Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-06-30

Uppdaterade vägledningar för ansökan om master- och doktorsexamina


Högskoleverket har tagit fram vägledningar som ska fungera som ett stöd för lärosätena när det gäller ansökningar om masterexamenstillstånd och examina på forskarnivå. Nu finns uppdaterade versioner av vägledningarna:

Läs mer om Högskoleverkets examenstillståndsprövningar:


Prövning av masterexamen »
Prövning av examina på forskarnivå »
2011-06-30

Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare: nu finns samtliga kunskapskriterier


I början av året beslutade Högskoleverket vilka områdesbehörigheter som ska gälla för den nya förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen som införs höstterminen 2011. Områdesbehörigheterna består av olika gymnasiekurser.

Verket tog även fram särskilda behörighetskrav för den nya yrkeslärarutbildningen, för yrkesämnena inom fem av gymnasieskolans yrkesprogram. De särskilda behörighetskraven utgörs inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper, som den sökande kan ha fått genom yrkes-erfarenhet eller utbildning. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Idag har Högskoleverket beslutat om kunskapskriterier för yrkesämnena inom de övriga sju yrkesprogrammen. Hela listan är därmed komplett.


Läs mer om särskilda behörighetskrav för den nya lärarutbildningen och se listan över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkeslärarutbildningen »
2011-06-28

Knappt 1 300 tredjelandsstudenter har betalat studieavgiften


Högskoleverket har sammanställt hur många av de utomeuropeiska studenterna som har betalat den nya studieavgiften. Totalt har betalningar kommit in från 1 280 studenter. 14 lärosäten har färre än 20 betalande studenter.
Läs pressmeddelandet
2011-06-28

Speciallärar- och specialpedagogexamen till Mälardalens högskola


Idag har Högskoleverket beslutat att bevilja Mälardalens högskolas ansökningar om tillstånd att utfärda speciallärarexamen och specialpedagogexamen. De sakkunnigas bedömning är att högskolan sedan några år tillbaka satsat på specialpedagogik som ett profilområde och har nu förutsättningar att erbjuda speciallärar- respektive specialpedagogutbildning med tillfredsställande kvalitet.
Beslut om speciallärarexamen PDF
Beslut om specialpedagogexamenPDF
2011-06-23

Färre sökande till många yrkesexamensprogram


Inför höstterminen 2011 ökade antalet sökande till högskolan med två procent jämfört med förra hösten, men till flera av de stora yrkesexamensprogrammen skedde kraftiga minskningar. Lärar-, civilekonom-, arkitekt- och läkarutbildningen hade betydligt färre sökande än föregående år.
Läs hela analysenPDF
2011-06-22

Ansökningar om masterexamina och examina på forskarnivå beslutade


Högskoleverket har i dag beslutat om en rad ansökningar om tillstånd att utfärda examina på master- och forskarnivå. Av nio ansökningar beviljades tre. Dessutom har Högskoleverket yttrat sig till regeringen om ytterligare tre ansökningar.  
Till besluten
2011-06-22

Flest doktorander inom teknik och medicin


År 2010 började cirka 3 500 personer att doktorera. De överlägset största ämnesområdena att doktorera inom är teknik och medicin. Ny statistik från Högskoleverket och SCB visar också att doktoranderna tar sin doktorsexamen allt snabbare.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats (nytt fönster)
2011-06-21

Nej till sjukgymnastexamen vid Linnéuniversitetet


Idag har Högskoleverket beslutat att avslå Linnéuniversitetets ansökan om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen. Bedömargruppen anser bland annat att lärarkompetensen, utbildningsplanen och forskningsanknytningen är otillräcklig.
Läs hela beslutetPDF
2011-06-21

Nya beslut om ämneslärarexamen i dag


Många av de universitet och högskolor som fick avslag på sina ansökningar om ämneslärarexamina i januari, valde att på nytt ansöka om examenstillstånd i den extra ansökningsomgången som utlystes i mars. Högskoleverket har i dag fattat beslut om tillstånd att få examinera blivande lärare i årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan i en rad olika ämnen. Sju ansökningar har fått avslag för ett eller flera ämnen.
Läs mer i pressmeddelandet
2011-06-17

Bindande regler ska finnas i kursplaner


Regler som är viktiga för studenterna ska finnas i kursplanen och inte i kurs-PM eller liknande dokument. Kursplanernas regler har karaktären av föreskrifter och är därmed bindande såväl för lärosätet som för studenterna.  Högskoleverket är kritisk till att regler som gäller kursen Civilrätt II vid Göteborgs universitet inte beslutats i korrekt ordning.
Läs beslutetPDF
2011-06-17

Analys om lärosätenas oförbrukade forskningsbidrag


Under våren har det pågått en debatt om den kraftiga ökningen av oförbrukade forskningsbidrag hos universiteten och högskolorna sedan mitten av 2000-talet. Man kan få intrycket att lärosätena förbrukar forskningsbidragen långsammare än tidigare och att det är pengar som kan användas ganska fritt. Högskoleverket har tittat närmare på frågan och menar att det finns två huvudsakliga förklaringar till ökningen av oförbrukade bidrag. Dels har lärosätena fått mer pengar från externa finansiärer, dels har de successivt gått över till nya redovisningsprinciper. Om man tar hänsyn till detta omsätter inte lärosätena forskningsbidrag långsammare nu än i början av 2000-talet.
Läs hela analysenPDF
2011-06-16

Allt fler jobbar inom högskolan


Drygt 70 000 personer jobbar idag inom högskolan — det högsta antalet någonsin. Hälften är lektorer och adjunkter. Den sneda könsfördelningen bland professorerna har inte ändrats nämnvärt det senaste året; andelen kvinnliga professorer är nu 21 procent, en ökning med en procentenhet. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats (nytt fönster)
2011-06-15

Orimligt kort tid mellan tentamen och omtentamen


Högskoleverket kritiserar Göteborgs universitet för att en omtentamen ägde rum bara fyra dagar efter att resultatet meddelats på den ordinarie tentamen.
Läs beslutetPDF
2011-06-15

Nej till konstnärlig examen på forskarnivå i Umeå


Umeå universitet får inte tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå inom området fri konst. Det beslutade Högskoleverket i går.
Till beslutet och bedömargruppens utlåtandePDF
2011-06-14

Mittuniversitetet får examinera barnmorskor


Mittuniversitetet har ansökt till Högskoleverket om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Högskoleverkets bedömning är att universitetet har goda förutsättningar att ge ett barnmorskeprogram och har därför beviljat deras ansökan.
Läs mer i beslutetPDF
2011-06-14

16 ansökningar beviljas grundlärarexamen


Den andra ansökningsomgången där Högskoleverket avgör vilka universitet och högskolor som får utfärda grundlärarexamen är nu avslutad. Av sammanlagt 18 ansökningar beviljas 16.
Läs pressmeddelandet
2011-06-13

Vilka är de inresande studenterna?


En ny analys av internationella masterstudenter visar vilka ursprungsländer som är vanligast, vilka erfarenheter studenterna har med sig, deras socioekonomiska bakgrund liksom deras behov, krav och förväntningar på studierna i Sverige. En uppföljande analys kommer att göras om ett år.
Läs analysenPDF
2011-06-10

Långtidsutredningen  missar viktiga värden


Högskoleverket ser vissa problem med de förslag som Långtidsutredningen lagt fram. Det strikta samhällsekonomiska nyttoperspektivet behöver kompletteras med en mångfald av värden som utbildningssystemet tillför både individer och samhälle.
Läs yttrandetPDF
2011-06-09

Myndighetsöversyn för högskoleområdet — tre myndigheter ska bli två


Regeringen har fattat beslut om kommittédirektiv för en ny myndighetsstruktur när det gäller utbildningsområdet. De berörda myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret ska omorganiseras till två nya myndigheter, där den ena myndigheten ska få ett mer renodlat uppdrag och fokusera på kvalitetsutvärderingar, prövningar av examenstillstånd och tillsyn.
 
— Universitetskanslern måste få ett tydligare mandat och en möjlighet att fokusera på den oerhört viktiga uppgiften att granska kvaliteten i den högre utbildningen. Vi ska inte ha utbildningar som inte håller måttet, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

De två nya myndigheterna ska vara på plats den 1 januari 2013.


Läs mer på regeringens webbplats (nytt fönster)
2011-06-09

Ingen kritik mot ändrad utbildningsplan


Ett studentombud har anmält Karolinska institutet för att av pedagogiska skäl ha ändrat en utbildningsplan i en kurs på psykologprogrammet. Högskoleverket ser dock inga skäl att kritisera KI för att lärosätet inte infört övergångsbestämmelser i samband med ändringen av utbildningsplanen.
Läs beslutetPDF
2011-06-09

Ur Högskoleverkets årsrapport: Svenskar allt mer välutbildade


Under de senaste tio åren har andelen personer med en högskoleutbildning ökat kraftigt. Var tredje svensk i åldern 25—64 år har en examen från högskolan. Det placerar Sverige något över genomsnittet jämfört med övriga OECD-länder.
Läs pressmeddelandet
2011-06-08

Socionomutbildningarna stärkta efter kritik


Högskoleverket har följt upp de sju socionomutbildningar som för ett och ett halvt år sedan fick skarp kritik i en kvalitetsutvärdering. En glädjande nyhet är att sex av dessa numer håller en hög kvalitet efter omfattande kvalitetsåtgärder. I ett fall har Högskoleverket beslutat att återkalla examenstillståndet för socionomexamen, eftersom bristerna i utbildningen fortfarande är allvarliga.  
Läs pressmeddelandet
2011-06-07

Bättre utbildningsinfo på studera.nu


Den 8 juni hålls ett informationsmöte om webbtjänsten "Sök och jämför utbildning" och hur universitet och högskolor bäst exponerar utbildningar på studera.nu. Presentationen kommer även att läggas ut som film och PowerPoint här efteråt.
Läs mer om informationsmötet
2011-06-01

Utbildningar i religionsvetenskap och teologi uppföljda


År 2009 utvärderade Högskoleverket landets utbildningar i religionsvetenskap och teologi. Granskningen visade på allvarliga brister i många av utbildningarna, vilket ledde till ifrågasättanden av examenstillstånd vid berörda lärosäten. Nu har Högskoleverket följt upp utvärderingen. På flera håll har kvaliteten höjts radikalt. Men i två fall är bristerna så pass allvarliga att Högskoleverket beslutat att återkalla examenstillstånden.
Till Högskoleverkets beslut och bedömargruppens utlåtanden