Målgruppsinriktade uppgifter
Jämställdhet - Ämne
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Ämne: 
Presentationssätt: 
Jämför med riket
Visa ämnen radvis
Visa ämnen kolumnvis
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Jämställdhet - ämne

Uppgifter som redovisas är andel kvinnor och män som studerar i grundutbildning vid Sveriges universitet och högskolor i olika ämnen över tid. Uppgifterna redovisas också per högskola och termin. Andel män och kvinnor redovisas också totalt för riket.
Uppgifter om registrerade per ämne finns fr.o.m. höstterminen 1999.

Sammanställningarna bygger på lärosätenas egna rapporteringar som sammanställts i universitets- och högskoleregistret. De enskilda psykoterapeututbildningsanordnarna har slagits ihop till en grupp.

En ny ämnesstruktur gäller fr.o.m. 2009 och uppgifter kommer senare att redovisas.

Jämställdhet vid universitet och högskolor

I högskolelagen står det att högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (HL 1 kap. 5 §). Jämställdhetsarbetet regleras också av det årliga regleringsbrevets anvisningar och återrapporteringskrav.
Här några exempel på åtgärder som kan främja jämställdheten vid rekrytering och antagning av studenter:

  • informationsmaterial om program och kurser som tilltalar båda könen
  • studentambassadörer av underrepresenterat kön som informerar i gymnasieskolor och på utbildningsmässor
  • anpassning av innehållet i vissa utbildningar så att de blir bredare och får en mer tvärvetenskaplig karaktär
  • preparand- och basårsutbildningar
  • sommarskolor
  • alternativa urval
  • ändrade förkunskapskrav till program och kurser

Studenter

Med studenter avses registrerade personer som har varit förstagångs eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan ger någon gång under den aktuella perioden (studenter som är om- eller tentamensregistrerade på en kurs räknas inte).

Ämne

Ett ämne är ett avgränsat kunskapsområde med en egen benämning. Ämne är också den lägsta nivån för klassificering av kurser inom grundutbildning. Den övergripande nivån är ämnesområde med ämnesgrupper. Varje ämne kan bara ingå i en ämnesgrupp som i sin tur bara ingår i ett ämnesområde.  (Mer information om ämnen med ämnesgrupper och ämnesområden hittar du på NU-Statistikdatabasens webbsida).

Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se