Högskolornas samverkansuppgift

Universitet och högskolor kan bidra till ökad demokrati, kunskapsutveckling, tillväxt och bättre utbildning. Högskolans uppdrag är att bedriva utbildning och forskning. Dessutom ska man  samverka med det omgivande samhället, det vill säga med allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och olika organisationer. Här kan du läsa om tankarna bakom samverkansuppgiften och hur Högskoleverket anser att den bör utvecklas.
"I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta" ur 1 kap. 2 § tredje stycket i högskolelagen (2009:45).

År 2004 genomförde Högskoleverket den första systematiska utvärderingen av universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället. Utvärderingen resulterade i rapporten  Högskolan samverkar. En central iakttagelse var att högskolans samverkansuppgift består av tre komponenter som på olika sätt är integrerade och stödjer varandra:
  • Samverkan för utveckling av demokrati — Kunskap åt alla
  • Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt — Högskolan som motor för tillväxt
  • Bättre utbildning genom samverkan

Kunskap åt alla


Den kunskap som forskas fram vid högskolor och universitet ska nå samhället och medborgarna  för att höja kunskapsnivån och utveckla demokratin. Högskolorna har alltså en folkbildande roll.  Den rollen uppfyller man  bland annat genom att på olika sätt sprida forskningsresultat, till exempel via massmedier.
 

Högskolan som motor för tillväxt


Idéer och uppfinningar som utvecklas vid högskolor behöver stöd och möjlighet att bli lönsamma produkter och tjänster. Därför ska högskolorna och universiteten samverka med näringslivet och andra aktörer.

Bättre utbildning genom samverkan


Högskolorna ska utforma utbildningar för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på högskoleutbildade. Studenterna ska ges möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildningstid. Om högskolorna, deras studenter och forskare har kontakt med näringslivet och den offentliga sektorn blir utbildningen mer relevant för arbetsmarknaden. Dessutom höjs  kunskapsnivån hos företagen och organisationerna. Det blir också lättare för studenterna att gå från utbildning till arbete.

Högskoleverkets rapporter om samverkan

Läs mer om samverkan


Det finns även tidigare rapporter om högskolornas samverkan med det omgivande samhället. Här kan du söka bland Högskoleverkets rapporter om samverkansuppgiften. När du klickar här öppnas vår söksida för publikationer med en träfflista över rapporter av samma typ.

Högskoleverkets tidigare rapporter om samverkansuppgiften »

Senast uppdaterad: 2011-03-08
Kontaktperson: Thomas Furusten, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se