
Reglerade yrken »


2011-12-07

Manliga akademiker etablerar sig snabbare


Läsåret 2007/08 examinerades 52 000 personer från högskolan. Bland dem som följdes upp hade över 78 procent etablerat sig på arbetsmarknaden ett och ett halvt år senare. Men hur snabbt nyutexaminerade akademiker etablerar sig skiljer sig både mellan kön och mellan olika utbildningsgrupper. Det visar en ny analys från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2011-12-05

Högskoleverket ändrar ett beslut där kritik riktades mot Högskolan Väst för felaktiga besked i en kursplan


En person anmälde Högskolan Väst för falsk marknadsföring av utbildningen Elkraftteknisk påbyggnad. Anmälaren hade sökt till utbildningen för att det hade framgått att den uppfyllde Elsäkerhetsverkets teoretiska krav för allmän behörighet. Detta stämde inte, vilket visade sig när anmälaren efter kursens slut sökte och inte fick önskad behörighet av Elsäkerhetsverket.

Högskoleverket riktade den 2 september 2011 kritik mot Högskolan Väst för att ha lämnat denna felaktiga information i en kursplan. Efter påpekande från Högskolan Väst har Högskoleverket konstaterat att verket felaktigt uppfattat att informationen hade getts i en kursplan. Informationen fanns i stället på högskolans webbplats.

Högskoleverket har omprövat och ändrat sitt beslut och verket kritiserar nu Högskolan Väst för att ha lämnat felaktig information om utbildningen.


Läs mer i beslutetPDF
2011-12-01

Nytt nummer av Studenträtt


Aktuella rättssäkerhetsfrågor som diskuterades på Högskoleverkets konferens rapporteras om i nya numret av Studenträtt. Hur fusk ska stävjas och intressanta iakttagelser från Högskoleverkets tillsynsbesök, berättas det också om. Överklagandenämnden har avgjort ett ärende om studieavgifter.
Läs mer i nyhetsbrevetPDF