Högskolelagen

Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman (för närvarande finns inga kommunala eller landstingskommunala högskolor, så i fortsättningen används begreppet statliga högskolor). Vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare på högskolenivå, exempelvis stiftelser, aktiebolag eller föreningar kan du läsa om i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Bestämmelserna i högskolelagen kompletteras av reglerna i högskoleförordningen.

Till högskolelagen (Regeringskansliets rättsdatabaser, nytt fönster) »

För att du lättare ska hitta i lagtexten har vi sammanfattat innehållet i de olika kapitlen.

Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser för universitetens och högskolornas verksamhet. Utbildningens förutsättningar och mål beskrivs, liksom att högskoleutbildning väsentligen ska bygga på kunskaper från föregående utbildningsnivå, det vill säga gymnasieutbildning eller högskoleutbildning på lägre nivå. Grundläggande krav för att få rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå berörs, liksom bestämmelser om gemensamma examina. Vidare nämns bland annat principerna om studentinflytande och forskningens frihet. Även enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina på högskolenivå ska se till att utbildningen uppfyller de krav som ställs i första kapitlet högskoleförordningen.

Andra kapitlet berör de statliga högskolornas organisation och ger en ram för hur de ska styras.

Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om professorer och andra lärare vid statliga högskolor. Bland annat handlar det om anställningsformer och arbetsuppgifter.

Fjärde kapitlet handlar om studenterna vid statliga högskolor. Här finns grundläggande regler om antagning (behörighet och urval), tillfällig avstängning och avskiljande.

Femte kapitlet innehåller särskilda föreskrifter. Bland annat finns här regler om att vissa beslut på högskoleväsendets område kan överklagas. I det här kapitlet finns också regler som ger regeringen rätt att meddela ytterligare föreskrifter angående högskolan.

Senast uppdaterad: 2012-06-07
Innehållsansvar: Mattias Wande, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se