Utformning och hantering

av Diploma Supplement


Högskoleverket har valt att följa den europeiska mall som utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco/Cepes.

Mallen


Mallen är ett vägledande dokument. Detta innebär att de föreslagna formuleringarna och texterna enbart är rekommendationer (obs! den inledande texten till mallen i bilaga 1 är dock obligatorisk). Mallens ordningsföljd måste däremot följas och bilaga 2 (beskrivningen av det svenska högre utbildningssystemet) ska alltid bifogas.

Högskolan bestämmer utformningen


Varje högskola får själv bestämma vilken layout, vilken papperskvalitet och vilka logotyper som ska användas. Det är också upp till varje högskola att besluta om vem som ska underteckna Diploma Supplement.

Tänk på är att ett Diploma Supplement kommer att kopieras ett antal gånger av innehavaren. Det kan vara bra att använda arkivbeständigt papper av god kvalitet som tål viss ovarsam hantering.

Det är bra om namn och personnummer anges på varje sida för att underlätta identifieringen.

Innehåll


Informationen bör vara så kortfattad som möjligt utan att informationsvärdet går förlorat. Vid en del rubriker kan hänvisning göras till examensbeviset/"transcript of records" eller beskrivningen av det svenska utbildningssystemet som alltid ska medfölja Diploma Supplement.

Vissa uppgifter i Diploma Supplement kan kännas främmande för svenska förhållanden eller efterfrågas kanske inte i Sverige. Det omfattande förarbete som föregick den europeiska mallen kom emellertid fram till att de vanligaste frågor man ställer sig, oavsett land, är de som besvaras i Diploma Supplement.

Språk


Sverige har valt att enbart utfärda examensbilagan på engelska, i likhet med de nordiska grannländer som infört Diploma Supplement.

Sidantal


Det är svårt att säga hur många sidor ett Diploma Supplement kan omfatta men rimligtvis blir det 2-3 sidor utöver beskrivningen av det svenska högre utbildningssystemet som alltid ska medfölja Diploma Supplement. Det finns inget som hindrar att man via till exempel mindre typsnitt försöker hålla sidantalet nere.

Arkivering


Riksarkivet beslutar vilka handlingar som måste arkiveras. Enligt Riksarkivet bör Diploma Supplement arkiveras tillsammans med examensbeviset. För mer information kontakta Riksarkivet på deras webbplats (se länk nedan) eller på telefon 010-476 70 00.

Till Riksarkivets webbplats (nytt fönster) »

Omprövade


Universitetet eller högskolan beslutar om en student kan begära omprövning av ett redan utfärdat Diploma Supplement. Studenten kan inte kräva att få ett nytt. Om högskolan beviljar omprövning är det att rekommendera att det tidigare utfärdade Diploma Supplement begärs in och makuleras.

Retroaktivt utfärdande


Varje högskola avgör själv om det är möjligt att utfärda Diploma Supplement retroaktivt åt en student som har tagit ut examen före den 1 januari 2003 (på forskarnivå före den 1 juli 2007).

ECTS


I den mån högskolan använder ECTS-betyg är det lämpligt att dessa framgår av Diploma Supplement. Om högskolan använder en nyckel för ECTS-betygen ska också den framgå av Diploma Supplement.

Ändringar


Eventuella ändringar och tillägg i mallen och beskrivningen av det nationella utbildningssystemet kommer att göras av Högskoleverket ungefär en gång per år.

Länkar


Mer information om Diploma Supplement finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Information om Diploma Supplement på European Comission/Education & training (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2010-08-25
Kontaktperson: Nina Kowalewska, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se