Korkeakouluvirasto ja Ruotsin korkeakoulut

Korkeakouluviraston verkkosivusto hsv.se


Hsv.se on Korkeakouluviraston verkkosivusto. Se sisältää yleistietoa Ruotsin korkeakouluista. Sivustolla on mm. tietoa Korkeakouluvirastosta, korkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta, korkeakoulujen toimintaa säätelevistä laeista ja asetuksista ja ulkomaisen koulutuksen arvioinnista. Sivustolla on myös ajankohtaisia tilastotietoja korkeakouluista. Korkeakouluviraston julkaisut, kuten esimerkiksi raportit ja päätökset, ovat myös mukana sivustolla.

Hsv.se-sivusto on ruotsinkielinen. Tässä on tietoa ja linkkejä Ruotsin korkeakouluista suomeksi.

Ruotsin korkeakoulujärjestelmä


Ruotsissa valtio vastaa korkeakoulujen toiminnasta. Valtiopäivät ja hallitus päättävät voimassa olevista säännöistä ja siitä, kuinka resurssit jaetaan. Mutta yliopistot ja korkeakoulut ovat omia virastoja. Se merkitsee, että ne itse suuressa määrin päättävät omasta toiminnastaan.

Yliopistojen ja korkeakoulujen välillä ei ole suuria eroja. Kaikki yliopistot ja useimmat korkeakoulut ovat valtiollisia. Yksi ero on kuitenkin se, että yliopistossa voi aina jatkaa tutkijakoulutustasolla, kun on valmis perus- ja jatkokoulutustasolla. Se ei aina ole mahdollista korkeakouluissa.

Ruotsissa on 37 yliopistoa ja korkeakoulua. Niissä järjestetään koulutusta ja tutkimustyötä yhteistyönä muun yhteiskunnan kanssa. On myös muutamia yksityisiä kouluttajia, joilla on oikeus järjestää korkeakoulutasoista koulutusta. Korkeakouluviraston verkkosivustolla on luettelo kaikista yliopistoista ja korkeakouluista sekä niiden osoitteet.

Tämä kuuluu Korkeakouluviraston toimialaan


Korkeakoulujen laadunkehityksen tukeminen


Korkeakouluvirasta valvoo yliopistojen ja korkeakoulujen järjestämiä koulutuksia tarkistaakseen ja kehittääkseen laatua. Haluamme inspiroida ja tarjota korkeakouluille keinoja kehittää koulutuksiaan. Arvioimme nelivuotiskausittain kaikki koulutukset, jotka johtavat yleiseen tutkintoon ja ammattitutkintoon. Työhön kuuluu yliopistojen ja korkeakoulujen tutkinto-oikeuksien tarkastaminen. Tarkastusten perusteella annamme korkeakouluille palautetta ja julkaisemme raportteja ja kuvauksia kansallisesta tilanteesta.

Korkeakouluvirasto tekee myös päätöksen, kun korkeakoulut hakevat tutkinto-oikeutta jollekin koulutukselle. Jos koulutus täyttää laatuvaatimukset, hakemus hyväksytään.

Ulkomaisten koulutusten arviointi


Se, jolla on loppuun suoritettu ulkomainen koulutus, voi saada arvion koulutuksestaan Korkeakouluvirastolta. Kerromme, mitä ruotsalaista koulutusta ulkomainen tutkinto vastaa. Informoimme myös yliopistoja, korkeakouluja ja työnantajia siitä, kuinka ulkomainen koulutus arvioidaan Ruotsissa.

Eräät korkeakoulutasoiset koulutukset johtavat ammatteihin, jotka Ruotsissa ovat säädeltyjä. Ulkomaisen koulutuksen, joka johtaa säädeltyyn ammattiin, arvioi se viranomainen, joka Ruotsissa vastaa kyseisestä ammatista.

Tässä on luettelo viranomaisista, jotka huolehtivat säädellyistä ammateista.

Säädelty ammatti Viranomainen
Asianajaja Sveriges advokatsamfund »
Apteekkari, toimintaterapeutti, audionomi, kätilö, biolääketieteellinen analyytikko, dieteetikko, kiropraktikko, logopedi, lääkäri, naprapaatti, optikko, ortopedi-insinööri, psykologi, psykoterapeutti, farmaseutti, röntgensairaanhoitaja, lääkintävoimistelija, sairaalafyysikko, sairaanhoitaja, hammashygienisti, hammaslääkäri Socialstyrelsen »
Virallinen tulkki, virallinen kääntäjä Kammarkollegiet »
Paloturvallisuudentarkastaja Myndigheten för samhällsskydd och beredskap »
Sähköasentaja Elsäkerhetsverket »
Kiinteistönvälittäjä Fastighetsmäklarnämnden »
Opettaja julkisessa koululaitoksessa Skolverket »
Liikenneopettaja Transportstyrelsen »
Eläinlääkäri Jordbruksverket »
Vartija Länsstyrelsen i Stockholms län »
Todistus ammatin- ja elinkeinon-harjoittajan ammattipätevyydestä Stockholms handelskammare »
Lue lisää ulkomaisen koulutuksen arvioinnista Korkeakouluviraston esitteistä.

Opiskelusta tiedottaminen ja opintoihin innostaminen


Korkeakouluvirasto tiedottaa verkkosivustolla www.studera.nu ja painetuissa esitteissä. Lisäksi tutkijaopiskelijoita varten on verkkokäsikirja. Koetamme myös vaikuttaa asenteisiin lisätäksemme sellaisten korkeakouluopiskelijoiden määrää, joiden kodeissa ei ole opiskeltu ja joiden etninen tausta on muu kuin ruotsalainen.

Selvitys siitä, johtaako koulutus työhön


Korkeakouluvirasto valvoo työmarkkinoiden kehittymistä ja trendejä ja raportoi siitä. Tutkimme, koulutetaanko eri aloille sopivan paljon ihmisiä. Tutkimme myös, miten eri aloille kouluttautuneet ihmiset pärjäävät työmarkkinoilla.

Opiskelijoiden oikeusturvan valvominen


Korkeakouluvirasto seuraa ja tarkastaa, kuinka yliopistot ja korkeakoulut soveltava lakeja ja asetuksia. Teemme työtä mm. siksi, että opiskelijoiden oikeusturva olisi taattu. Tarkastustyötä tehdään hallituksen toimeksiannosta, omasta aloitteesta ja yksityishenkilöiden ilmoitusten perusteella.

Korkeakoulujärjestelmän analysointi ja selvittely


Korkeakouluvirasto analysoi yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa ja julkaisee analyyttisia ja temaattisia tutkimuksia. Tarkoituksena on lähinnä antaa valtiopäiville ja hallitukselle materiaalia, jonka perusteella ne voivat tehdä päätöksiä tärkeissä, yliopistoja ja korkeakouluja koskevissa kysymyksissä. Haluamme selvitysten, jotka saattavat liittyä esimerkiksi koulutukseen, tasa-arvoon ja vammaisten samanveroiseen kohteluun, edistävän myös korkeakoulujen kehittymistä.

Korkeakoulusektorin tilastotietojen laatiminen


Korkeakouluvirasto vastaa julkisista yliopisto- ja korkeakoulutilastoista. Päätämme, mitä tietoja kerätään ja kuinka niitä työstetään. Laadimme tilastoja mm. eri koulutusten opiskelijamääristä, korkeakoulujen opettajien ikä- ja sukupuolijakaumista ja siitä, kuinka paljon aikaa eri aineissa käytetään tutkimustyöhön. Analysoimme ja julkaisemme tilastoja koko ajan verkkosivustolla. Kerran vuodessa laaditaan vuosiraportti.

Muiden maiden korkeakoulutasoisen koulutuksen seuranta


Korkeakouluvirasto seuraa korkeakoulu- ja yliopistoalojen kehitystä ennen kaikkea Euroopassa ja USA:ssa mutta myös muualla maailmassa. Tarkoituksena on, että opiskelijoiden on helpompi siirtyä maasta ja koulutusjärjestelmästä toiseen. Ajankohtaista informaatiota julkaistaan mm. erityisessä uutiskirjeessä.

Informaatiota korkeakouluopinnoista muilla kielillä


Korkeakouluviraston verkkosivustosta hsv.se on olemassa lyhennetty, englanninkielinen versio.

Korkeakouluviraston esitteestä "Att studera på högskolan" voi lukea lisää siitä, kuinka Ruotsin korkeakoulujärjestelmä toimii.

Selkoruotsi »

Muita korkeakoulusektorin viranomaisia


Opintotukiasiain keskuslautakunta, CSN, hallinnoi opintorahaa ja muuta opintotukea.
Kansainvälinen koulutusalan ohjelmatoimisto tukee kouluja, yliopistoja, yrityksiä, järjestöjä ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.
Ruotsin instituutin tehtävänä on levittää tietoa Ruotsista ulkomailla ja vastata maiden keskeisestä vaihdosta kulttuurin, koulutuksen, tutkimustyön ja muun yhteiskuntaelämän alueilla.
Korkeakoulupalveluvirasto, VHS, vastaa yliopistojen ja korkeakoulujen toimeksiannosta useimpien koulutusohjelmien opiskelijavalinnoista.

Selain pdf-tiedostoja ja esitetilauksia varten


Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivustolta.

Esitteet voi myös tilata paperiversioina. Julkaisut tilataan verkkokaupastamme.