Verktyg för lärosäten och bedömare

Här finns information för dig som är knuten till en utvärdering som bedömare eller som kontaktperson vid ett lärosäte.

För lärosäten

Mallar för uppföljning av bristande kvalitet


För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet i verkets utvärderingar sker en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar Högskoleverket om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet.

En vägledning för hur uppföljningen av ifrågasatta utbildningar ska gå till hittar du under rubriken Vägledningar nedan (Vägledning för uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd).

De mallar som ska användas listas här:

Webbmöten om anvisningar för självvärderingar


Högskoleverket genomför kontinuerligt webbaserade informationsmöten för kontaktpersoner vid de utbildningar som ska utvärderas härnäst. Syftet med mötena är att öka förståelsen för tankarna bakom dokumentet "Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014". Vid mötet finns det även möjlighet att ställa frågor.

Se informationsfilm från ett webbmöte och en lista med svar på de vanligaste frågorna »

Vägledningar


Vägledning för uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd »PDF

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014 »PDF
General Guidelines for Self-Evaluation in the Swedish National Agency for Higher Education´s Quality Evaluation System 2011—2014 »PDF

Upptaktsmöten för utvärderingar


Upptaktsmöten hålls med 1—2 representanter från varje lärosäte inför kommande utvärderingar. Vid mötena finns möjlighet att ha synpunkter på de examensmål och de kriterier som föreslås gälla för respektive huvudområde och examen.

Mer information om upptaktsmöten »

HSV Direkt


HSV Direkt — ett system för att ta in och hantera data elektroniskt — ska användas av lärosätena för inrapportering av självständiga arbeten och självvärderingar. Varje högskola har en central kontaktperson för HSV Direkt som fördelar inloggningsuppgifter inom lärosätet och också internt utbildar andra användare.

Till HSV Direkt »

För bedömare

Bedömarutbildning


Högskoleverket anordnar kontinuerligt bedömarutbildning i hur det svenska högskolesystemet fungerar; examina, resurstilldelning, examensstruktur, examenstillstånd, osv. Bedömarna får också lära sig att hantera det elektroniska ärendehanteringssystemet i HSV Bedömarvy. Man måste exempelvis kunna ladda hem självständiga arbeten och självvärderingar och kunna fylla i bedömningsformulär.

Till Bedömarvyn »

Vägledning för bedömare
Riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar (omgång 3, 2012) »PDF
 

Lärosätesintervjuer (platsbesök)


Under hösten 2012 genomförs lärosätesintervjuer inom de utvärderingar där upptaktsmöten hölls under våren 2011 (omgång 1). Syftet med lärosätesintervjun är att ge bedömargruppen en möjlighet att ställa frågor och diskutera eventuella oklarheter i de underlag som ligger till grund för bedömningen. Omfattningen av lärosätesintervjun kan alltså variera beroende på hur tydligt utbildningens måluppfyllelse framstår i de olika bedömningsunderlagen. I de fall underlagen ger svar på måluppfyllelse för samtliga mål, kan den planerade lärosätesintervjun ställas in.

Lärosätesintervjuerna är tids- och kostnadskrävande för såväl Högskoleverket som för lärosätena. Därför genomförs de i form av webbmöten eller videokonferenser.

Företrädare för arbetslivet

Samrådsmöten


I det nya utvärderingssystemet ska arbetslivet involveras mer än tidigare. Inför de pågående utvärderingarna har därför Högskoleverket träffat företrädare för arbetslivet som gett sin syn på vad en student bör kunna efter utbildningen.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se