Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-03-30

Psykoterapeututbildningar ska utredas igen


Högskoleverket har tidigare utrett psykoterapeututbildningarna och har nu fått i uppdrag att fortsätta utreda dessa. Man ska också lämna förslag på åtgärder som krävs för att öka kvaliteten.  Förslagen bör inte leda till förändringar i andra utbildningar inom högskolan.

Högskoleverket ska samråda med Socialstyrelsen, universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare samt med representanter för arbetsgivare, studenter och psykoterapeuter som bedriver verksamhet i privat regi.
 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2011.


Läs mer i regeringsuppdraget »PDF

Läs mer i den tidigare rapporten om psykoterapiutbildningarna »PDF


2011-03-29

Skövde får examinera specialistsjuksköterskor


I dag beslutade Högskoleverket att Högskolan i Skövde får tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska. Det innebär att högskolan nu kan starta specialistsjuksköterskeutbildning.
Till Högskoleverkets beslut och bedömargruppens yttrandePDF
2011-03-24

Disciplinära åtgärder mot studenter


Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur lärosätena arbetar för att förebygga och upptäcka "fusk".

Arbetet ska främst  koncentreras på förseelser där studenter med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleder vid prov. Dessutom ska Högskoleverket lämna förslag och rekommendationer till hur man ska minska förseelserna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2011.


Läs mer i regeringsuppdraget »PDF
2011-03-23

Högskoleverket positivt till förslag i betänkande


Högskoleverket är i stort sett positivt till förslagen i slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). Men verket tycker att man ska vara försiktig när det gäller omfattande detaljregleringar av innehållet i högskolornas utbildningar genom att föra in krav på kunskaper i examensbeskrivningar. Dessutom avstyrker Högskoleverket förslaget om att koppla lärandemål till samtliga examensbeskrivningar som omfattar utbildning om de mänskliga rättigheterna.
Läs mer i remissvaret »PDF
2011-03-22

Särskilda behörighetskrav för yrkeslärarutbildningen


I början av året beslutade Högskoleverket vilka områdesbehörigheter som ska gälla för den nya förskollärar-, grundlärar- och ämneslärar­utbildningen som införs höstterminen 2011. Områdesbehörig­heterna består av olika gymnasiekurser.
 
Nu har verket även tagit fram särskilda behörighetskrav för den nya yrkeslärarutbildningen. De särskilda behörighetskraven utgörs inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper, som den sökande kan ha fått genom yrkes­erfarenhet eller utbildning. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier. Hittills finns kunskapskriterier för yrkesämnena inom fem av gymnasieskolans yrkesprogram. Högskoleverket planerar att ta fram kunskapskriterier för de övriga sju yrkesprogrammen under våren.
 
Läs mer om särskilda behörighetskrav för den nya lärarutbildningen och se listan över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkeslärarutbildningen »

2011-03-17

Nytt nummer av Nyheter & Debatt


"Det främsta målet med Högskoleverkets arbete och uppdrag är att garantera studenterna en utbildning av hög kvalitet". Det skriver universitetskansler Lars Haikola i sin ledare.
Till tidningenPDF
2011-03-17

Tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden


Förra året utfärdade Högskoleverket närmare 4 200 bedömningar till personer med utländska examina. Bedömningarna ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utländska akademiker. 
Läs pressmeddelandet
2011-03-16

Ny standard för forskningsämnen


Nu finns en ny standard över forskningsämnen: "Svensk standard för indelning av forskningsämnen 2011". Den kommer att användas i den officiella statistiken över doktorander, högskolans personal och FoU-intäkter. Den ersätter den nationella förteckningen över forskningsämnen.

Högskoleverket och SCB har gemensamt tagit fram den nya standarden med hjälp av vetenskapliga experter. En översättningsnyckel mellan den gamla och nya standarden finns också. I den hittar du hänvisningar från forskningsämnen enligt den gamla indelningen till forskningsämnen i den nya standarden.


Läs mer om standard för forskningsämne »
2011-03-14

Nu har utvärderingarna startat


Under tre webbmöten för lärosätena under månadsskiftet februari—mars presenterades en vägledning till självvärdering. Webbmötena finns nu dokumenterade genom en film, en uppdaterad vägledning och frågor och svar sorterade under olika rubriker.
Läs mer om vad som är aktuellt just nu
Webbmöten och Frågor och svar
Ladda ner vägledningenPDF
2011-03-11

Är du intresserad av Kazakstan?


Bedömare från Högskoleverket har nyligen gjort ett studiebesök hos kollegor i Kazakstan. Erfarenheterna från besöket publiceras i serien "Internationella utblickar".

Denna PM ger en bild av den högre utbildningen och de reformer som pågår inom utbildningsväsendet i Kazakstan.


Läs PM här »PDF
2011-03-10

Utvärderingar följs upp


Högskoleverket har följt upp de ämnes- och programutvärderingar som genomfördes 2005 och publicerades 2006. De utbildningar som ingår i uppföljningen är biologi, civilingenjörsutbildningen, finsk-ugriska språk, litteraturvetenskap och retorik, statistik och demografi samt östasiatiska språk. Uppföljningarna undersöker vilka åtgärder rekommendationerna lett till.  Rapporten innehåller förhållanden som redovisats av lärosätena  våren 2010.
Läs mer och ladda ner rapporten
2011-03-08

Miljardöverskott för universiteten och högskolorna


Aldrig tidigare har universiteten och högskolorna haft så många studenter. Under 2010 fanns det drygt 315 000 helårsstudenter inom högskolan, vilket är nytt rekord. Även lärosätenas ekonomiska överskott är större än någonsin.
Läs pressmeddelandet
2011-03-03

17 högskolor har ansökt om lärarexamen


Högskoleverket ska genomföra en extra bedömning av yrkeslärarexamina, förskollärarexamina och grundlärarexamina under komprimerad tid. De lärosäten som kom in med en ansökan senast den 1 mars 2011 ska få ett beslut senast den 14 juni.
Se vilka högskolor som ansökt om vilka lärarexamina
2011-03-01

Informatörskonferensen 2011


Årets konferens för kommunikatörer inom högskolesektorn äger rum den 18-19 maj och arrangeras i samarbete med Lunds universitet. Högskoleverkets informatörskonferens riktar sig till dig som arbetar med information och kommunikation i någon form inom högskolesektorn. Det är ett tillfälle att utvecklas i din yrkesroll, få inspiration och byta erfarenheter med kollegor runt om i landet.
Ta del av programmet och anmäl dig via konferenssidorna
2011-03-01

Elever antogs utan behörighetsprövning


I senaste numret av Studenträtt kan man bland annat läsa om att gymnasieelever fick läsa kurser vid Örebro universitet utan att någon prövning av deras behörighet gjordes. Dessutom räknade universitetet med deras prestationer i underlaget för tilldelning av resurser.
Läs mer i senaste numret av Studenträtt »PDF