Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Utbildningsprogram: 
Presentationssätt: 
Visa utbildningsprogram radvis
Visa utbildningsprogram kolumnvis
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Sökandetryck t.o.m. VT 2007

Tidseriebrott från och med hösten 2007

Uppgifter om sökande, platser/antagna och sökandetryck som redovisas här i databasen om Sökandetryck påverkas av att ett nytt antagningssystem tagits i bruk hösten 2007 och att en ny utbildningsstruktur trätt i kraft 1 juli 2007. Uppgifter om sökande, platser och sökandetryck till och med våren 2007 är därför inte jämförbara med motsvarande uppgifter från och med hösten 2007.

Sökandetalen från och med 2007 påverkas framför allt av att ett nytt antagningssystem tagits i bruk. Det nya systemet omfattar fler utbildningar än tidigare. Tidigare administrerades större delen av programantagningen av Verket för högskoleservice (VHS). Detta var grunden för sökandestatistiken avseende utbildningsprogram. Antagningen till resterande lokala program och alla kurser hanterades av lärosätena själva. Från och med hösten 2007 ingår både tidigare VHS-program samt lokala program och kurser i det nya antagningssystemet, som numera Universitets- och högskolerådet (UHR) fortsättningsvis administrerar. Sökandetalen baseras numera således på ett större underlag än tidigare.

Sökandetalen påverkas också något av att en ny utbildningsstruktur trätt i kraft den 1 juli 2007. Den nya utbildningsstrukturen innebär förenklat att den nuvarande utbildningsnivån grundläggande högskoleutbildning delas upp på två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Sökandetalen påverkas något av detta genom att vissa längre utbildningar, som tidigare utgjorde ett sökalternativ på grundutbildningsnivå, från och med hösten 2007 har delats upp i två delar och således utgör två sökalternativ.

I samband med den nya utbildningsstrukturen har också examensordningen förändrats. Nya examina har inrättats (bland annat masters- och civilekonomexamen) och andra har upphört (social omsorgs-, teologie kandidat-, yrkeshögskole- och yrkesteknisk högskoleexamen). Definitionen av platser är förändrad från och med hösten 2007. Tidigare avsåg begreppet plats det antal sökande som universiteten och högskolorna gett i uppdrag åt Verket för högskoleservice att anta. Från och med hösten 2007 avser begreppet plats det faktiska antalet antagna, efter andra antagningsomgången.

Sammantaget medför dessa förändringar att jämförelser av sökande, platser och sökandetryck före och efter hösten 2007 bör göras med största försiktighet.

Information — sökandetryck t.o.m. våren 2007

Om statistiken i databasen Sökandetryck. I den här databasen kan du hitta statistik om sökande (inlkusive obehöriga), platser och sökandetryck på de utbildningsprogram som söks samordnat via Verket för högskoleservice. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin. Du kan välja att se statistiken totalt för samtliga utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola. Ett annat val är att se den för samtliga lärosäten för ett visst utbildningsprogram. Sammanställningarna bygger på rapportering från Verket för högskoleservice som sammanställs av Statistiska centralbyrån. En sammanställning av universitet och högskolor i Sverige hittar du på NU-statistikdatabasens webbplats.

Begreppet sökandetryck. Sökandetryck är antalet förstahandssökande per plats på utbildningsprogram vid universitet och högskolor. Sökandetrycket ger en indikation på hur stor efterfrågan är på en utbildning vid ett universitet eller en högskola.I enstaka fall kan sökandetrycket vara överskattat då lärosätet inte rapporterat det fullständiga antalet platser (se också under Begreppet Plats).

Begreppet sökande. Med sökande menar vi personer som i första hand sökt ett utbildningsprogram genom Verket för högskoleservice. De som sökt utbildningsprogram eller kurser med lokal antagning, där man ansöker direkt till universitetet eller högskolan, ingår alltså inte. Bland sökande finns även obehöriga.

Begreppet platser. Verket för högskoleservice sköter den samordnade antagningen till utbildningsprogram på uppdrag av universitet och högskolor. Med begreppet antagna menar vi det antal sökande som universiteten och högskolorna gett i uppdrag åt Verket för högskoleservice att anta. En del lärosäten anlitar inte Verket för högskoleservice för antagning utan sköter antagningen till utbildningsprogram på egen hand. Notera: Vissa lärosäten bestämmer platsantalet först efter att antalet sökande är känt. Det gäller framför allt platsantalet på lärarutbildningsprogram vid Lärarhögskolan i Stockholm. Det innebär att uppgifterna om antalet platser blir för lågt och att sökandetrycket överskattas. Därför bör uppgifter om sökandetrycket till i synnerhet lärarutbildningsprogram betraktas med viss försiktighet.

Begreppet utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram är en sammanställning av olika kurser som leder fram till en examen. Examen kan antingen vara med viss yrkesinriktning (yrkesexamensprogram) eller också en generell examen (högskole-, kandidat- eller magisterexamen). De flesta utbildningsprogram har både obligatoriska och valbara kurser. Omfattningen på ett utbildningsprogram kan variera från 40 till 220 poäng. En kurspoäng motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier. Mer information om yrkesexamensprogrammens omfattning och mål och vad som krävs för en generell examen hittar du i examensordningen som finns på Universitetskanslersämbetets webbplats. Utbildningsprogram som leder till generell examen kan ha likartade namn men olika innehåll och varierande antal sökande. Vi har valt att enbart särredovisa dem som har likartat innehåll och många sökande. Övriga utbildningsprogram som leder till en generell examen, har vi slagit samman till en grupp.

Lista över yrkesexamensprogram

 • Agronomexamen 
 • Apotekarexamen 
 • Arbetsterapeutexamen 
 • Arkitektexamen 
 • Audionomexamen 
 • Barnmorskeexamen 
 • Barn- och ungdomspedagogisk examen 
 • Bildlärarexamen 
 • Biomedicinsk analytikerexamen 
 • Brandingenjörsexamen 
 • Civilingenjörsexamen 
 • Dietistexamen 
 • Djursjukvårdarexamen 
 • Flyglärarexamen 
 • Folkhögskollärarexamen
 • Fysioterapeutexamen (fr.o.m. 2014, tidigare Sjukgymnastexamen) 
 • Grundskollärarexamen , 1-7 
 • Grundskollärarexamen , 4-9 
 • Gymnasielärarexamen 
 • Hippologexamen 
 • Hortonomexamen 
 • Hushållslärarexamen 
 • Högskoleingenjörsexamen 
 • Idrottslärarexamen 
 • Juris kandidatexamen 
 • Jägmästarexamen 
 • Konstnärlig högskoleexamen i dans 
 • Konstnärlig högskoleexamen i konst och design 
 • Konstnärlig högskoleexamen i musik 
 • Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 
 • Landskapsarkitektexamen 
 • Landskapsingenjörexamen 
 • Lantmätarexamen 
 • Logopedexamen 
 • Läkarexamen 
 • Lärarexamen — ospec. 
 • Maskinteknikerexamen 
 • Musiklärarexamen 
 • Optikerexamen 
 • Organistexamen 
 • Ortopedingenjörsexamen 
 • Psykologexamen 
 • Psykoterapeutexamen 
 • Receptarieexamen 
 • Röntgensjuksköterskeexamen 
 • Sjukgymnastexamen 
 • Sjukhusfysikerexamen (fr.o.m. 2014 Fysioterapeutexamen)
 • Sjuksköterskeexamen 
 • Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen 
 • Sjöingenjörsexamen 
 • Sjökaptens- och styrmansexamen 
 • Sjökaptensexamen 
 • Skogmästarexamen 
 • Skogsteknikerexamen 
 • Slöjdlärarexamen 
 • Social omsorgsexamen 
 • Socionomexamen 
 • Specialistsjuksköterskeexamen 
 • Specialpedagogexamen 
 • Studie- och yrkesvägledarexamen 
 • Styrmansexamen 
 • Tandhygienistexamen 
 • Tandläkarexamen 
 • Tandteknikerexamen 
 • Teologie kandidatexamen 
 • Trädgårdsingenjörsexamen 
 • Veterinärexamen 
 • Yrkeshögskoleexamen 
 • Yrkesteknisk examen      
Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se