Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-10-29

Högskoleverkets studentenkäter ställs in


Högskoleverket har jobbat med en studentenkät som skulle ha gått ut till 70 000 studenter i början av november. Nu avbryts arbetet.

Enkäten skulle dels användas som information och jämförelseunderlag för blivande studenter, dels som en del i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Oro över en låg svarsfrekvens och tveksamheter kring metod och urval ligger till grund för att Högskoleverket nu beslutat att avbryta det pågående arbetet med studentenkäterna. Det är inte längre aktuellt med enkäter i det nya utvärderingssystemet och för närvarande inte heller som information till blivande studenter.

— Studenternas uppfattning om utbildningens resultat är ett viktigt underlag för Högskoleverket. Vi ser nu därför över hur vi bäst ska kunna få in studenternas röst, som kan ligga till grund för såväl bedömningar i våra kvalitetsutvärderingar som i studentinformation, säger universitetskansler Lars Haikola.


Läs mer i Högskoleverkets brev till universitetens och högskolornas rektorerPDF
2010-10-28

Tillsynsbesök på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm


I sin rapport från tillsynsbesöket på KMH konstaterar Högskoleverket bland annat att handläggningstiderna för rättning av skriftliga prov varit föredömligt korta. Däremot har handläggningstiderna för examensbevis varit långa.
Läs mer om rapporten
2010-10-28

Fler 19-åringar valde högskolestudier


Läsåret 2009/10 fick universiteten och högskolorna nästan 110 000 nya studenter, vilket är nytt rekord. Direktövergången från gymnasiet var mycket stor — 5 000 fler 19-åringar valde högskolestudier än läsåret innan. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2010-10-27

Ja till forskarexamen inom textil och mode vid Högskolan i Borås


Högskoleverket har beslutat att ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom textil och mode. Högskolan blir därmed den första i landet att erbjuda forskarutbildning i modedesign och textil management.  
Läs pressmeddelandet
2010-10-26

Uppföljning klar av biomedicinska analytiker- och röntgensjuksköterskeutbildningar


Högskoleverkets har under 2010 genomfört en uppföljning av utbildningarna till biomedicinsk analytiker respektive röntgensjuksköterska som Högskoleverket utvärderade 2006. Syftet med uppföljningen var dels att belysa de frågor som uppstått på lärosäten med biomedicinsk analytikerutbildning efter utvärderingen, dels att följa upp vilka åtgärder lärosäten med röntgensjuksköterskeutbildningen vidtagit. Uppföljningen har gett svar på de frågor verket hade. Därför drar verket tillbaka sin begäran till Utbildningsdepartementet om att få ett särskilt utredningsuppdrag avseende biomedicinska analytikerutbildningen och röntgensjuksköterskeutbildningen.
Läs beslutet och bedömargruppens rapportPDF
2010-10-26

Högskoleverket ska följa upp jämställdheten


Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att följa upp hur jämställdheten vid universiteten och högskolorna utvecklas efter lärosätenas ökade frihet och självbestämmande när det gäller läraranställningar.

Högskoleverket ska även under perioden 2011—2013 ta emot slutredovisningar av projekt som har bedrivits med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Man ska också sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheterna av delegationens samlade projektverksamhet.

Uppdraget ska redovisas i två separata rapporter till regeringen senast den 1 april 2014.


Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster)
2010-10-22

Antagningsreglerna för högskolan ändras


Regeringen har beslutat att ändra bestämmelserna om meritpoäng när det gäller studenter med äldre gymnasiebetyg. Sökande till högskolan med slutbetyg från perioden 1997 — 2002  kommer sannolikt att kunna tillgodoräkna sig meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik på samma villkor som sökande med slutbetyg från 2003 och senare, inför antagningen till högskolan hösten 2011. För sökande med ännu äldre gymnasiebetyg ska, om möjligt, bestämmelserna också ändras, men det kommer i så fall att ske senare. Sökande med utländska betyg kommer av allt att döma att få vänta till antagningen till hösten 2012 på att få konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenska betyg.
Till intervju med utbildningsminister Jan Björklund på Sveriges radio (nytt fönster)
2010-10-21

Fyra högskolor söker prövning av examen på forskarnivå


Högskolan i Borås, Mälardalens högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst har ansökt om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom nya områden. Ansökningarna prövas under vårterminen 2011.
Läs mer om prövningarna
2010-10-19

Linnéuniversitetet får examinera psykologer


Högskoleverket har beslutat att ge Linnéuniversitetet tillstånd att utfärda psykologexamen. Universitetet blir därmed det tionde lärosätet att erbjuda psykologprogrammet.  
Läs pressmeddelandet
2010-10-18

Åtta ansökningar om tillstånd att ge masterexamen


Fem högskolor har inkommit till Högskoleverket med ansökningar om tillstånd att ge masterexamen. Högskolan Väst vill ha tillstånd för vårdvetenskap, Malmö högskola för globala politiska studier, Södertörns högskola för estetik, idéhistoria, nationalekonomi och religionsvetenskap och Teologiska högskolan Stockholm för teologi. Beslut tas senast den 30 juni 2011. Projektledare för prövningen är Pär Brännström.

2010-10-18

Ny chef för Högskoleverkets analysavdelning


Idag börjar Annika Pontén som avdelningschef för analysavdelningen. Avdelningen, som har ett 30-tal medarbetare, arbetar bland annat med att samla in och analysera statistik om den svenska högskolan, genomföra utredningar samt ansvara för antagningsreglerna. Annika Pontén kommer närmast från Kungl. Konsthögskolan där hon varit förvaltningschef.

2010-10-18

Teknikdelegationens förslag otillräckliga


Högskoleverket anser i remissvaret på betänkandet Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28) att uppdraget att öka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT kräver bredare problematisering och perspektiv.
Till remissvar på betänkandet Vändpunkt Sverige (nytt fönster) »PDF
2010-10-18

Högskoleverket granskar högskolornas kursutbud


Högskoleverket har i uppdrag att utreda vilka utbildningar som inte leder till en examen och som inte kommer att omfattas av utvärderingssystemet. Enligt regeringen är bakgrunden till uppdraget att det från flera håll framkommit uppgifter om att det finns kurser som är av hobbykaraktär eller på annat sätt ligger på en nivå som inte uppfyller högskolans krav. Högskoleverket kommer att redovisa uppdraget till regeringen den 1 december.
Läs mer om Högskoleverkets uppdrag på regeringens webbplats (nytt fönster) »
2010-10-15

Carin Götblad: "Viktigt slå vakt om den akademiska friheten."


Länspolismästare Carin Götblad är ordförande i styrelsen för Högskolan på Gotland. Läs intervjun med henne i Nyheter&Debatt nr 6.
Till intervju med Carin Götblad i Nyheter&Debatt (nytt fönster)
2010-10-13

Utbildningskvalitet — allt viktigare i konkurrensen


Framtidens högre utbildning måste utveckla ett radikalt och kvalitativt nytt grepp för att klara morgondagens krav. Det skriver universitetskansler Lars Haikola i sin ledare i senaste numret av Nyheter&Debatt.
Läs ledaren "En tredje våg i högre utbildning?"
Ladda ner senaste numret av Nyheter&DebattPDF
2010-10-12

Satsningar på utbildning och forskning


I budgetpropositionen, som regeringen presenterade den 12 oktober, ingår flera satsningar på utbildning och forskning. Bland annat fortsätter den tillfälliga utökningen på 10 000 nya högskoleplatser som planerat under 2011. Man föreslår också en höjning av anslagen för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. En halv miljard ska satsas på forskning.
Läs mer om satsningarna på Utbildningsdepartementets webbplats (nytt fönster) »
2010-10-12

Sista anmälningsdag till högskolan den 15 oktober


Fredag den 15 oktober är sista anmälningsdag till universitet- och högskoleutbildningar till våren 2011.
Till studera.nu (nytt fönster) »
2010-10-08

Studentkårer från hela landet samlade


Drygt 60 kåraktiva besökte Högskoleverkets årliga kårdag som hölls den 7 oktober i Stockholm. En punkt som ledde till mycket diskussion handlade om studenternas roll i det nya utvärderingssystemet.
Läs mer om kårdagen
2010-10-06

Uppdaterad referensram


Den nationella referensramen för examina (National Qualifications Framework) är uppdaterad. Den visar hur svensk högre utbildning är uppbyggd. Förra versionen sammanställdes år 2008. Sedan dess har regelverk och examensordning ändrats.
Läs mer och ladda ner referensramen
2010-10-01

Masterexamen okänd bland arbetsgivare


Den nya masterexamen är fortfarande relativt okänd för många arbetsgivare. Det visar en undersökning som universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg gjort tillsammans. På hsv.se finns mer information om olika examina, hur långa de är och på vilken nivå de ligger.
Läs mer på Lunds universitets webbplats
Information om examina på avancerad nivå
2010-10-01

LTH anställer skuggdoktorander


Skuggdoktorander är inte är formellt antagna till forskarutbildning. De saknar därför försäkring och anställningstrygghet. Nu har LTH anställt ett 20-tal skuggdoktorander som upptäckts vid högskolan. Läs mer om detta i studenttidningen Lundagård och i Sydsvenskan. Högskoleverket har skrivit om skuggdoktorander i flera publikationer, två av dem länkas till nedan.
Läs mer i studenttidningen Lundagård
Läs mer i Sydvenskan
Läs Högskoleverkets PM om skuggdoktorander
Ladda ner rapporten "Att forska i det fördolda"PDF