Bakgrund

Vissa högskolor och universitet har arbetat länge för att få in underrepresenterade grupper på sina utbildningar.  För andra blev frågan om breddad rekrytering riktigt aktuell först år 2002 då de fick i uppdrag av regeringen att aktivt arbeta med frågan.

Arbetet tog fart i början av 2000-talet


I augusti 2001 kom startskottet för det breda arbetet med breddad rekrytering. Då betonade regeringen i sin proposition Den öppna högskolan (prop.2001/02:15) att mångfalden i samhället borde återspeglas bland högskolans studenter.

Till propositionen Den öppna högskolan (nytt fönster) »

Ny paragraf i högskolelagen


Samma höst kompletterades högskolelagen med en paragraf om att varje universitet och högskola ska arbeta aktivt med att främja och bredda rekryteringen. Och år 2002 fick lärosätena i uppdrag av regeringen att upprätta handlingsplaner och sätta upp mål för arbetet.

Rekryteringsdelegationen


En annan av regeringens åtgärder för att minska snedrekryteringen var att tillsätta den så kallade Rekryteringsdelegationen som verkade under perioden 2002—2004. Delegationen hade i uppdrag att stödja högskolornas arbete genom att dela ut bidrag till olika rekryteringsinsatser.

Högskoleverket följer utvecklingen


På regeringens uppdrag har Högskoleverket följt upp lärosätenas arbete för breddad rekrytering. Vid utvärderingen 2006 kunde vi konstatera att det var få lärosäten som kunde uppvisa resultat i form av en faktiskt breddad rekrytering. Studenter med olika bakgrund var fortfarande i högsta grad ojämnt fördelade över olika typer av högskolor och utbildningar.

Rapport om utvärdering av lärosätenas arbete för breddad rekrytering »PDF

Sammanställning 2006—2008


I vår senaste uppföljning sammanställde vi lärosätenas återrapporteringar om resultat som uppnåtts på området under perioden 2006—2008. Sammanställningen tyder på att många lärosäten har en gedigen verksamhet för breddad rekrytering, men den tyder också på att det finns vissa brister i arbetet.

Till uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering »PDF

Läs mer om resultaten i våra rapporter


Till höger på sidan hittar du Högskoleverkets rapporter från uppföljningar av lärosätenas arbete inom området. Utöver de två som nämnts ovan finns en rapport som fokuserar på studievägledning inom högskolan, samt två rapporter från tidigt 2000-tal som förutom breddad rekrytering tar upp arbete med jämställdhet och studentinflytande.
Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Thomas FurustenMagdalena Inkinen, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se