Bedömarrekrytering. Samrådsmöten med arbetslivet.

Bedömarrekrytering och samrådsmöten

Bedömargruppens sammansättning


Bedömargrupperna består av tre kategorier av sakkunniga:
 • ämnesexperter,
 • studenter,
 • arbetslivsföreträdare.
Bedömargruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga mål som ingår i de utbildningar som ska utvärderas. Högskoleverket eftersträvar en jämn könsfördelning i bedömargrupperna och en stor representation av sakkunniga från andra länder.

Lärosätena har möjlighet att nominera ämnesexperter. Organisationer på arbetsmarknaden kan nominera arbetslivsföreträdare. Studentkårer kan nominera studenter. Högskoleverket beslutar slutligen om vilka personer som ska ingå i bedömargrupperna.

Samrådsmöten med arbetslivet


För att visa på utbildningarnas relevans för arbetsliv och samhälle är det viktigt att arbetslivsföreträdare involveras i utvärderingarna. Det görs genom att Högskoleverket arrangerar samrådsmöten. Vid dessa möten diskuteras bl.a. examensmålen för de utbildningar som ska utvärderas, och sedan får bedömargruppen en sammanfattning av vad som diskuterats.

Företrädare för arbetslivet ingår även i bedömargrupperna, se ovan.

Exempel på examensmål för kandidatexamen

(kopierat från högskoleförordningen, bilaga 2)

Mål


Kunskap och förståelse


För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga


För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt


För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Högskoleförordningens bilaga 2 (examensordningen) innehåller alla examina och deras examensmål.
Till högskoleförordningen (Regeringskansliets rättsdatabaser, nytt fönster) »

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se