Projekt som fått medel av delegationen

Under 2009 och 2010 utlyste Delegationen för jämställdhet i Högskolan medel till jämställdhetsinsatser i högskolan.
I den första utlysningsomgången under 2009 beviljades 20 projekt medel. I den andra utlysningsomgången under 2010 beviljades 17 projekt medel.

Här kan du se de projekt som beviljades medel. Till de projekt som är slutredovisade finns det läs mer-länkar.

Högskola/organisation Projekt Slut- redo- visat
Chalmers tekniska högskola Jämställdhet i programutvecklingsprocessen x
Chalmers tekniska högskola Jämställdhet i rekryterings- och befordringsprocessen » x
Dans- och cirkushögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan, Stockholms Dramatiska högskola Rekrytering, karriär och karriärvägar vid de konstnärliga högskolorna » x
Ersta Sköndal högskola Män i välfärdsarbete » x
Göteborgs universitet Jämställda fakulteter? » x
Göteborgs universitet (Högskolan för scen och musik) Musik och genus » x
Högskolan i Halmstad Genusmedveten kursvärdering  
Högskolan Väst (Institutionen för ingenjörsvetenskap) Teknik för flickor, fortsättningskurs  
Karlstads universitet Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning » x
Karolinska institutet Mentor4Equality  
Karolinska institutet Spelar roll — fotboll och utbildning i samverkan » x
Kungliga tekniska högskolan Från ord till handling  
Kungliga tekniska högskolan Metod/modell för att inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation för kvinnor och män i fakulteten x
Linköpings universitet, Genuslabbet Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan  
Linköpings universitet Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning  
Linköpings universitet Lärarutbildningen — för män med engagemang för jämställdhet  
Linnéniversitetet Jämställdhet på avvägar? Forskarkarriärer, ledarskap och strategisk rekrytering  
Linnéniversitetet Lärarutbildningen utmanar genus » x
Luleå tekniska universitet Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet  
Lunds universitet Genuscertifiering på institutionsnivå » x
Lunds universitet Ledarskapsprogrammet AKKA IV » x
Lunds universitet Lunds universitets program för "morgondagens" forskningsledare  
Malmö högskola Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå — hur påverkas den kvalitativa jämställdheten? » x
Stockholms universitet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet — Ett FoU-projekt med fokus på att synliggöra och förändra mellanchefers ageranden  
Stockholms universitet Grundutbildningskurs Fysik och genus » x
Sveriges förenade studentkårer En jämställd forskarutbildning? » x
Sveriges förenade studentkårer Equalizer — SFS On Tour » x
Sveriges lantbruksuniversitet Att "relaskopera" jägmästarutbildningen ur ett genusperspektiv  
Sveriges lantbruksuniversitet Ett jämställt SLU  
Sveriges universitetslärarförbund Hur kan högskolan bli en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män? » x
Umeå universitet Hållbar strukturell förändring — möjlighet eller utopi?  
Umeå universitet Kompensation av tid för uppdrag » x
Umeå universitet Storytelling — att skriva om berättelsen om akademin » x
Uppsala universitet Utbildningspaket för rekryteringsgrupper om jämställd rekrytering » x
Uppsala universitet Implementering och utvärdering av jämställdhetsindikatorer » x
Uppsala universitet Jämställdhetsperspektiv i handledarutbildningen för universitetslärare » x
Örebro universitet Att synliggöra och motverka. Ett verktyg för jämställda karriärvägar efter forskarutbildningen x
Senast uppdaterad: 2013-04-19
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se