Organisation

Varje universitet och högskola måste ha en styrelse och en rektor som leder verksamheten. Den interna organisationen beslutas av styrelsen.

Styrelsen leder högskolan


Ett universitet eller en högskola ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av 15 ledamöter. Åtta av dessa är externa ledamöter som utses av regeringen på förslag av respektive lärosäte. Regeringen utser ordföranden i styrelsen. De ledamöter som kommer från lärosätet är rektor, tre representanter för lärarna och tre representanter för studenterna. Styrelsen fattar beslut i viktigare frågor om universitetets eller högskolans organisation och ekonomi, exempelvis resursfördelning, årsredovisning, delårsrapporter och budgetunderlag samt viktigare framställningar i övrigt.  Styrelsen ska också säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Den beslutar också om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen, viktigare föreskrifter, andra frågor av principiell vikt, antagningsordning och åtgärder mot en enskild anställd.

Rektor sköter den dagliga verksamheten


Universitetet eller högskolan ska ha en rektor som leder verksamheten. Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år.  Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har också en ställföreträdare som kallas för prorektor. Prorektor utses av styrelsen för högst sex år.

Beslut inom högskolan


Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens om det gäller utbildningen, forskningen eller det konstnärliga utvecklingsarbetet. Om beslut fattas av en grupp ska vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer vara i majoritet.

Studenterna har rätt att vara representerade


Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker av verksamhet som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.
Senast uppdaterad: 2011-03-29
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se