Bristande kvalitet. Uppföljning - godkänd eller indraget examenstillstånd.

Bristande kvalitet — ifrågasättande av examenstillstånd

Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får det samlade omdömet bristande kvalitet. I dessa fall ifrågasätter Högskoleverket  lärosätets tillstånd att utfärda den aktuella examen. Högskoleverkets beslut och bedömargruppens yttrande ska tydligt ange vilka mål som studenterna  inte når, och det är denna bristande måluppfyllelse som lärosätet ska åtgärda. Några rekommendationer om hur man ska göra lämnar inte Högskoleverket. Processen för ifrågasättande och uppföljning sker på följande sätt:

Från det att en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. När det året har gått gör lärosätet en analys av bristerna i utbildningen och redovisar vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa dem. Högskoleverket kommer att ta fram närmare instruktioner för hur åtgärdsredovisningen bör vara sammanställd.

En bedömargrupp granskar redovisningen, och därefter avgör man om ytterligare information ska inhämtas skriftligt eller muntligt. När bedömargruppen anser sig ha ett fullgott underlag gör man en samlad bedömning av åtgärderna och lämnar den sedan till Högskoleverket i form av ett yttrande med en rekommendation om Högskoleverket bör återkalla examenstillståndet eller inte.

Med stöd av bedömargruppens yttrande beslutar Högskoleverket om examenstillståndet ska dras in. Innan verket tar ett sådant beslut får lärosätet möjlighet att yttra sig enligt den rutin som beskrivs nedan.

Inför ett eventuellt återkallande av examenstillståndet


I de fall bedömargruppen föreslår att examenstillståndet ska återkallas, skickas bedömargruppens yttrande till det berörda lärosätet för synpunkter. Bedömargruppen kommer att få ta del av lärosätets skrivelse och själva lämna sina synpunkter på dessa till Högskoleverket. Bedömargruppens synpunkter skickas till lärosätet för kännedom och för eventuella avslutande kommentarer.

Syftet med förfarandet är ökad rättssäkerhet och ett säkrare beslutsunderlag i Högskoleverkets tillståndsprövning.

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se