Basfakta
Resultaträkning fördelad (tkr) fr.o.m 2004
Budgetår: 
Högskola: 
Verksamhetsgren: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Resultaträkning fördelad (tkr) fr.o.m. 2004

Begrepp

Resultaträkningen är uppdelad i avsnitt; verksamhetens intäkter och kostnader med verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamhet och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Dessa tre sista delar redovisas inte i NU-statistikdatabasen.

Verksamhetens intäkter utgörs av:

 • Intäkter av statsanslag: Här redovisas hur mycket lärosätet har avräknat för sin verksamhet. Anslagen regleras via statsbudgeten. För enskilda utbildningsanordnare disponeras anslagen av Kammarkollegiet och är därför i teknisk mening inte anslag utan bidrag. För att möjliggöra totalsammanställningar väljer Universitetskanslersämbetet att ändå gruppera dessa medel bland anslag. Högskolan i Jönköping redovisar anslaget för särskilda lärarutbildningar (6 471) under uppdragsverksamhet (grundutbildning) i resultaträkningen för budgetåret 2005. I övrig ekonomisk redovisning i NUdatabasen redovisar Jönköping anslaget under ordinarie grundutbildning, budgetåret 2005.
 • Intäkter av avgifter och andra ersättningar: Avgiftsintäkter som lärosätet får disponera fritt i verksamheten redovisas här. Andra ersättningar kan utgöras av reavinster från försäljning av anläggningstillgångar.
 • Intäkter av bidrag: Delar av lärosätets verksamhet kan finansieras med bidrag från t.ex. andra myndigheter, stiftelser och fonder. Forskningsstiftelser är en viktig bidragsgivare.
 • Finansiella intäkter: Utgörs av ränteintäkter, valutakursvinster och avkastningar från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten. För lärosätena är intäkter från räntebärande konton på Riksgälden den viktigaste finansiella intäkten.

 Verksamhetens kostnader utgörs av:

 • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter, försäkringar m.m. för lärosätenas anställda återfinns här.
 • Lokalkostnader: Lärosätenas kostnader för egna och förhyrda lokaler förs hit.
 • Ersättningar till landsting/kommuner för klinisk utbildning och forskning: Ersättning till vissa landsting/kommuner enligt avtal om samarbete kring läkarutbildning, medicinsk forskning samt tandläkarutbildning och odontologisk forskning. I lärosätenas fastställda resultaträkningar inkluderas ersättning för klinisk utbildning och forskning i posten "övriga driftskostnader".
 • Övriga driftskostnader: Inbegriper de kostnader som ej täcks av andra poster i resultaträkningen. Redovisningen i NU-statistikdatabasen avviker från lärosätenas fastställda resultaträkningar där ersättning för klinisk utbildning och forskning inkluderas i posten "övriga driftskostnader".
 • Avskrivningar
 • Finansiella kostnader: Utgörs av räntekostnader, valutakursförluster och förluster från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten.

Verksamhetsutfall Består av skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader.

Årets kapitalförändring

Posten visar respektive års kapitalförändring (det ekonomiska resultatet), vilket påverkar lärosätets balanserade kapitalförändring. Utöver verksamhetsutfallet ingår i årets kapitalförändring även Uppbördsverksamhet, transfereringar och resultat från andelar i dotter- och intresseföretag.

  Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Budgetår
  • Insamlingstid och källa: Uppgifter finns från och med budgetåret 2004. Uppgifterna är hämtade från lärosätenas årsredovisningar via den så kallade ekonomiska mallen.·

  Övrigt

  Resultaträkning per verksamhetsgren redovisar maximalt fem olika verksamhetsgrenar: grundläggande högskoleutbildning, uppdragsverksamhet inom grundläggande högskoleutbildning, ordinarie forskning och forskarutbildning, uppdragsforskning och fortlöpande miljöanalys (endast SLU).

  Kontaktperson: Marie Kahlroth, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se