Myndigheter inom högskoleområdet

Här kan du läsa om de myndigheter som verkar inom högskolesektorn. De har ansvar för olika områden och arbetar utifrån de mål och riktlinjer samt den resursfördelning för högskoleområdet som riksdag och regering bestämmer.
Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Högskoleverket bidrar med underlag som kan användas för att förändra, förbättra och förnya verksamheten inom högskolesektorn samt utövar tillsyn över universitet och högskolor.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)


CSN administrerar studiemedel och övriga studiestöd.
Till CSN:s webbplats (nytt fönster) »

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)


Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.
Till HAN:s webbplats (nytt fönster) »

Internationella programkontoret (IP)


Internationella programkontoret stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
Till Internationella programkontorets webbplats (nytt fönster) »

Svenska Institutet (SI)


Svenska Institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Till Svenska Institutets webbplats (nytt fönster) »

Universitet och högskolor


Universitet och högskolor ska bedriva utbildning och forskning samt samverka med det omgivande samhället.
Adresser till universitet och högskolor »

Verket för högskoleservice (VHS)


Verket för högskoleservice genomför antagningen till de flesta utbildningsprogram på uppdrag av universitet och högskolor.
Till VHS webbplats (nytt fönster) »

Vetenskapsrådet (VR)


Vetenskapsrådet har nationellt ansvar för att bidra till att utveckla svensk grundforskning så att den uppnår en stark ställning internationellt. Vetenskapsrådet ansvarar för forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Till Vetenskapsrådets webbplats (nytt fönster) »

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)


Överklagandenämnden för högskolan prövar överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.
Till ÖNH:s webbplats (nytt fönster) »

Överklagandenämnden för studiestöd


Överklagandenämnden för studiestöd prövar överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut.
Till Överklagandenämnden för studiestöd (nytt fönster) »
Regering och riksdag beslutar över högskolesektorn
Senast uppdaterad: 2010-12-07
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se