www.hsv.se

Delegationen för jämställdhet

Delegationen för jämställdhet i högskolan avslutade sitt arbete den 31 december 2010. Universitets- och högskolerådet har sedan den 1 januari 2013 i uppdrag att ta emot slutredovisningar av de jämställdhetsprojekt som har bedrivits med stöd från delegationen. Regeringen anser att det är angeläget att dessa projekt följs upp och att den kunskap om jämställdhet som de genererar kan användas och spridas. I uppdraget ingår därför att sammanställa, analysera och sprida erfarenheterna av den samlade projektverksamheten.
Universitets- och högskolerådet har bildat en extern referensgrupp bestående av experter inom jämställdhetsområdet i Sverige, Norge och Finland med syfte att kvalitetssäkra bedömningen av projektrapporterna. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 1 april 2014.

Konferens i maj 2014


För att sprida erfarenheterna av de olika jämställdhetsprojekten planeras även en konferens i Stockholm i maj 2014.

Mer information


Information om de projekt som beviljades pengar och de rapporter som slutredovisats publiceras fortfarande, allteftersom de blir klara, på Högskoleverkets webbplats. Inom kort kommer all information att finnas på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Om du har frågor kring uppdraget, referensgruppens arbete eller kommande jämställdhetskonferens är du välkommen att kontakta Aleksandra Sjöstrand eller Annika Ghafoori.

Läs mer om projekten »
Läs mer om rapporterna från dåvarande Delegationen för jämställdhet i högskolan »
Läs mer i regeringsuppdraget till Högskoleverket »PDF

Intervjuer med projektledare

Här kan du läsa intervjuer om några av de projekt som under åren 2009-2010 fick finansiering från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ). Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida erfarenheterna av projektverksamheten.
David Turner

Bilden av en forskare sitter i väggarna


Projektet "Jämställda fakulteter — en studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet" visar att idealbilden av en...

Läs mer »
Karin Bengmark

"Genusglasögonen har åkt på"


Projektet "Musik och Genus - röster om normer, hierarkier och förändring" vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, har precis avrapporterats i en signalgul bok. Under tre år har...

Läs mer »
Foto på Maria Hedlin

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare


Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna behöver få utbildning i genus och stöd från ledningen är några av slutsatserna i...

Läs mer »
Senast uppdaterad: 2013-04-16
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se