www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-03-15

Genomförbart förslag om resurstilldelning för forskning

Högskoleverket har yttrat sig om remissen rörande utredningen "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor". Högskoleverket framhåller vikten av att skapa ett robust och långsiktigt system för omfördelning av resurser till forskning — ett system som har transparenta grunder för omfördelning och som ger lärosätena goda planeringsförutsättningar. Högskoleverket menar att utifrån utredarens förslag och med några justeringar kan ett resurstilldelningssystem skapas som har bättre förutsättningar än det nuvarande systemet.
Senast uppdaterad: 2012-03-15
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se